Regioniniai ypatumai

 

ALSĖDŽIŲ MIESTELIO (PLUNGĖS RAJONAS) 
KOPLYTĖLĖS IR KOPLYTSTULPIAI

Danutės Mukienės nuotraukos

Koplytstulpis
Koplytstulpis
Šv. Jono Nepomuko koplytėlė. Meistras nežinomas
Žemaičių vyskupystės sufragano, generalinio vikaro-administratoriaus Krizostomo Gintilos (1788-1857) antkapinis paminklas Alsėdžių bažnyčios šventoriuje. 
XIX a. vidurys

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine