Liaudies menininkai

 

AKVILĖ MIKĖNAITĖ: „KAI KURIE VINCO SVIRSKIO 
IR JO SEKĖJŲ KŪRYBOS BRUOŽAI“

Pirmą kartą tekstas publikuotas 1943 m. leidinyje
 „Gimtasai kraštas“. Šiauliai, 1943. Nr. 31. P. 126-136

VINCO SVIRSKIO KRYŽIAI. NUOTRAUKOS IŠ NACIONALINIO LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS ADOMO VARNO RINKINIO

Nė viena sritis taip vaizdžiai neperteikia savo tautos dvasios ir jos išgyvenimų, kaip liaudies kūryba. Joje ne tik atskleidžiami grVinco Svirskio kryžiai Lietuvos dailės muziejaus parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. 2002 m. Danutės  Mukienės nuotraukaožio polinkiai, tautos siekimai, kančia ir džiaugsmas, bet parodoma glaudžiai su vidiniu pasauliu susijusi išorės buitis ir net paskiri tos buities momentai. Tai matome ir tautosakoje, ir liaudies plastinėje dailėje. Ypatingai daug mūsų liaudies sielos ir gilaus grožio prabyla lietuvių liaudies skulptūroje. Ji yra religinis, ne bažnytinis, menas, kilęs spontaniškai iš gilaus liaudies tikėjimo, pareiškiantis ne tiek daug individo, kiek kolektyvo, t. y. visos lietuvių liaudies, idėjas.
Ne visuomet lietuvių liaudies dievdirbis lieka bendrame tautos kolektyve, reikšdamas meno tiesas skulptūroje. Jo savaip pareikštų kūrinių kalba kartais pavilioja ne vieną sekėją, sukurdama tam tikroje apylinkėje stilistiškai vieningus lietuvių liaudies skulptūros kūrinius. Tokių skulptūros kūrėjų lietuvių liaudis turėjo ne vieną, jie sukūrė atskiras skulptūros šeimas. Bet dėl neatsparios oro kaitoms medžio medžiagos, iš kurios lietuvių liaudies skulptūra buvo kuriama, kūriniai greit dingdavo užuomaršos rūkuose, todėl sekti atskiras mūsų liaujies skulptūros stilistines šeimas labai sunku.
Iš mums žinomų autorių, turėjusių labai didelę įtaką aplinkos dievdirbiams, yra Vincas Svirskis, XIX amžiaus antros pusės ir XX amžiaus pradžios menininkas. Kalbėti apie Vincą Svirskį ir jo kūrybą mes kol kas tegalime sąlyginai, nes dar visų duomenų, nušviečiančių jo asmenį ir jo kūrybą, neturime. Dėl dievdirbio gimimo datos ir vietos yra pareikšta keletas nuomonių, būtent: 1) Kauno Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus Etnografinio skyriaus dienoraščiuose [1]) randame žinių, kad Vincas Svirskis yra gimęs apie 1845 m., Burvelių kaime, Surviliškio valsčiuje, Kėdainių apskrityje.
Tame pačiame kaime ir miręs. Mirė 1917 ar 1918 m. [2]). Kitos nuomonės yra K. Šimonis ir B. Buračas. Pasak jų, Vincas Svirskis gimęs 1835 m. Glitėnų kaime, Krekenavos valsčiuje iš tėvų Simano ir Katrės Vaitiekavičaitės Svirskių, valstiečių. Miręs 1915 m. Burvelių kaime (pagal B. Buračą 1916 m.). Palaidotas Surviliškio parapijos kapinėse, šalia čia tebestovinčių jo darbo kryžių. Jo pavardė garsi Kėdainių, Panevėžio apskrityse ir jų apylinkėse [3]). Svirskio kryžių yra ir Kauno apskr. [4]). Dar ir dabar daugumas senesnių ūkininkų gerai atsimena linksmąjį, iš kaimo į kaimą keliaujantį senuką, kuris visą savo gyvenimą buvo pašventęs beveik vien kryžių dirbimui. Jis net sugebėjo sukurti atskirą skirtingą kryžių tipą, kur kryžiaus konstrukcija rado glaudų santykį su skulptūra. Panašius į Svirskio kryžius dirbo ne tik tuo laiku gyvenę kryždirbiai - dievdirbiai, juo seka ir dabartiniai tų valsčių liaudies skulptoriai [5]). Jis, kaip ir kiti mūsų liaudies dievdirbiai, sudarė vienybę tarp skulptūros ir kryžiaus. Bet skulptūrų stilius jo savitai išspręstas. Dievdirbis sudarė sintezę tarp labai jį veikusio baroko ir ramios, pusiausvyrą turinčios, liaudies skulptūros stilistinės kalbos.
Svirskio ir jo sekėjų skulptūra yra organinė kryžiaus dalis. Skulptūros laisvė apribota. Jis dirbo statulėles, jungdamas jas su pačiais kryžiais, t. y. šventieji bei angeliukai daryti  i š   v i e n o   i r   t o   p a t i e s   m e d ž i o,  tuo ji skiriasi nuo kitų mūsų liaudies skulptūrų. Skulptūra, kaip dekoratyvus elementas, žaidžia ant kryžiaus plokštumų paviršiaus, užpildo jo monotonines plokštumas. Ji niuansuoja nuo plokščio reljefo prie labai iškilusio, pereidama net prie goreljefo. Bet, apskritai, pats skulptūros reljefas yra iškilus. Šios figūros su kryžiumi sudaro vieną neatskiriamą sąstatą. Kaip visi mūsų, liaudies dievdirbiai, taip ir Svirskis temas savo komponuojamoms figūroms ant kryžiaus plokštumų paviršiaus ima iš krikščioniškosios ikonografijos. Jo kryžiuose V. Svirskio Nukryžiuotasis (kryžiaus fragmentas). Danutės Mukienės nuotrauka matome angelų galvutes, šventuosius ir grupes vaizduojančias šventraščio scenas. Pvz. Paskutinioji vakarienė, Golgota, Kristaus krikštas [6]). Ypatingai Svirskio, be kitų šventųjų, mėgiamos vaizduoti angeliukų galvutės, kurios kartais papildo centrinę temą, teikdamos lyriškai švelnų intymų atspalvį, daugiau prabylantį į liaudies sielą.
Dievdirbis kryžiaus kryžmos viduryje komponuodavo  s a u l ė s  pavidalo ornamentą, iš kurio spinduliai išsisklaido į visas puses. Paties kūrėjo žodžiais „spinduliai vaizduoja Kristaus karūną” [7]). Liaudis ir kitaip aiškina: „Spinduliai vaizduoja Dievo Apvaizdą” [8]). Čia panašiai, kaip viduramžiais, reiškiasi autoriaus simbolika, kilusi iš gilaus religinio misticizmo. Saulės pavidalo ornamento viduryje - Dievo Apvaizdos Akis, kurią lietuvis taip gausiai visoje savo kūryboje naudoja, norėdamas sudaryti intymesnį santykį su Dievu. Pats dievdirbis sakydavęs: „Taigi, taigi, Dievas viską mato” [9]). Arba vietoje Dievo Apvaizdos Akies - kryžiaus kryžmos viduryje - Nukryžiuotasis, kuris irgi dažniausiai sukurtas iš to paties medžio, tik kartais prikaltas medine vinimi. Savo figūras ant kryžiaus plokštumų paviršiaus dievdirbis įvairiai komponuoja, kartais jas stogeliu vainikuodamas. Be to, visuomet jaučiame tam tikrą proporcijų santykio išlaikymą tarp figūrų ir paties kryžiaus. Jis savo šventuosius grupuoja į kelias
eiles: a) iš visų keturių stiebo plokštumų, maždaug 1-2,5 metro nuo žemės, drožia po šventąjį; b) tokio pat aukštumo nuo žemės, ant visų keturių kryžiaus stiebo pusių skaptuoja po dvi eiles šventųjų (viso aštuoni šventieji); d) visai nedaro šventųjų, bet ant kryžiaus stiebo išdrožia, iš visų keturių pusių stogo skliauto formą arba vietoje jos - stiebelį su lapų, gėlių ar uogų („su vijoklėmis ir bumbuliukais”) motyvais [10]). Dievdirbis dar mėgo šventuosius apsupti fantastiškais (ornamentiniais) rutuliais, vaizduojančiais tarytum debesis. Ypač tai daro stogelinio tipo kryžiuose. Svirskis tuo išreiškia religijos supratimą, šitaip aiškindamas: „Matai, Kristus ir visi šventieji į mus žiūri iš dangaus, iš aukšto, todėl ir čia jie apsupti debesų“ [11]). Svirskis yra padirbęs keletą kryžių visai kitokios formos, būtent, išdroždamas tik viršuje iš visų keturių pusių šventuosius ir, kad jų lietus neužlytų, padarydavo stogelį. Taip šventuosius drožė ąžuolo kelme ir statant kryžių ąžuolo kamieną „sodina“ į žemę. Tokiuose kryžiuose atskirai įtaiso medinę tiesių linijų viršūnę, dažniausiai be „mūkos” (Nukryžiuotojo Kristaus) [12]).
Visas šis kompozicinis sąstatas labai originalus ir rodo ypatingai gilią sintezę. Visos kryžiaus proporcijos gerai išlaikytos. Pats kryžius prabyla kažkokia monumentalumu dvelkiančia konstruktyvine logika. Kažką gilaus ir prasmingo savo rimtimi įamžina.
Ši kryžiaus konstrukcija ir jos jungimas su skulptūra parodo savotišką menininko kompozicijos originalumą, visiškai skirtingą nuo kitų lietuvių liaudies skulptūros dievdirbių, kurie savo figūras daugiausia dirbo paskirai, o paskiau tik apgyvendino kryžiuose. Be to, visas kompozicinis sąstatas būtų nepilnas, nepaminėjus ornamentinių motyvų. Čia matome architektūrines detales, zigzagus ir t. t. Svirskio dažniausias kryžiaus tipas yra su viduryje išdrožtomis skulptūromis, kurios įvairiai aprėminamos. Šis ornamentiniu būdu suteiktas aprėminimas kartais teikia tapybinio paveikslo įspūdį. Iš viršutinės aprėminimo dalies, iš abiejų kryžiaus stiebo šonų iškyla volelės su kryželiais galuose arba kitokio pavidalo puošnūs prailginimai, jie pasibaigia nesiekdami kryžmos. Šie turtingi puošybiniai elementai teikia savotiško bendro vieningumo. Iš viso ornamentinė gama, kuri taip vaizdi visame kryžiaus ir skulptūrų sąstate, neretai kupina fantastiškos egzotikos. Svirskis savo  t e c h n i š k u   m e d ž i a g o s  valdymu pralenkia liaudies dievdirbį. Jam buvo ne vis vien iš kokios medžiagos savo kryžius dirbti. Svirskis pasirinkdavo ne vien tik paprastus lygius medžius, bet ir šakotus, gumbuotus
ąžuolo rąstus. Vartojo ąžuolo medį. Jo skulptūrose galime pastebėti nepaprastą sugebėjimą naudoti medžiagos lytį, erdvę ir masę, o juk visai žmogus nemokėjo piešti [13]). Jis intuityviai jautė piešinį. Visur jaučiamas sumanus rūpestingumas, kiekvienos detalės apdirbime, tam tikrų proporcijų išlaikymas [14]), daugiau primenančių kūno anatominę struktūrą, negu kituose lietuvių liaudies kūriniuose. Iš pirmo pažvelgimo Svirskio ir jo sekėjų pati skulptūra atrodo beasmeniška, per pus neturi lietuvių liaudies kūrybos stilistinių savitumų, jos taip ryškiai pasireiškiančios sielos. Čia neprabyla lietuvių liaudies aplinkos tipai su gilia psichologine išraiška. Jo kūriniai daugiau primena vietinių amatininkų kūrybą, kurie
puošė bažnyčias „prisižiūrėję“ į užsienietiškus savo pirmtakūnus. Bet taip apibūdindami dievdirbio kūrybą, būtume neteisūs. Arčiau pažvelgę, matome, kad ji lieka liaudies skulptūros bendroje šeimoje, tik jo figūros turi savaimingą charakterį, kas stilistiškai skiriasi nuo kitų. Bendros liaudies skulptūros savybės lieka pas Svirskį ir jo sekėjus. Frontali kūno laikysena, schematizacija, tik jo kūriniai neturi tiek daug tos būdingos sukauptos vidinės ramybės, kuo pasižymi lietuvių liaudies skulptūra. Formos irgi nebėra taip uždaros. Vinco Svirskio kūriniuose s t i l i a u s atžvilgiu galime įžvelgti dvi grupes. Vieni šventieji yra daugiau primityvūs, paprastesni, be manieros, drabužių draperijos negausios, veidai pailgesni, nosys smailesnės, daugiau sudvasinimo išreiškia, proporcijos prailgintos, spalvos sušvelnintos. Šis periodas parodo labiau savaimingą charakterį. Jau šiuose kūriniuose galime matyti Svirskio stiliui būdingą melodingą grafinę liniją, kuri modeliuoja pačias figūras. Tik čia ji dar reiškiasi labai kukliai. Kitose figūrose ji gana veržli. Kur linijų lyrinė melodinga slinktis švelnina, pagyvina, pačią figūrą tik iš pagrindinės laikysenos neišjudina. Bet perdaug didelėje baroko įtakoje grafinių linijų slinkties vingiai darko pačią skulptūrinę masę. Pirmos grupės figūrų nedaug ir jos priklauso prie ankstyvesnio skulptoriaus kūrybos laikotarpio.
Kituose dievdirbio kūriniuose pasireiškia aiški baroko maniera. Iš viso mūsų liaudies menininkas žavisi baroko stiliaus skulptūra. Jį pavilioja stiliaus judrumas, puošnumas, teatralumas, skulptūrinės medžiagos sukilimas skridimui. Nervingas ritmas, dinamika, tapybinis šviesos ir šešėlių žaidimas sužavi primityvų liaudies dievdirbį, o lydini baroko mistika dar daugiau sujaudina primityvią, laiko nepaliestą sielą. Mūsų liaudies skulptūra stiprioje baroko įtakoje netenka savo pirmykštės ramybės. Nebeturi formų esmingos pusiausvyros, lieka sujudinta. Pati skulptūrinė masė sudarkyta. Autorius ieško judesio, stengiasi savo figūras kreipti į aplinką, kad ten sudarytų tam tikrą intymią nuotaiką, bet tai mūsų liaudies dievdirbiui labai nevyksta. Įtakos poveikis darko būdingą kūrinių kalbą. Kaip minėjome, dažnai pati figūra lieka toje pačioje pozoje, tik vingiuotos linijos žaidžia reljefo paviršiumi, nesudarydamos šviesos šešėlių kaitos. Ir Vinco Svirskio skulptūros grupė turi daug bendrų baroko savybių. Ramios pusiausvyros nebejaučiame. Autorius skolinasi neramų bangingą ritmą, vingiuotą drabužių drapiravimą. Bet šios drapiruotės suprastintos, neturi puošnumo, neša kažkokį liaudies stiliui įprastą neturtingumą, paprastumą, jos daugiau sustingusios ir schematizuotos. Čia nerami baroko linija žaidžia reljefo paviršiumi, sudarydama banguotą grafinių piešinių, kur nėra sultinesnio lipdymo. Svirskio pomėgis gausiai vartoti angeliukų galvutes irgi, turbūt, atkeliavo iš šio stiliaus.
K. Simanonis yra iškėlęs nuomonę, kad Svirskio kūrybai didelę įtaką yra turėjęs Andriolli. Pas jį Svirskis yra dirbęs tuo metu, kada Andriolli tapė paveikslus Kauno Bazilikoje. Bet atrodo, kad Andriolli nesuvaidino tokio didelio vaidmens Svirskio kūryboje. Galbūt, labiau jį paveikė visa aplinka, ypatingai barokinis stilius, su kuriuo jis susidūrė, lankydamas Kauno bažnyčias, nes baroko stiliaus poveikis, jo kūryboje yra labai ryškus. Jo įmantrus, vietomis net prašmatnus stilius galėjo kaip tik savo šias savybes gauti iš plačiau pasireiškusio baroko, negu kad dievdirbis gimtinėje aplinkoje tai matė.
Svirskio kūryboje lygia greta grafizmo iškyla ramus, riebūs, pilni pasitenkinimo v e i d a i. Pvz., Sopulingoji Dievo Motina visai neatrodo, kad tai būtų kenčianti Motina dėl savo Nukryžiuotojo Sūnaus [16]). Angelų galvutėms menininkas ypač daug suteikia lėlių beasmenio grožio. Riebūs, patenkinti angelų veidai primena „oeldrukų” tipus, persunktus kažkokiu pasaldintu sentimentalumu. Nors žmonės ir kunigai mėgdavę jo darbus šventinti, bet vienas kunigas (kunigas Maciejauskas) atsisakęs, nes Svirskio darbo šventieji atrodo „perdaug riebūs, kaip burliokai“ [17]). Kunigas priekaištavo dėl dvasingumo stokos. Pati Svirskio skulptūra nebepareiškia būdingo lietuvių skulptūros charakterio, jos nuotaikingumo. Ir tai nenuostabu, nes menininkas savo šventuosius kartais dirba kaip amatininkas. Kartais jis tiesiog kopijuoja. Dievdirbis Svirskis, dirbdamas kurį nors šventąjį, visų pirma žiūrėdavo į paveiksliuką, kuriame šventasis buvo vaizduojamas. Dažnai kurdamas pasidėdavo ant žemės paveikslą ir, į jį atidžiai žiūrėdamas, dirbdavo [18]). Todėl netenka nė stebėtis, kad Svirskio darbo bareljefiniai šventieji dažnai yra panašūs į tų laikų, dažniausiai, į „oeldrukų” paveikslų šventuosius, kartais net rūbų detalėmis. Jį perdaug veikia įtakos. Bet tai visumoje jo įsijautimo į savo prototipus dar nenušviečia, nes Svirskis savo šventųjų vaizdus mėgo ryškinti, skaitydamas šventųjų gyvenimo aprašymus.
Nors V. Svirskio skulptūra iš dalies netenka lietuvių liaudies stiliaus savumų, daugiau pareiškia individualų skulptoriaus-kryždirbio būdą, bet jo savita konstruktyvinė stambaus kryžiaus formulė, kur skulptūra kuriama ant to paties kryžiaus stiebo plokštumų, rado daug s e k ė j ų. Dievdirbio tradicijos Panevėžiu ir Kėdainių apskrityse dar ir dabar tebetęsiamos, tik jo sekėjai kompozicines detales keičia.
Vienas iš Svirskio sekėjų yra S a m u o l i s. Jis yra padaręs tik vieną komponavimo formą. Kryžių konstrukcijoje jungimas skulptūros su pačiu kryžiumi labai panašus į Svirskio. Dievdirbis Svirskis pats net sakydavęs: „Tas Samuolis mane pamėgdžioja, bet mano kryžiai vis tik gražesni“ [19]). Skulptūrų ant kryžiaus stiebo pas Samuolį visuomet tik iš dviejų pusių ir retai būna daugiau, kaip dvi. Šventųjų tematika pas jį negausi. Po Nukryžiuotojo mėgsta vaizduoti Kristų su kryžiumi, o ant kitos kryžiaus stiebo plokštumos vaizduoja šv. Panelę, Nekalto Prasidėjimo. Šventųjų pas Samuolį visuomet ne daugiau, kaip du iš abiejų pusių. Stiebo šonus tarp skulptūrų irgi dažnai profiliuoja, įvesdamas stogelių formą, kurią daro ir ant skulptūrų viršaus. Stogelis viršuj skulptūros dažnai tokios pat formos, kaip ir Svirskio. Samuolio skulptūros reljefas daugiau atsijęs nuo stiebo plokštumos, jis iškilesnis. Jo skulptūros paviršius neturi tiek daug barokinių elementų, kaip Svirskio, formoje daugiau pareikšta ramumo. Bet sykiu jo skulptūrų charakteris turi kažką bendra su bažnyčios statulomis, sukurtomis vietinių amatininkų. 
Dievdirbis R a k u i ž a, nors dirbdavo statulas bažnyčioje (Anciškių bažnyčioje) ir Anciškių kapuose pastatė koplytėlę, panašią į Anciškių bažnyčią, kur buvo  „Nazaransko stovyla” (Kristaus iš Nazarėno) vidutinio žmogaus dydžio, bet kuria ir statulėles iš to paties medžio reljefiniu būdu, kaip ir Svirskis. Kryžmoje talpina Nukryžiuotąjį, o ant kryžiaus stiebo iš visų keturių pusių talpinami šventieji dvejose arba trijose eilėse. Jo statulėlės iš bendros kryžiaus plokštumos nedaug iškilusios, mažai turi apvalumo. Jis nekuria ant savo šventųjų galvų Svirskio vartotos formos stogelio, kaip kad tai darė Samuolis. Nors Rakuiža seka Svirskį, bet jo skulptūros turi mažiau barokinio elemento. Drabužių raukšlės be manieros, jos grakštesnės. Iš kitų mums žinomų jaunesnių Svirskio sekėjų yra Žvegžda Juozas, tik jo kryžiai neturi tiek daug skulptūrų, kiek Svirskio. Jis dirba po vieną arba du šventuosius, kurių proporcijos daug mažesnės ir pats figūrų reljefas primityvesnis. Dievdirbis Vitkauskas irgi yra Svirskio sekėjas. Vienas iš jauniausių mums žinomų Vinco Svirskio sekėjų yra Stankevičius Izidorius (Ramygalos vlsč.). Net dievdirbio „vijoklės su bumbuliukais“ kartoja ir Nukryžiuotąjį kuria iš to paties medžio kaip Svirskis [19a].
Nors visi sekėjai kartoja Svirskio skulptūros jungimą su kryžiumi, bet savaip niuansuoja, keičia detales. Mūsų dievdirbio ir jo sekėjų skulptūros nutolsta nuo liaudies skulptūros stilistinių savybių, bet šie skulptoriai parodo savotišką sugebėjimą glaudžiai jungti skulptūrą su kryžiumi, išdirbdami savitą stilių, kuris puošia tam tikrą aplinką.
Svirskio kryžiai darė didelį įspūdį ir kitiems aplinkos kaimo dievdirbiams, kurie tiesiog nesekė juo. Ypatingai veikia techniškas dievdirbio sugebėjimas.
Su pagarba visi profesijos draugai mini Svirskį. Svirskis, pasak jų, „tikras meisteris”. O pats Svirskis girdamasis sakydavo: „Aš darau kryžius, iš kurių statulėlės negali išskirti“ [20]). Yra net visokių pasakojimų apie dievdirbio techniškąjį sugebėjimą. „Kai Svirskis buvo palaidotas, tai daugelis stalių ir dievdirbių subėgo į jo laidotuves. Mat, visi norėjo matyti, kokius velionis paliko įrankius, nes niekas nematydavęs, kaip Svirskis  droždavęs kryžius. Susirinkusieji. labai nustebo, nes jo dirbtuvėje terado tik paprastą kaltelį ir su nudilusia geležte peilį. Tada žmonės suprato, kad tai būta labai nagingo dievdirbio [21]).
Manoma, dievdirbis kryžius išmokęs dirbti „per save“ [22]). Šią mintį patvirtina ir kitos nuomonės [23]), kurios teigia, kad jis buvęs tapytojo Andriollio mokinys, nors kryžius dirbęs ir prieš tai. (Svirskis ir Andriolli gyveno maždaug vienu metu. M. Andriolli gimęs 1836 m., miręs 1893 m.) [24]. Mūsų keletas pateiktų minčių dar nenušviečia visų liaudies dievdirbio kūrybinių polinkių, todėl pateiksime kai kuriuos lietuvių liaudies skulptoriaus bruožus, kad dar ryškesnis būtų mūsų dievdirbio-kryždirbio ir jo sekėjų kūrybos kelias, apibūdinąs lietuvių liaudį, jos kūrybingumą, nes lietuvių liaudies dievdirbio bruožai iš dalies nušviečia visos lietuvių liaudies kolektyvo sielą. Mūsų skulptūrų autorius savyje sujungia įvairius kūrybos pradus, parodydamas platų talentą - lietuvių tautos kūrybinį vispusiškumą. Dievdirbis yra savo tautos sūnus, kuriame ryškiau susitelkė tautos kančios ir džiaugsmas. Mūsų liaudies skulptorius yra visapusiškas žmogus. Jis neša neramumą sieloje ir didelį troškimą pajungti erdvę ir žemę savo kūrybinėms galioms. Kaimo skulptūros autorius sujungia savyje įvairius kūrybos pradmenis. Jis kaimo poetas, architektas, kryždirbis, skulptorius, raižinių kūrėjas, tapytojas. Neretai muzikas ir muzikos instrumentų gamintojas. Būdamas vizionierius, pajėgia dar sujungti mechaniko, inžinieriaus savumus. Pvz., dievdirbis J. Jucys pasidirbęs lakiojamus sparnus” [25]), su kuriais nulėkęs nuo klėties stogo į kanapių daržą. Dievdirbis Vitkauskas ir Svirskis bandęs leisti į erdvę savo konstrukcijos balionus. Svirskis mokėjęs padaryti žaibą, griausmą, kad Didįjį Penktadienį bažnytinėse apeigose žmonėms padarytų didesnį įspūdį, vaizduodamas Kristaus mirties momentą. Kiti dievdirbiai dirbo „amžinai besisukančią mašiną, turbūt, tiktai ne vieną „kluoną“ sudegino. Ūkininkai, bijodami naujos nelaimės, Svirskiui uždraudė „užsiimti amžinai judančios mašinos taisymu“ [26]). Tai rodo, kad mūsų liaudies menininko kūrybiniai užsimojimai labai platūs. Jiems suteikti realų pavidalą, formą trūksta ne įkvėpimo, bet priemonių. Tokiais „monais” užsiimdami, jie neretai dirbdavo ilgai savo statulėles. Pvz., Svirskis - kryžius [27]).
Kai kurie skulptoriai spaudos draudimo laikotarpiu platino lietuvišką spaudą. Jie buvo tikri lietuvių kultūros sūnūs ir jos ugdytojai sunkiais rusų priespaudos laikais. Svirskis buvo giliai susipratęs lietuvis. Kryžiams įrašus dėdavo tik lietuviškus [28]). Dievdirbis buvęs labai populiarus ne tik liaudyje, bet jj gerbusi ir dvasininkija. Jis neturėjęs ir dokumentų ir slapstydavęsis nuo rusų policijos, o jį užtardavę vietiniai ūkininkai [29]. Svirskis buvo linksmas, draugiškas ir nuoširdus su visais; senas būdamas, gyveno iš kitų malonės [30]).
Šie skulptoriai savo skulptūroje sukūrė religinį, ne bažnytini, meną.
Jie iš viso buvo įvairiai nusiteikę konfesinei religijai, bet sieloje buvo giliai religingi ir mistikai - iš esmės, panteistai, išreiškią tautos būdą ir sielą savo statulėlėse. Krikščionybės patiektus vaizdus perkuria tautos pasaulėvaizdį charakterizuojančiomis formomis. Tai patvirtina ir aprašymai apie dievdirbius, kur užtinkame tokių posakių: „Svirskis buvo gana religingas, ypač mėgo skaityti šventųjų knygas. Ypač šventųjų gyvenimą. Daug posakių atsimindavo iš šventųjų knygų [31]. Lietuvių liaudies  dievdirbis perdėm lyrikas, gyvai jaučiąs gamtos ritmą, artimai ir intymiai santykiaująs su savo Dievu, ką ryškiai parodo savo vaizduojamose skulptūrose. Jo kūriniuose neįsikūnija rūsti tobuloji buitis, o yra dalelė visumos, kartais be galo trapios ir bejėgės, kaip ir jis pats. Labai retas siužetas mūsų liaudies skulptūroje Dievo Tėvo, kaip valdovo vaizdavimas. Juokaudamas dievdirbis išsireiškia: „Pons Diev, Tu mane sutvėrei, aš Tave padirbau, duosiu į sieną ir sukulsiu“ [32]. Arba kitas variantas „ .. nunešiau į turgų ir pragėriau“ [33]. Tai išreiškia sykiu intymumą, kūrinio netobulumą ir sykiu jo paties kančią. Tą pačią, kilusią iš mūsų tautos gelmių minį randame ir K. M. Čiurlionio kūriniuose [34]. 
Genijus parodo, kaip Dievas sukuria žmogų, kitame paveiksle žmogus pats sau kuria Dievą. Gyvenime šie liaudies kūrėjai dažniausiai pasirodo labai nepraktiški idealistai, jie panašūs į savo medinius dievukus. Jei vieni apleisti dingsta, pakitus religiniam nusiteikimui, palėpėse, lauko arimuose, tai jų autoriai savo gyvenimo kelią baigia elgetomis: keliaudami iš kaimo į kaimą, dalina neramios sielos kūrybinę ugnį, kad jos konkrečiomis formomis išreikštų savo tautą.
 
Išnašos:
1. Žiūr. V. D. K. M. Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis 1939 m.
2. K. Šimonis, Vincas Svirskis ir jo kryžiai. - Gairės Nr. 5, 1923 m., psl. 309-311; B. Buračas, Kryždirbis Vincas Svirskis. - Naujoji Romuva 1939 m. Nr. 12 (426).
3. VDKM Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis.
4. B. Buračas, ten pat.
5. VDKM ten pat.
6. K. Šimonis. Vincas Svirskis ir jo kryžiai. - Gairės Nr. 5, 1923 m.
7. VDKM Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis.
8. VDKM ten pat.
9. VDKM ten pat.
10. VDKM ten pat.
11. B. Buračas. Kryždirbis Vincas Svirskis. - Naujoji Romuva. 1939 m. Nr. 12 (426).
12. VDKM ten pat.
13. K. Šimonis. Vincas Svirskis ir jo kryžiai. Gairės Nr. 5, 1923 m., psl. 309-311.
14. A. Vitauskas. Neištirtieji meno turtai, - Gimtasai kraštas Nr. 1 (13) 1937 m., psl. 72-4.
15. K. Šimonis. Vincas Svirskis ir jo sekėjai. - Gairės Nr. 5, 1923 m.
16. VDKM Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis.
17. VDKM ten pat.
18. VDKM ten pat.
19. VDKM Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis.
19 a. VDKM ten pat.
20. St. Mingaila. Gyvieji dievdirbiai, - Lietuvos Aidas 1938 m. XII. l d.
21. Pts., Lietuvių menininkas Svirskis miręs badu? - Lietuvos Aidas 1937 m. VIII.29 d. Nr. 289 (3504).
22. VDKM Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis.
23. Pts., ten pat; K. Ši m o n i s. Vincas Svirskis ir jo kryžiai.
24. Piątkowski H. i Dobrzycki, - Andriolli w sztuce i žyciu spolecanem, w 1904.
25. Koks gyvenimas Dievų Dirbėjų, - Naujoji Romuva, 1937 m., Nr. 17, psl. 387.
26. B. Buračas. Kryždirbis Vincas Svirskis, - Naujoji Romuva 1939 m., Nr. 12 (426).
27. VDKM ten pat.
28. Pts., ten pat.
29. A. Vitkauskas. Neištirtieji meno turtai, - Gimtasai Kraštas.
30. VDKM ten pat.
31. VDKM Etnograf. skyr. Ekspedicijų dienoraštis.
32-34 išnašos tikslinamos

Originalo kalba netaisyta

Danutės Mukienės nuotraukose – Vinco Svirskio kryžiai Taikomosios dailės 
muziejuje ( Arsenalo 3A, Vilnius) eksponuojamoje parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine