Moksliniai tyrinėjimai

 

KAZIO ŠIMONIO PIEŠINIAI

Pirmą kartą straipsnis publikuotas „Katalikų pasaulio“ žurnale. 1991 m. Nr. 11, 12. P. 32, 33

Akvilė Mikėnaitė

Kazys Šimonis (1887-1978) žinomas kaip savitas dailininkas, kūręs romantiškus stilizuotus paveikslus, knygų iliustracijas, vinjetes, užsklandas, teatro dekoracijas, plakatus ir kt. Greta individualios kūrybos dailininkas visą gyvenimą domėjosi liaudies menu. Atsidėjęs ir pasišventęs jis rinko ir piešė liaudies meno dirbinius, gilinosi į valstiečių buitį, papročius, užrašinėjo tautosaką. Kaip ir kiti mūsų kultūros saugotojai K. Šimonis daug prisidėjo prie lietuvių liaudies meno paminklų išlikimo bei jų populiarinimo.
Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno skyriuje turima dalis K. Šimonio liaudies meno piešinių. Jo piešti paminklai atstovauja XIX a. ir XX a. pirmajai pusei. Daugiausia tai memorialiniai mažosios architektūros pavyzdžiai: stogastulpiai, koplytstulpiai, kryžiai, antkapiniai paminklai - „krikštai“. Keletas Vinco Svirskio kryžių. Įdomūs kryžių geležinių viršūnių piešiniai ir kt.
XX a. pirmoje pusėje liaudies meno paminklų grožis, konstruktyvinių formų turtingumas, dekoro įvairumas atkreipė daugelio tyrinėtojų dėmesį. Lietuvių liaudies kryžius, koplytėles tyrinėjo ir fiksavo A. Jaroševičius, M. Brenšteinas, V. Šukevičius, F. Kžyvda-Polkovskis, B. Ginet-Pilsudskis, J. Perkovskis, A. Varnas. I. Končius ir kt,
K. Šimonis po Pirmojo pasaulinio karo (nuo 1919 m.) apsigyveno Kaune. Jis dėstė piešimą Kauno „Aušros“ gimnazijoje ir J. Damijonaičio organizuotuose mokytojų kursuose. Lemtinga draugystė su dailininku archeologu ir muziejininku Tadu Daugirdu, pažintis su kitais to meto dailininkais bei muziejininkais P. Galaune, A. Varnu, A. Galdiku, P. Rimša lėmė tolimesnį K. Šimonio domėjimąsi liaudies meno paminklais, jų rinkimu, saugojimu bei populiarinimu. Vasarą, pradedant 1920 m., dalyvaudavo lietuvių meno kūrėjų draugijos ekspedicijose rinkti liaudies meną, vienas pirmųjų įsijungė į šį darbą.
Savo autobiografijoje rašo: „Keletą metų vasaromis rinkdamas liaudies meno trupinius ir šiek tiek tyrinėdamas krašto praeities paminklus, vaikščiodavau keliais, takais, laukų ežiomis, kalvomis, upių krantais, daubomis. Lankydavau kaimus, vienkiemius ir atskiras lūšneles, stebėdavau žmonių būdą, papročius ir apdaro savybes. Gerų žmonių leidžiamas, rankiojau įvairius pagražintus daiktus, juos piešiau arba fotografavau, grožėjaus raštuotais audiniais, mezginiais ir jų spalvomis, gėrėjausi išpjaustymais, jų darniomis formomis, - verpstėmis, kultuvėmis, rankšluostinėmis, dėžutėmis, skryniomis ir kitais išdailintais dirbiniais. Taip pat domėjausi pirkių prieangėlių, langų apdaila, svirneliais ir kitais pastatais. Apžiūrėjau antkapinius paminklus, taipogi pakelių bei laukų koplytstulpius [1].  <...>Kadangi nuo mažens labai mėgau liaudies kūrybą, kuri įsismelkė į mano sielą, tai kaip esu sakęs, rinkau, piešiau ir žavėjausi ja. Dėl to ir savo paveikslus kurdamas neretai naudojau liaudies kūrybos fragmentus ir detales“ [2].
Žiūrėdami į K. Šimonio pieštus stogastulpius, koplytstulpius, kryžius bei antkapinius paminklus („krikštus“), matome dailininko įsijautimą į piešiamo objekto struktūrą, jo vidinę sąrangą, dekoro savybes. Ryškus ritmo ir silueto jutimas, mokėjimas perteikti paminklo charakterį. Memorialinius paminklus K. Šimonis piešė ne atskirai, bet kartu su juos supančia aplinka, į kurią jie organiškai įaugę ir sudaro nedalomą visumą. Taip pabrėžiamos tradicinės jų stovejimo vietos: kapinės, sodybos, gatvės, laukai ir pan. Prie paminklų nupiešti augantys dekoratyviniai krūmai, žydinčios gėlės, paspalvintas dangaus skliautas sudaro tam tikrą lietuviškam peizažui būdingą romantinę, lyrinę nuotaiką. Taip piešdamas memorialinius mažosios architektūros paminklus K. Šimonis norėjo parodyti, kad jie yra neatskiriami Lietuvos kraštovaizdžio elementai.
Iš įvairių K. Šimonio pasisakymų bei jo piešinių dvelkia didelė meilė ir pasišventimas kultūros vertybių rinkimui, fiksavimui. Jis norėjo ateinančioms kartoms palikti kuo daugiau savo tautos kultūros paminklų.
XX a. pirmoje pusėje mažosios architektūros memorialiniai paminklai su skulptūra bylojo apie kultūringą ir gabią tautą, sugebėjusią meno kūriniuose atskleisti žmogaus išgyvenimus, kančią. Antrojoje šio amžiaus pusėje šie taurūs paminklai buvo naikinami. Kraštovaizdis nebeteko meno kūrinių, o lietuvių tauta dalies savo istorijos liudininkų.
Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno skyriuje esantys K. Šimonio piešiniai yra vertingi liaudies meno pavyzdžiai besidomintiems lietuvių liaudies kultūros palikimu. Sykiu kelia pagarbą ir piešinių autoriui, menines tautos vertybes įamžinusiam savo darbais.
 
Išnašos:
1 K. Šimonis. Gyvenimo nuotrupos. V., 1959, p. 191-2
2 Ten pat, p. 187.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine