Moksliniai tyrinėjimai

 

KONFERENCIJA „LIETUVIŲ KRYŽDIRBYSTĖ“ LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE. 2002 M. 

Pirmą kartą tekstas paskelbtas „Muziejininkystės biuletenyje“. 2002 m. Nr. 2

Skaidrė URBONIENĖ

Konferencija ir pranešėjai

2001 m. gegužės mėn. Lietuvos kryždirbystė buvo įtraukta į žmonijos nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. Pažymint šį svarbų mūsų kultūrai įvykį, Lietuvių katalikų mokslo akademija ir Lietuvos nacionalinis muziejus surengė konferenciją „Lietuvių kryždirbystė“. Ji vyko Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Dešimt pranešėjų nagrinėjo tradicinę ir dabartinę lietuvių kryždirbystę, dabartinės kryždirbystės tendencijas. Įžanginį žodį taręs vyskupas dr. Jonas Boruta SJ pabrėžė, jog ši konferencija yra tolesnių tyrinėjimų įvadas.
Pirmą pranešimą, skirtą mažosios architektūros paminklų geležinėms viršūnėms, perskaitė dr. Alfredas Širmulis. Pranešėjas aptarė šios srities tyrinėjimus, menines viršūnių ypatybes.
Antanas Stravinskas supažindino klausytojus su Pietryčių Lietuvos medinių ir geležinių kryžių bruožais, aptarė jų skirtumus nuo kitų regionų kryžių, pateikė nemažai vaizdinės medžiagos. Ilona Burinskaitė trumpame pranešime nagrinėjo negausią Rytų Lietuvos mažosios architektūros rūšį - koplytėles ant žemės. Pranešėja aptarė jų architektūrą, ypatybes, skirtumus nuo Žemaitijos koplytėlių.
Prof. Vacys Milius išsamiame pranešime apžvelgė lietuvių išeivijos tyrinėjimus, skirtus kryžiams.
Ina Orinauskaitė pabandė apžvelgti nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomą ikonografinę medžiagą, kurioje užfiksuoti mažosios architektūros paminklai. Pranešėja klausytojams parodė daug vaizdžių fotografijų. Muziejaus rinkinyje saugomi A. Varno, K. Šimonio, Pr. Mašioto, A. Žmuidzinavičiaus, B. Buračo, A. Galdiko, A. Miškinio negatyvai ir nuotraukos. Tai neįkainuojama dokumentinė medžiaga, atspindinti XIX a. pabaigos - XX a. pirmos pusės kryždirbystės tradicijas Lietuvoje. Todėl LNM direktorė Birutė Kulnytė paragino M. K. Čiurlionio muziejų išleisti rinkinio katalogą.
Dr. Vytenio Rimkaus ir dr. Alės Počiulpaitės pranešimai buvo skirti dabartinės kryždirbystės tendencijoms. V. Rimkus kalbėjo apie Kryžių kalno tvarkymo ir saugojimo problemas. A. Počiulpaitė aptarė šiuolaikinės kryždirbystės tendencijas, dabar statomų memorialinių paminklų formas, jų statymo ypatybes.
Dr. Jono Mardosos pranešimas buvo skirtas Kryžiaus dienų tradicijoms apžvelgti.
S. Urbonienė aptarė liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymą tam tikrose vietose: sodybų, pakelių, kapinių paminkluose.
Konferencijos pranešimai bus paskelbti „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštyje“. Pratęsdamas pradėtą darbą, Lietuvos nacionalinis muziejus 2003 m. rengia konferenciją, skirtą mažosios architektūros paminklams bei kryždirbystės ikonografijos tyrinėjimams.

Paroda, skirta 1925 m. įvykusiai tarptautinei dekoratyvinio meno parodai Monzoje (Italija)

Konferenciją užbaigė parodos, skirtos prisiminti 1925 m. tarptautinę dekoratyvinio meno parodą Monzoje (Italija), atidarymas.
1925 m. gegužės 19 d. karališkoje viloje Monzoje (Italija) buvo atidaryta II tarptautinė dekoratyvinio meno paroda (vyko iki spalio mėn. ). Joje pirmą kartą savarankiškai dalyvavo Lietuva. Lietuvių ekspozicijai buvo skirtos 2 salės. Parodos sudarymui vadovavo dailininkas Adomas Varnas, jam talkino Paulius Galaunė. Lietuvių ekspoziciją sudarė 80 fotografijų iš A. Varno kolekcijos, liaudies skulptūrėlės ir tekstilės (audiniai, juostos, prijuostės) pavyzdžiai iš M. K. Čiurlionio galerijos. Kaip pastebėjo to meto lietuvių spauda („Krivulė“, 1925, Nr. 3; „Lietuva“, 1925, Nr. 143, 244), iš pradžių domėjimasis lietuvių skyriumi buvo nedidelis, tačiau ilgainiui jis ėmė augti. Išleistas didelis parodos leidinys, kuriame publikuoti komisijos atrinkti eksponatai. Šalia kitų šalių modernaus dekoratyvinio meno reprodukcijų, įdėta lietuvių liaudies stogastulpių, koplytstulpių, 18 Vinco Svirskio kryžių, 12 liaudies statulėlių, prijuosčių ir juostų fotografijų. Periodiniai italų leidiniai irgi paskelbė keletą lietuviškų eksponatų reprodukcijų. Italų kritikai, lietuvių ekspoziciją įvertinę kaip labai originalią ir menišką, atskleidžiančią europiečiams visai naują, nepažintą meno pasaulį, ragino lietuvius išleisti savo liaudies meno albumą, kurį mielai įsigytų didieji Europos muziejai. Italų spauda rašė: „Šie nežinomų kaimiečių skaptuotojų, medžio drožikų darbai turi visų pirma išimtinos dokumentiškai istorinės vertės, o lygiai taip pat sukelia ir tobulo jausminio įdomumo, nepaisant jų rupaus ir apmestinio bruožo. Kiekvienas, kas yra jautrus menui, negali be susigraudinimo sukaupti ties jais besiguodžiančios parinktojo džiaugsmo sielos“ („Lietuva“, 1925, Nr. 244). Kaip sakė P. Galaunė, toje parodoje Lietuva su savo tautodaile pirmą kartą pasirodė Europos meno arenoje. Tada pirmą kartą tarptautiniu mastu ir buvo pristatyta Lietuvos kryždirbystė.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengtoje parodoje buvo pristatyta dalis Monzos parodos eksponatų, kurie saugomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Eksponuotos 27 nuotraukos iš 1925 m. Monzos parodos. Daugumoje nuotraukų įamžinti kryžiai, keliose - koplytstulpiai, viena koplytėlė ir stogastulpis. Lankytojai galėjo susipažinti su įvairiais skirtinguose Lietuvos regionuose statomais kryžiais, jų skirtumais, ypatumais. Ekspoziciją papildė ir dievdirbių drožtos skulptūrėlės, kurios buvo laikomos įvairiuose mažosios architektūros paminkluose. Nuotraukose ne visada galima įžiūrėti, kokios skulptūrėlės esti paminkle, todėl ši ekspozicijos dalis buvo labai prasminga. Skulptūrėlės dažnai buvo pagrindinis mažosios architektūros paminklo akcentas. Tradicinei lietuvių skulptūrai būdinga didelė siužetų įvairovė. Labiausiai paplitusios Jėzaus ir Marijos temos. Iš Marijos siužetų populiariausias yra Pieta. Gausu ir kitų šventųjų atvaizdų. Parodoje atsispindėjo siužetų gausa; čia matėme Pietos, Nukryžiuotojo, Rūpintojėlio, šv. Barboros, šv. Antano, Jėzaus krikšto, šv. Agotos, šv. Roko, šv. Jono Nepomuko ir kitų šventųjų siužetus. Parodoje buvo ir retesnių siužetų - Kristus kalėjime, šv. Ignacas, išplėstinis Apvaizdos siužetas. Skulptūrėlės daugiausia surinktos Žemaitijoje ir Aukštaitijoje. Tarp jų buvo keletas žymaus aukštaičių dievdirbio Jono Valiaus (1852-1918) darbų. Vienos Pietos autorius - ilgaamžis žemaitis dievdirbys Augustinas Potockis (1844-1945).
Parodą parengė Lietuvos nacionalinis muziejus, eksponatus atrinko Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies dailės skyriaus vedėja Janina Savickienė ir muziejininkė Ina Orinauskaitė.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine