Skulptūrų siužetai

 

 

ŠVČ. MARIJOS MALONINGOSIOS SIUŽETO LIETUVOS LIAUDIES DAILĖJE KILMĖ IR SAVITUMAS

  Parengta pagal Regimantos Stankevičienės straipsnį „Švč. Marijos Maloningosios siužetas Lietuvos liaudies dailėje“. Menotyra. 1999 m. Nr. 2. P. 14-31
   
 • Lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės ištakos
 • Švč. Mergelės Marijos Maloningosios siužeto kilmė, keliais į Lietuvą ir jos liaudies dailė
 • Išnašos
 • Spaudai parengto teksto iliustracijų sąrašas
 •  
   
  Lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės ištakosŠvč. Marija Maloningoji. LDM, LM 2324
  Lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės ištakos jau ne kartą buvo aptartos. Pradedant M. Brenšteinu, P. Galaune ir J. Perkovskiu* 1 beveik visi tyrėjai nurodė bendrą visos profesionaliosios bažnytinės dailės įtaką, darytą liaudies skulptūrai, grafikai bei tapybai, ypač jų ikonografijai. Paprastai kalbėta ir apie vakarietiškojo krikščioniškojo, ir apie Lietuvos bažnyčiose buvusio meno poveikį. Tačiau visa tai dar nepaaiškino daugelio atskirų siužetų liaudies dailėje atsiradimo bei paplitimo laiko, kelių ir priežasčių. Tam trukdė nepakankamas visos Lietuvos dailės istorijos, o taip pat maldingumo tradicijų ištirtumo lygis, kiek romantizuota valstietiškojo „kūrybinio genijaus” samprata.
  Iki šiol paskelbti siužetų kilmės aiškinimai lietuvių liaudies vaizduojamąją dailę tarsi suskirsto į tris sąlygines grupes. Pirmojon patektų kūriniai, kurie kildinami iš Vakarų Europos dailėje (ir apskritai krikščioniškoje dailėje) jau viduramžiais bei XV-XVI a. susiformavusių ikonografinių tipų. Viena jų dalis turėjo patekti Lietuvon tuoj po krikščionybės įvedimo, o kita - su pirmąja ryškia kontrreformacijos banga. Turimas omenyje „Nukryžiuotasis”, „Susimąstęs Jėzus (Rūpintojėlis)”, „Šv. Jurgis” ir dar kai kurie siužetai. Ne visų jų išliko ankstyvi lietuviški pavyzdžiai, o ir turimi archyviniai šaltiniai šiuo požiūriu dar neištirti. Tad konkrečių duomenų, kada jie atėjo į liaudies dailę, stokojama, nors aišku, kad tai seniausi katalikiškieji jos siužetai. Be to, pirmojon grupėn skirtini ir daugelio šventųjų vyrų bei moterų atvaizdai. Jų ikonografija dažnai kartoja, nors kartais ir perkuria Lietuvos profesionaliojoje dailėje XVII-XVIII a. išplitusias schemas, kurios savo ruožtu susiformavo veikiamos kelių Europos dailės mokyklų.
  Antrąją liaudies dailės siužetų grupę sudarytų kūriniai, turintys išaiškintus konkrečius prototipus. Kartais tai Vakarų Europos dailininkų kompozicijos, liaudies meistrus pasiekdavusios per kūrinius-tarpininkus, kartais - Lietuvos bažnyčiose buvę ir tebesantys šventųjų atvaizdai, tarnavę pavyzdžiais netoliese gyvenusiems ar dirbusiems liaudies kūrėjams. Vis dėlto didžiausia šios grupės kūrinių dalis - stebuklais pagarsėjusių statulų bei paveikslų kopijos, atvaizdai arba ir gana laisvos interpretacijos. Taip liaudies dailėje "kartoti" ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, Italijoje, Prancūzijoje arba dar kitur esantys maloningi šventi atvaizdai: Antakalnio Jėzaus ir Šnipiškių Jėzaus statulos, Aušros Vartų Marijos ir Čenstakavos Marijos paveikslai, Loreto Madonos ir Lurdo Švč. Mergelės statulos bei kiti kūriniai. Šių prototipų sukūrimo arba išpopuliarėjimo, plitimo kopijomis laikas įvairus, bet visais atvejais žinomas arba nesunkiai galimas ištirti. Tad ir šių siužetų liaudies dailėje pradinė chronologija bei istorinis kontekstas paprastai yra aiškūs.
  Neužmirština tik, kad abiejų pirmųjų grupių kūriniai beveik visuomet turi ikonografinių detalių, formos traktavimo ypatumų bei iš kitų siužetų perimtų ir atitinkamai įjungtų elementų, būdingų tik liaudies dailei. Šie savitieji turinio ir formos niuansai labiausiai išryškėja, jei liaudies meistrų kūrinius galime palyginti su jų pirmavaizdžiais. Dar ir todėl tiriant liaudies dailę taip svarbu nustatyti konkrečius prototipus arba kitokius ikonografinius šaltinius. Tą suprato ir iš dalies vykdė jau P. Galaunė bei J. Perkovskis, kurie iš kitų XX a. I pusės Lietuvos liaudies dailės tyrėjų išsiskyrė didesne moksline kompetencija bei objektyvumu.
  Į trečiąją nurodytąją (sąlyginę) siužetų grupę patenka tie kūriniai, kurių ikonografijos kilmė nežinoma, o kartais ir neįmanoma tiesmukai išsiaiškinti. Tokiais atvejais dažnai keltos prielaidos, kad tai savitas, grynai lietuviškas temos perteikimo būdas. Tačiau tik nedaugelio tokių kūrinių ikonografija išties labai individualiai performuota ir originali. Apie vieno ar kito siužeto arba ikonografinio tipo lietuviškumą, tautiškumą kalbėti reiktų labai atsargiai. Katalikiškoji kultūra, tarp jų ir meninė kultūra, kiekviename krašte, regione turėjo ir tebeturi savitų niuansų, bet didžiuma jos apraiškų plito nepaisydamos valstybinių ar etninių darinių ribų. Viena vertus, atskirų šventųjų kultas bei atitinkamos Kristaus arba Marijos garbinimo apraiškos ugdytos pagal bažnyčios institucijų nutarimus ir diegtos „iš viršaus”( kitas klausimas, kiek ir kaip jos atliepė valstietiškąją gyvenseną, lūkesčius ir senąsias tradicijas, kaip su jomis susiliejo arba konfrontavo). Tad šventų paveikslų siužetų bei ikonografinių schemų liaudies meistrai negalėjo laisvai „iš savęs” kurti, nes turėjo pateikti ne tik bažnyčiai priimtinus, bet ir užsakovui pažįstamus (matytus bažnyčioje, maldaknygėje, maldingame paveikslėlyje, kaimyno koplytstulpyje) atvaizdus. Antra vertus, prisimintina, kad ne tik Lietuvos, bet ir apskritai visų tautų bei kultūrų primityvioji (pirmykštė ir tradicinė liaudies) kūryba remiasi turimų, įformintų sistemų, ženklų bei įvaizdžių multiplikavimu, paprastai „švelnia”, palaipsniui kintančia interpretacija. Jai modernioji kreacinė, inovacinė dvasia nebūdinga. Ryškias ir staigias tokios kūrybos permainas visuomet lėmė išorinės priežastys: dvasinį arba visuomeninį gyvenimą tvarkančių institucijų žymios pertvarkos, naujai pasiekusios, savanoriškai priimamos arba ir prievarta diegtos kultūrinės įtakos. Todėl visiškai originalios ikonografijos liaudies dailėje primygtinai ieškoti nereikėtų, nes ne tai sudaro šios kūrybos vertę. Liaudies dailei netinka Naujųjų laikų profesionaliojo meno vertinimo kriterijai. Juolab meninės vertės nemažina rėmimasis ikonografiniais šaltiniais ar nusistovėjusių kompozicinių schemų kartojimas. Be kita ko, tai būdinga netgi profesionaliajai krikščioniškajai dailei beveik iki pat mūsų dienų: kiekviena nauja temos interpretacija buvo priimama atsargiai ir plito pamažu, kūrėjai dažnai rėmėsi pavyzdžiais ir priimtinais kompozicijų variantais, tik kai ką juose keisdami.
  Turint omenyje aukščiau išsakytas mintis ir grįžtant prie trečiosios, neaiškios kilmės siužetų grupės dar pasakytina, jog tai veikiau neišaiškinti, neištirtos kilmės siužetai. Šios grupės kūriniai - rezervas, kuris anksčiau ar vėliau papildys pirmąją (ikonografinių tipų įtakotą) arba antrąją (konkrečių prototipų poveikyje susidariusią) siužetų grupę.
   
  Švč. Mergelės Marijos Maloningosios siužeto kilmė, keliais į Lietuvą ir jos liaudies dailė
  Beveik visi autoriai, nors kiek plačiau rašiusieji apie lietuvių liaudies vaizduojamąją dailę, ypač skulptūrą, Marijos Maloningosios siužetą mini tarp pačių populiariausių. *2 Kitose publikacijose minimi arba apibūdinami atskiri šio siužeto kūriniai, pateikiama jų nuotraukų. *3
  Didelį tokio pavadinimo kūrinių paplitimą liudija liaudies dailės registravimo duomenys. Vien pirmasis publikuotas Kultūros paminklų sąrašas *4, užfiksavęs toli gražu ne visus pirminėse saugojimo vietose iki tol išlikusius kūrinius įjungė beveik 150 Švč. Mergelę Mariją Maloningąją vaizduojančių kūrinių, be kelių išimčių - liaudies skulptūrų. Daugiausia jų buvo rasta Vakarinėje Žemaitijoje, bet pavienių aptikta ir Radviliškio, Panevėžio, Pasvalio, Ignalinos rajonuose.
  Daugiausia mums rūpimo siužeto skulptūrų ir skulptūrėlių rasta koplytėlėse, medinėse ir mūrinėse. Mažosios architektūros statinių su Marijos Maloningosios atvaizdais daugiausia buvo sodybose, kaimuose, prie kelių. Pasiskirstymas daugmaž atitinka visos liaudies skulptūros pasklidimą, bet tik jei turime omenyje Žemaitiją ir kai kuriuos Aukštaitijos rajonus. Pastebėtina, kad absoliučiai vyrauja koplytėlėse ir koplytstulpiuose esančios skulptūros. Matyt, šie mažosios architektūros objektai lengviau „įsileido” naujesnės ikonografijos (tokia ir yra „Marija Maloningoji”) kūrinius. Kryžių kompozicija ir ikonografija tikriausiai jau buvo susiklosčiusi ir mažiau dėkinga naujiems siužetams pritaikyti. Stogastulpiams, gal būt, mažiau tiko frontali „Marijos Maloningosios” kompozicija, o ir jų pačių XX a. bebuvo palyginti nedaug.
  Marijos Maloningosios (su Malonių spinduliais) ištakos susiję su Švč. Mergelės Apsireiškimu. Viena Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų seserų ordino vienuolė*6 Paryžiuje 1830 m. lapkričio 27 d. ir dar kelis kartus vėliau patyrė regėjimus. Jų metu matė ant žemės rutulio stovinčią Švč. Mergelę su balta suknele. Iš Marijos žemyn nuleistų rankų sklido šviesos pluoštai ir spinduliai. Vienuolė išgirdo ir balsą, paaiškinantį, kad „šie spinduliai yra simbolis malonių, kurias Marija teikia jų prašantiems”. Be to, ji aplink atvaizdą išvydo aukso raidžių užrašą: „O Marija, be nuodėmės pradėtoji, melskis už mus, kurie tavęs šaukiamės”. Po to vaizdas tarsi apsisukęs ir pasirodžiusi „M” raidė, vainikuota kryželiu, bei po ja esančios dvi - Jėzaus ir Marijos širdys. Balsas paaiškinęs, kad reikia iškalti medalėlį, kurio abi pusės turi būti tokios, kaip ką tik apreikšta. Jį pašventintą nešiojantiems ir besimeldžiantiems bus suteiktos ypatingos Švč. Dievo Motinos malonės.
  Ne iš karto vienuolės regėjimas buvo pripažintas, bet po pakartotinų Apsireiškimų, leidus Paryžiaus arkivyskupui de Quelcu, 1832 m. birželio mėn. auksakalys M. Vachette sukūrė medalėlį ir pagamino jo pirmąją 1500 egz. partiją.*7 Pagal regėjimą, medalėlio reverse, dvylikos žvaigždučių vainike pavaizdavo Marijos vardo raidę, erškėčiais karūnuotą Jėzaus ir kalaviju pervertą Marijos širdis, averse - minėtojo užrašo rėme įkomponavo Švč. Mergelės, stovinčios ant rutulio ir abiem basomis kojomis pamynusios žaltį figūrą. Ant rutulio pažymėjo regėjimo datą - „1830“. Marijos galvą supa apskritas nimbas ir gaubia skraistė, pečius ir rankas dengia apsiaustas, krentantis abipus figūros iki pat apačios, suknelė suklostyta vertikaliomis, ramiomis klostėmis ir ties liemeniu sujuosta, iš nuleistų, delnais atverstų plaštakų sklinda spindulių pluoštai, kurių fragmentus dengia apsiausto atkarpos. Labai švelniai išreikštas kontrapostas, vos vos link kairės pasukti pečiai ir truputėlį palenkta galva padidina beveik visai frontalios ir simetriškos figūros plastiškumą, teikia atvaizdui subtilumo. Medalėlio stilistikoje atsispindi vėlyvojo klasicizmo bei tuomet jau populiaraus Rafaelio kūryba vainikuojamo Renesanso įtakos.
  „Švč. Mergelės Maloningosios” siužetas lietuvių liaudies dailėje susiformavo konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Jo pasirodymas bei išplitimas priklausė nuo prototipo - jau minėto Paryžiaus arba Stebuklingojo Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos medalėlio, nukalto 1832 m., ir nuo medalėlio įtakotų kitokių kūrinių bei dirbinių plitimo Lietuvoje. Tam tikrą poveikį galėjo daryti šio tipo Marijos atvaizdai Lietuvos profesionaliojoje dailėje, nors jų nebuvo daug. Todėl, nors pirmieji šios ikonografinės atmainos kūriniai lietuvių liaudies dailėje, gal būt, pasirodė jau XIX a. 5 deš., bet siužetas plačiai įsitvirtino tik XIX a. II pusėje. Kūrinių plitimui reikšminga turėjo būti 1854 m. patvirtinta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogma, nes ją daugelyje katalikiškų šalių lydėjo ne tik atitinkamo maldingumo skatinimas, bet ir dailės kūriniai bei meniniai dirbiniai, kuriuose Marija vaizduota beveik taip pat kaip Stebuklingame medalėlyje. Be to, skulptūrų, o ir paveikslų gausą reikėtų sieti ir su pobaudžiaviniu laikotarpiu sustiprėjusiomis valstiečių ekonominėmis išgalėmis bei liaudies meistrų vis dažniau įgytu amatininkams artimu arba jį atitinkančiu statusu.
  Beveik be išimtiems visoms tipinėms „Maloningosioms” būdinga beveik griežtai simetrinė, frontali kompozicija, dekoratyviai perteikta apranga ir taip pat traktuoti beveik visuomet pridedami spindulių pluoštai, kurie paprastai stambūs, primenantys vėduokles, reikšmingi kūrinių kompozicinei-ritminei sistemai. Tie intuityviai, kaip svarbiausi prasminiai ir atpažinimo ženklai pabrėžti elementai formuoja vyraujantį specifinį šio siužeto figūrėlių siluetą, taip pat primenantį žemyn apverstą vėduoklę ir atitinkantį paviršius skaidančių linijų nusruvenimą. Todėl tipiškųjų „Maloningųjų” figūrėlės, nors skiriasi proporcijomis, kai kuriais aprangos elementais, turimomis arba neturimomis papildomomis detalėmis, visos yra tokios tektoniškos, stabilios, vientisos.
  Pagal pačios Marijos traktavimą šio siužeto skulptūras (tas tinka ir tapybai) tiksliai yra suskirsčiusi A. Mikėnaitė, teigdama, kad Marija Maloningoji vaizduojama dvejopai: kaip drovi idealizuota mergelė ir kaip „tvirtai ant žemės stovinti moteris”. *8
  Kelių kiek skirtingų drabužių ar pjedestalo formos variantų, prototipuose kartais sutinkamų žvaigždučių ir kitų, papildomų, jau tik liaudiškuose pavyzdžiuose randamų detalių negalima priskirti vienos kurios grupės (mergelių ar moterų) „Maloningosioms”. Visos jos buvo vaizduojamos su ilgomis, paprastai vertikaliomis klostėmis suskaidytomis suknelėmis, kurios nuo prototipinių pavyzdžių kartais skiriasi apykaklaitėmis, tokiomis pat kaip ne vienoje kitokių siužetų liaudiškoje skulptūrėlėje. Nuo pirmavaizdžio ikonografijos nutolę yra kai kurios vien tik su suknelėmis pavaizduotos „Marijos Maloningosios”. Vis dėlto daugiausia jų, panašiai kaip pavyzdžiuose-šaltiniuose, dar turi ant pečių užsiaustas skraistes, paprastai pridengiančias rankas ir nevienodame aukštyje užsibaigiančias smailais kampais, tokiais, kaip Daujėnų altorėlio paveiksle. Panaši yra kai kurių medalėlių Marijos apranga, be to, antikizuotą skraistę-apsiaustą liaudies meistrai natūraliai darė panašią į Lietuvos moterų aprangos elementus. Kartkartėmis „Maloningosios” apsiaustas buvo labiau atmetamas už nugaros ir susegamas pakaklėje, kaip Bartninkų bažnyčios skulptūroje.
  Žvaigždučių arba jų ir spindulių nimbai, kartais puošiantys aptariamo siužeto liaudiškąsias skulptūras kildintini ne iš meistrų fantazijos ar savivalės, bet iš maldingosios grafikos pavyzdžių, Nekaltai Pradėtosios-Maloningosios medalėlių kai kurių atmainų, bažnytinių vėliavų ir paveikslų, kur tokie elementai taip pat pasitaiko. Prie figūrų kartkartėmis pritaisytos skardinės arba medinės-skardinės gėlės, manau, yra prie šventų atvaizdų dedamų gyvų gėlių pakaitalas. Be to, jos, kaip ir pasitaikantis drabužių pamarginimas tapytais žiedeliais, atspindi atskirų meistrų siekį kurti itin dekoratyvų, puošnų vaizdą, artimą barokinei bažnytinei drožybai, kitokiai altorių puošybai.
  Pjedestalų formos paprastai nenukrypsta nuo pirmavaizdžio ir labiau skiriasi tik rutulio apačios nupjovimo lygiu. Retais atvejais pasitaiko kitokių, pavyzdžiui, plokštės pavidalo pjedestalų arba jų visai nebūna. Po Marijos kojomis besirangantis, nors ne visuomet, kaip pirmavaizdyje, pamintas žaltys-piktoji dvasia bei retkarčiais dar esantis mėnulio ragelis taip pat perimti iš prototipinių kūrinių. Tačiau kartais, panašiai, kaip Palūšės skulptūroje, Marijos Maloningosios „pagrindas” būna netipinis: Vilniaus dailės muziejuje saugomas bažnytinės vėliavos dvipusis paveikslas iš Barstyčių bažnyčios, kuriame karūnuota Švč. Dievo Motina, pavaizduota su malonių spinduliais, stovi vien ant nemažo mėnulio pjautuvo. *9
  Apibendrinant galima pasakyti, kad pirmavaizdžių ikonografijos visai neperkurdami liaudies meistrai vis dėlto ją ne vien kartojo, bet ir keitė. Todėl nuo prototipų-medalėlių bei profesionaliosios dailės pavyzdžių liaudiškosios „Maloningosios” skiriasi ne vien stilistika, meninės kalbos panaudojimo būdais, bet ir ikonografinės bei emocinės traktuotės niuansais. Šiuo požiūriu išskirtinos tvirtomis moterimis A. Mikėnaitės įvardintosios „Marijos Maloningosios”, kokių, Vakarų Europos mene išties neteko matyti, nors neguldyčiau galvos, kad jų tikrai nėra kurios nors Vidurio Europos šalies liaudies dailėje.
  Ikonografijos požiūriu (tą atspindi ir pirmavaizdžio - medalėlio pavadinimas) „Marija Maloningoji” priklauso platesniam Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos ikonografiniam tipui, bet, turėdama savų ikonografinių-kompozicinių ypatybių, sudaro atskirą jo atmainą. Todėl kartais, pabrėžiant savitumą, jai gali būti taikomas ne tik siužeto, bet ir ikonografinio tipo „darbinis” terminas.
  Siužetas turi ir kito plataus ikonografinio tipo - Marijos Gailestingosios (Marijos Tarpininkės) atskambių. Iš Vėlyvųjų Viduramžių tipiškosios Gailestingosios bei jos konkrečios atmainos, Faencos tipo „Marijos Maloningosios” perimta frontali poza, iš dalies - apsiausto vaidmuo. Kita vertus, šie bruožai dėl savito malonių spindulių motyvo bei Nekaltai Pradėtosios ikonografijos vyravimo turi kitokią prasmę. Marijos teikiamų malonių pabrėžimas atspindi XIX a. įvykusius maldingumo Švč. Mergelei pokyčius, pirmiausia ir išryškėjusius medalėlio „gimtinėje” - Prancūzijoje.
  Pagrindinės „Marijos Maloningosios” siužeto lietuvių liaudies dailėje kompozicinės-ikonografinės ypatybės yra perimtos iš Stebuklingojo medalėlio, jo vėlesnių, kiek perkurtų atmainų bei šių atvaizdų įtakotų kitų Vakarų Europos bei Lietuvos profesionaliosios dailės kūrinių, meninės produkcijos.
  „Marijos Maloningosios“ visų kraštų dailėje kilmė iš „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės” ir „Marijos Gailestingosios” ikonografinių tipų lėmė, kad šio siužeto kūriniai nuolat „susigražindavo” ir kitų, papildomų abiejų tipų-šaltinių bruožų. Vakarų Europos maldingoje produkcijoje bei profesionaliojoje dailėje šio siužeto Marijos atvaizdai dažniausiai buvo papildomi Idealiosios Nekaltosios ikonografinėmis detalėmis. Jas neretai įjungdavo ir Lietuvos liaudies meistrai. Tačiau iš jų sukurtų „Marijų Maloningųjų” išskirtina viena savita grupė. Jai priklausančiuose atvaizduose Marija traktuota ne tik kaip Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė, - dar pabrėžtas jos, kaip Dievo Motinos arba ir Dangaus (visų) karalienės įvaizdis. Tokiuose kūriniuose Marija vaizduojama vyresnė, kartais su karūna. Atitinkamai ir liaudiškųjų „Marijų Maloningųjų” drabužių spalvos būna dvejopos: arba balta ir mėlyna (žydra), būdingos Nekalto Prasidėjimo tipui, arba raudona ir mėlyna, perimtos iš kitų siužetų atvaizdų.
  Retais atvejais lietuvių liaudies „Marijose Maloningosiose” pasitaiko šios atmainos „vakarietiškiesiems” kūriniams visai nebūdingų detalių. Jas meistrai perimdavo iš kitų, nebūtinai Marijai skirtų liaudies arba profesionaliosios bažnytinės dailės pavyzdžių ir tai yra visai lietuvių liaudies vaizduojamajai dailei nesvetima ypatybė.
  Nuo prototipo bei kitų pavyzdžių-šaltinių šio siužeto lietuvių liaudies dailės kūriniai labiausiai skiriasi plastine kalba, meninės išraiškos priemonių panaudojimo būdais, kurie savo ruožtu lemia traktavimo pokyčius. Pavyzdžiui, spindulių pluoštams visoje liaudiškos skulptūros arba paveikslo dekoratyvinėje-ritminėje sistemoje paprastai skirta didesnė reikšmė, tad labiau „materializuota” ir malonių idėja. Būna pakeistos proporcijos; dažnai Marijos figūra pakresninta, įgavusi tvirtumo.
  Pirmavaizdžio-Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos medalėlio pavadinimo nunykimas (neįsitvirtinimas) ir iš jo kildintinų kūrinių pervardinimas „Marija Maloningąja” nėra unikalus, vien Lietuvai būdingas reiškinys. Nepavyko tiksliai nustatyti konkretaus laiko, bet šios atmainos Švč. Mergelės atvaizdai bent apie XX a. pr. ir Lenkijoje, ir Vakarų Europoje, JAV įgijo panašius Maloningosios Mergelės, Malonių Motinos pavadinimus, sąlygotus Marijos teikiamų malonių simbolio-spindulių.
  Savitu reiškiniu laikytinas tikrai didelis šio siužeto populiarumas Lietuvos XIX a. II pusės- XX a. I pusės liaudies dailėje, ypač skulptūroje. Tai formavo naujai „nuspalvintą” visą Švč. Mergelės Marijos įvaizdį Lietuvos žmonių sąmonėje. Su „Marija Maloningąja” savo gausa bei reikšme tesivaržė senesni giminingi Švč. Mergelės Marijos Skausmingosios bei Pietos siužetai, o kiti buvo daug mažiau paplitę.
   
  Išnašos
  1. Brensztejn M. Krzyże i kaplicy żmudzkie. Kraków, 1906; Galaunė P. Lietuvių liaudies menas. K., 1930; Perkowski J. O żmudzkich figurkach ludowych Matki Boskiej i Chrystusa „Smutkielisa”. // Dzień kowieński, 29 sierpnia--, Nr. 195-205.
  2. Brensztejn M. Min. kn. ; Perkowski J. Min. str. Nr. 195-196; Galaunė P. Min. kn. P. 168; Žemaitytė Z. Tautodailė // XX a. lietuvių dailės istorija. 1900- 1940. I. V., 1982. P. 77; Praeinantys senoliai. Pokalbis su menotyrininke M. Kuodiene // Liaudies kultūra, 1990, Nr. 5-6. P. 18; Počiulpaitė A. Tautodailės siužetai, personažai, jų vaizdavimas // Liaudies kultūra, 1991, Nr. 3. P. 40; Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies tradicinė skulptūra. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių // Liaudies kultūra, 1995, Nr. 1. P. 14; Urbonienė S. Švč. Mergelė Marija tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje ir papročiuose // Liaudies kultūra, 1998, Nr. 4. P. 28-29; Lovčikas K. Mažoji architektūra Upynos apylinkėse // Liaudies kultūra, 1998, Nr. 4. P. 49.
  3. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra. I. V., 1963. Il. 204- 206, 212, 364; Skulptūra. II. V., 1965. Il. 145-146, 186, 188-189, 351, 364; Žemaitytė Z. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai // Dailėtyra. V.,1981. P. 252-255. Il. 62, 67; Indriulaitis S. Liaudies tapybos palikimas // Dailėtyra. V.,1981. P. 264; Kuodienė M. Lietuvių liaudies tapyba. Senoji lietuvių liaudies tapyba XVII-XXa. pr. Šiuolaikinė lietuvių liaudies tapyba. Katalogas. V.,1995. P. 52, 844. Nr. 54, 123; Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. II. Vilkaviškio dekanatas. V., 1996. P. 79-81, 175; T. I. Kn. III. Lazdijų dekanatas. V.,1998. P. 307-311, 484-487.
  4. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. V., 1973 (žr. dailės paminklų sąrašus-P. 441-823).
  5. Mikėnaitė A. Min. str. P. 14; Kuodienė M. Min. katalogas. P. 52,84.
  6. Vienuolė tai Katherine Labouré (1806-1876), kurios vardas jos prašymu buvo nutylimas. 1947 m. K. Labouré paskelbta šventąja.
  7. Mxxx. Notice historigue sur l’origine et les effets de la Nouvelle Médaile…gónóralement connue sour le nom de Médaille miraculeuse…Sixième édition. Paris, 1836. P. 13- 16; Wiadomość historyczna o początku nowego medalika…znanego powszechnie pod imieniem cudownego Medalika…Wilno, 1838. S. 15- 20; Rewolinski T. Medale religijne odnoszące się do kościoła katolickiego we wszystkich krajach dawnej Polski. Kraków, 1887. S. 89- 91; Najsw. Marya Panna Niepokal. Pocz. od. Cudownego Medalika, w Paryzu. //Kalendarz Maryański. Rok 1900. Varszawa, 1900. S. 33; Fridrich A. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 2. Kraków, 1904. S. 5- 6.
  8. Mikėnaitė A. Lietuvių… 1995. Nr. 1. P. 14.
  9. Kuodienė M. Lietuvių… 1995. P. 52. Nr. 54.
   
  Spaudai parengto teksto iliustracijų sąrašas:
  1. Stebuklingasis Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos medalis. M. Vachette. Paryžius. 1832 m.
  V. Balčyčio fotoreprodukcija.
  2. Švč. M. Marijos XIXa. 4- 9 deš. medalėliai, skirti Lietuvai ir Lenkijai.
  3. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. „Benziger Brothers”(JAV) ? XXa. I pusė. Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios šventorius. V. Balčyčio nuotrauka, 1999m.
  4. Knygelės „Kialetas zodziu aplink szkaplerių…”(1857 m. ) iliustracija.
  5. Paveikslas „Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė (Marija Maloningoji)”. Kanutas Ruseckas. Apie 1845- 1855m. Daugų parapijos bažnyčia. A. Baltėno nuotrauka, 1988m.
  6. Vitražas „Švč. M. Marija Maloningoji”. J. T. Gumovskis. Varšuva. Apie 1910m. N. Þagarės parapijos bažnyčia. A. Baltėno nuotrauka, 1986m.
  7. Bažnytinės XIXa. pab. - XXa. pr. vėliavos, reklamuotos kataloguose: a,d- A. Vitkovskio sankrovos Maskvoje; b- J. Špetkovskio įmonės Varšuvoje; c- Tanfani e Bertarelli firmos Romoje.
  8. Gyvojo Rožančiaus draugijos vėliava. Než. dirbtuvė. Lietuva. 1912m. Keturvalakių parapijos bažnyčia.
  A. Baltėno nuotrauka, 1990 m.
  9. Procesijų altorėlio paveikslas „Švč. M. Marija Maloningoji”. Než. aut. Lietuva. XIXa. vid. Daujėnų parapijos bažnyčia. Nuotrauka iš KPC SSSA.
  10. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji” . Sedos parapijos bažnyčia. A. Baltėno nuotrauka, 1986 m.
  11. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Bartninkų parapijos bažnyčia. V. Balčyčio nuotrauka, 1996m.
  12. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Privati kolekcija. Nuotrauka iš straipsnio autorės archyvo.
  13. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Leckavos kaimo (Mažeikių raj. ) dviaukštė koplytėlė. A. Baltėno nuotrauka, 1986m.
  14. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Reprodukuota iš „LLM. Skulptūra I. V.,1963 (pav. 206).
  15. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Reprodukuota iš „LLM. Skulptūra I. V., 1963 (pav. 204).
  16. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Reprodukuota iš „LLM. Skulptūra II. V., 1965 (pav. 186).
  17. Skulptūra „Švč. M. Marija Maloningoji”. Reprodukuota iš „LLM. Skulptūra II. V., 1965 (pav. 189).

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine