Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

    

UTENOS KRAŠTO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA

Virtuali paroda „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“

Laima Laučkaitė-Surgailienė

Liaudies menas yra vertingas Lietuvos kultūros paveldas, ir juo šiandien galime didžiuotis. Neatsitiktinai viena iš svarbiausių lietuvių liaudies meno sričių - kryždirbystė - 2001 m. buvo įtraukta į pasaulinės UNESCO organizacijos globojamo kultūros paveldo sąrašą, taigi pripažinta ne tik Lietuvai, bet ir viso pasaulio kultūrai svarbiu palikimu. Lietuviškoji kryždirbystė pasižymi nepaprasta medinių memorialinių paminklų - kryžių, koplytstulpių, stogastulpių, koplytėlių formų įvairove, turtinga puošyba, suvešėjusia ornamentika. Kituose katalikiškuose kraštuose taip pat gyva kryžių, koplytstulpių statymo tradicija, tačiau niekur pasaulyje nėra tokios formų, ornamentikos gausos ir įvairovės, kokia yra Lietuvoje. 0 tie kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai - tai namai, kuriuose gyvena šventieji - liaudies meistrų sukurtos skulptūros. Mažoji architektūra ir šventųjų figūros sudaro nedalomą visumą, tačiau svarbiausias šios visumos elementas, jos šerdis yra skulptūra.
Gamtos apsuptyje, atvirame ore pastatyti mediniai paminklai nėra ilgaamžiai, juos pamažu ardė lietūs, sniegas, veikė temperatūros svyravimai. XX amžiaus antroje pusėje juos naikino ir žmonės, paveikti sovietinės ideologijos, ateizmo, kovos su religija ir „praeities atgyvenomis“. Skulptūrėlės rado prieglobstį muziejų fonduose, o kryžiams ir kitiems paminklams neatsirado vietos. Utenos kraštotyros muziejuje skulptūros renkamos nuo 1929 m., šiandien čia jų sukaupta daugiau kaip šimtas dvidešimt. Jų nuotraukos pateiktos šiame kataloge kartu su archyvinėmis fotografijomis, darytomis Adomo Varno, Balio Buračo ir kitų etnografų. Jose užfiksuoti išnykę paminklai, kuriuose šios skulptūros stovėjo, arba panašūs paminklai.
Seniausia muziejaus skulptūra - Nukryžiuotasis (il. 1), datuojamas XVIII amžiaus pabaiga - yra sukurtas liaudies meistro Čepėno Luknių kaime, Sudeikių sen., Utenos rajone. Ankstyviausi tiksliai datuoti kūriniai yra nežinomo autoriaus Nukryžiuotasis iš stogastulpio Šeimyniškių kaime, Užpalių sen., Utenos t., kuriame buvo įrėžta „1788“ metų data (il. 103), ir Kazio Musteikio kryžius su Nukryžiuotuoju: ant kryžmos užrašyti „1867“ metai (il. 40). Vėlyviausi eksponatai yra iš XX amžiaus pirmos pusės, nes sovietinė valdžia draudė religinės paskirties ir tematikos kūrybą, tad katalikiškoji kryždirbystės tradicija Aukštaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, nutrūko XX amžiaus viduryje.
Liaudies meistrai sekė bažnytine daile, mokėsi iš profesionalių meistrų, jų kūrybos pavyzdžių. Utenos kraštotyros muziejuje surinktas ir nedidelis bažnytinės skulptūros rinkinys iš aplinkinių bažnyčių - iš senosios Leliūnų (il. 52-58,68), Alantos (il. 59-62), Skiemonių (il. 64,65), Kupiškio (il. 66) bažnyčių, Utenos kapinių koplyčios (il. 69,70). Šios skulptūros pasižymi Lietuvos bažnytiniam menui būdingais baroko, rokoko bruožais. Savo stilistika šie kūriniai smarkiai skiriasi nuo liaudies skulptūrų: figūrų proporcijos, modeliavimas yra tikroviški, matyti kūno anatomijos išmanymas, puikiai pavaizduoti dinamiški, teatrališki judesiai, veidų mimika, kruopštus ir tikslus detalių, drabužių perteikimas. Kitokia yra liaudies skulptūrėlių meninė raiška: meistrai vaizduoja tik svarbiausius dalykus, supaprastina figūrų formas, proporcijas, anatomiją, aprangą. Jie nesugeba parodyti sudėtingų judesių, tad jų skulptūrėlės statiškos, didingos, tarsi sustingusios. Šios skulptūrėlės turi savitą meninę vertę, būdingą primityviajam menui - naivumą, betarpiškumą, išraiškingumą, nuoširdumą, sugebėjimą perteikti vaizdą paprasčiausiomis priemonėmis.
Ir kryžiai, ir skulptūrėlės buvo dažomi. Dažai naudoti kaip konservavimo priemonė, suteikianti patvarumo, ilgaamžiškumo atvirame ore stovintiems medžio dirbiniams. Kita vertus, dažymas atitiko ir liaudišką grožio suvokimą, spalvingumo, dekoratyvumo pomėgį. Spalvingi kryžiai, margos, ryškiai išdažytos skulptūrėlės traukė, guodė, linksmino akį, ir tai buvo ryškūs kaimų, laukų akcentai. Tačiau ilgainiui lietūs, sniegas, vėjai, saulė blukino spalvas, gadino dažus, ir daugelis kryžių, skulptūrėlių prarado buvusią išvaizdą. Laikas išblukino spalvas, suteikdamas senos, nugairintos medienos grožį.
Visi Lietuvoje statyti liaudies meno paminklai yra katalikiško turinio. Žmonės statė kryžius/ stogastulpius, prašydami Dievo ir šventųjų užtarimo, globos/ tikėjo, kad kiekvienas šventasis sergsti ar padeda nelaimėje. Pavyzdžiui, šv. Florijonas saugo nuo gaisro. Kadangi mediniams miesteliams gaisras anuomet buvo didžiausia nelaimė, šv. Florijono statulos stovėjo vos ne kiekvieno miestelio centre. Utenos krašte daugiausia būta kryžių su Nukryžiuotojo skulptūromis, vadinamosiomis „kančiomis“ arba „mūkomis“, raiškiai perteikiančiomis Jėzaus Kristaus skausmą ir mirtį. Būta nemažai šv. Marijos skulptūrėlių, meiliai liaudies vadinamų „Motinėlėmis". Kitose Lietuvos vietose paplitusių rūpintojėlių, pietų, Žemaitijoje mėgstamų šv. Roko, šv. Izidoriaus figūrų Utenos krašte palyginti nedaug. Šiam kraštui būdingesni du siužetai - Jėzaus krikštas ir šv. Jonas Nepomukas. Jie abu susiję su vandens simbolika: pagal Evangeliją šv. Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų Jordano upėje, o šv. Jonas Nepomukas buvo čekų kunigas, atsisakęs išduoti karalienės išpažinties paslaptį ir todėl nuskandintas Vltavos upėje; tikėta/ kad jis sergsti žmones nuo vandens nelaimių. Kadangi Utenos krašte itin daug ežerų ir upių, prie jų iškilo daugybė koplytstulpių su šiais šventaisiais.
Laikui bėgant kryžių statyba keitėsi. Po 1863 m. sukilimo iki 1896 m. carinė valdžia uždraudė statyti Lietuvoje naujus kryžius; buvo perstatomi seni paminklai, valstiečiai statė kryžius savo žemėje - ne viešoje, o privačioje teritorijoje. XX amžiaus pirmoje pusėje kryžius statė visuomeninės organizacijos - kaimo jaunimas statė vadinamuosius „bandininkų“ kryžius, neatsiliko pavasarininkai/ šauliai, norėję pažymėti atmintinus įvykius, valstybinius, katalikybės jubiliejus/ taip pat šventinant bažnyčias, parapijos namus ir kitomis progomis.

Tekstas parengtas pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra 
Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine