Moksliniai tyrinėjimai

 

B I B L I O G R A F I J A (nuo 1997 m.) 

III dalis

(Vacio Miliaus surinkti ir dar niekur neskelbti duomenys)

Tradiciniai kryžiai, koplytėlės, skulptūra

1. Bagdonas Vytautas. Repšėniškiai išgelbėjo kryžių // XXI amžius: Abipus Nemuno. 2001 04 27. P. 2, iliustr.
2. Bakšys Richardson Milda. Lithuanian Wayside Shrines // Sacred Wood: The Contemporary Lithanian Woodcarving Revival. Madison: Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsim, 1998. P. 23 – 30, fig.
3. Bakšytė Richardson Milda. Amerikos lietuvių kryžiai ir koplytėlės // Etninė kultūra ir tapatumo išraiška. Vilnius, Mokslo aidai, 1999. P. 260 – 276, iliustr. Santr. angl.
4. Beliūnienė Daiva. Marijos vaizdavimas senojoje lietuvių liaudies skulptūroje // Lietuvos dailės muziejus: Metraštis. Vilnius, 1999. T. 3. P. 123-141, iliustr.
5. Buračas Balys. Kryždirbystė Lietuvoje. Sudarė Antanas Buračas ir Antanas Stravinskas. Vilnius, Seimo leidykla „Valstybės žinios”, 1999. 637 p., iliustr. žrnl. Santr. angl., vok., pranc., isp., it.
6. Burinskaitė Ilona. Lietuvių liaudies medinės koplytėlės // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 2000. T. 16. P. 299-345, iliustr. žrnl. Santr angl.
7. Burinskaitė Ilona. Lietuvos etnologija. Vilnius, 2001. T. 1(10). P. 280-282.
8. Burinskaitė Ilona. Lietuvių memorialiniai paminklai svetimšalių tyrinėtojų darbuose. Soter. Kaunas, 2002. Nr. 7 (35). P. 89 – 103, iliustr. Santr. angl.
9. Burnelienė Vidutė. Veisiejų krašto kryžiai. Veisiejai 500. Vilnius, Daba, 2001. P. 71-76.
10. Čekavičiūtė Jadvyga. Žemaičių kryžiai ir koplytėlės // Žemaičūų saulutė. 2001 04 20. P. 3, iliustr; 04 27. P. 2–3, iliustr; 05 04. P. 2, iliustr. – Išstraukos iš I. Končiaus  knygos „Žemaičių kryžiai ir koplytėlės”.
11. Gaidytė Stasė. Lietuva – kryžių šalis // Varpas. Vilnius, 1999. Nr. 2. P. 8, iliustr.– Medinis kryžius nežinomam kariui Musteikos k. (Varėnos r.) kapinėse, statytas XX a. 4 dešimtm.
12. Gimbutas Jurgis. Gerbiamoji redakcija // Gimtinė. 1991. Nr. 11. P. 3., iliustr. – Kretuonų k. koplytstulpis ir Žygaičių bažn. mūro koplytėlė.
13. Gimbutas Jurgis. Kryžių menas Lietuvoje // Draugas. 1999 11 27. P. 4, iliustr.
14. Folk Sculpture // Sacred Wood: The Contemporary Lithuanian Woodcarving Revival. Madison: Elvehjem. Museum of Art, University of Wisconsin. 1998. P. 8-12.
15. Grudzinskas Leonardas. Keliai per Lietuvą. Žemė, kur rymo Rūpintojėliai, kryždirbių stebuklai – mediniai kryžiai, koplytėlės saugo šventuosius // Lietuvos aidas. 2001 11 23. P. 11, iliustr; 2001 11 24. P. 11, iliustr.
16. Indriulaitis Aleksandras. Kelmės krašto dailės palikimo apžvalga // Kelmės kraštas. Vilnius, Atkula, 1997. P. 374–387, iliustr. – Rašoma ir apie liaudies mažosios architektūros paminklus, skluptūrą.
17. Jarmala Albinas. Čia mūsų šaknys: Veisiejų krašto kryžiai. Vilnius, Akstis, 1998, 132 p., iliustr. žml. - Turinys: Pratarmė; Kryžių meistrai; kryžių istorijos (pagal kaimus); Dvasingumo paminklai (nuotraukos).
18. Jokubavičiūtė Živilė. Tautos atmintis Žemaitijos kryžiuose. Pranešimas, skaitytas mokslievių praktinėje–mokslinėje konferencijoje // Žemaičių saulutė (Plungė), 1999 10 01. P. 6, iliustr.
19. Jonynaitė Jurgita (parengė). Pasaulio kultūros paveldo šedebrai mūsų kaime, gimtojoje sodyboje, gyvenime // Žemaičių žemė. 2001 Nr. 4. P. 12, iliustr. – Kryžiai ir koplytėlės.
20. Juodagalvis Jonas. Mielagėnai. Vilnius, Diemedis, 1998, 183 p., iliustr. žrnl. P. 121-133.– Paminklai.
21. Jurkuvienė Teresė. Kelios pastabos apie kryžius – tautinio atgimimo paminklus // Menotyra. Vilnius, 1998. Nr. 2. P. 51–56, iliustr. Santr. angl. – Suvalkijoje.
22. Jurkuvienė Teresė. Liaudies dailė // Viduklė. Kaunas, Naujasis lankas, 2002. P. 548–564, iliustr. – Kryžiai, skulptūra, vėliavos, tekstilė.
23. Jurkuvienė Teresė. Liaudiškos Nukryžiuotojo skulptūros Vilkaviškio vyskupijoje // Lietuvių katalikų mokslo akadenijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 1997. T. XI. P. 237–250, iliustr. Santr angl.
24. Kargaudienė Aušra. Kryžius: Jo formos ir simbolika // XXI amžius. 1998 12 02. P. 5, iliustr. 
25. Kargaudienė Aušra. Viduklės apylinkių kryžiai Adomo Varno fotografijose // Viduklė, Kaunas, Naujasis lankas, 2002. P. 997–999.
26. Kriaučiūnas Stasys. Kad žemėje neliktų apleistų kapų (kaimų kapinės) // Paįstrio apylinkės istorija. Parengė Vytautas Vyšniauskas. Paįstrys, Lietuvos kraštotyros draugija, Panevėžio rajono skyrius, 1991. P. 60-61..
27. Kryžių ir koplytėlių šventinimas Žemaitijoje Iš Igno Končiaus knygos „Žemaičio šnekos” pirmos dalies (Londonas, 1961) // Žemaičių žemė. 2001. Nr. 4. P. 14-17, iliustr.
28. Kuckailis Juozas. Kryždirbystė Lietuvoje. Voruta, 1999 06 05. P. 3.
29. Kuodienė Marija. Lietuvių liaudies skulptūra 1945–1995 // Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Vilnius, 1998. T. 2. P. 223–249, iliustr.
30. Kuodienė Marija. Skulptūra „Nukryžiuotasis” // Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Vilnius, 1998. T. 2. P. 274–275, iliustr. – Dievdirbio Jono Valiaus Lietuvos dailės muziejuje.
31. Kuodienė Marija. Ukmergės apylinkių senosios liaudies skulptūros apžvalga // Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Vilnius, 2001. T. 4. P. 127-147, iliustr. Santr. angl.
32. Lietuvių liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje. Sudarė Kostas Poškus. Kaunas, Judex, 2000. 71 p., iliustr. Santr. angl.
33. Lietuvos kryždirbystė – tarp 19 pasaulio paveldo šedevrų // Lietuvių balsas. Čikaga, 2001 09 28. P. 8.
34. Lovčikas Klemensas. Mažoji architektūra Upynos apylinkėse // Liaudies kultūra. 1998. Nr. 4. P. 47–52, iliustr. Santr. angl.
35. Martinaitienė Gražina Marija. Tradiciniai lietuvių liaudies memorialiniai paminklai ir Ablingos stilius // Primityvumas mene. Vilnius, Gervelė, 1999. P. 218-231, iliustr. Santr. angl.
36. Martinaitis Marcelijus. Lithuanian Wooden Sculptures of Catholic Saints // Spectrum. Vilnius, Gervelė, 1997. Vol. 1. P. 55-86, iliustr.
37. Mažoji liaudies architektūra // Paįstrio apylinkės istorija. Parengė Vytautas Vyšniauskas. Paįstrys, Lietuvos kraštotyros draugija, Panevėžio rajono skyrius, 1991. P. 13-15.
38. Micevičiūtė Vitalija. Kryžiai // Tėviškėlė. Vilnius, 1990. Nr. 2. P. 4. – Varėnos rajono Janionių kaimas.
39. Mickevičius Juozas. Liaudies menas. Pamedžių vienkiemyje. Šv. Domininko koplytstulpis. Pušis su aprūpintojo koplytėle // Šventorkalnis. Plateliai, 2000. Nr. 4. P. 5, iliustr.
40. Mikėnaitė Akvilė. Lietuvių liaudies tradicinė skulptūra (LMD rinkinyje) // Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Vilnius, 1999. T. 3. P. 106-122, iliustr. Santr. angl..
41. Milius Vacys. Išeivijos lietuvių kryžių tyrinėjimai // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 2002. T. 21. P. 73-83. Santr. angl.
42. Milius Vacys. Iškiliojo kraštotyrininko misija // Soter. K., 1999. Nr. 2. P. 156-157.
43. Milius Vacys. Kas lietuviams kryžiai ir koplytėlės // Dienovidis, 2002. Nr. 5. P. 8-10, iliustr.
44. Milius Vacys. Kryžiai ir koplytėlės lietuvių liaudies papročiuose // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 1997. T. 11. P. 209-216. Santr. angl.
45. Milius Vacys. Senoji Lietuvos kryždirbystė // Lietuvių akademijos katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 2002. T. 20. P. 368-370, iliustr.
46. Molėtų krašto kryžiai. Red. Vytautas Kaziela. Utena, Kintava, 2002. 88 p., iliustr.
47. Narmontaitė Apolonija. Lieplaukėje buvo didelė šventė // Gimtinė, 2002. Nr. 12. P. 10, iliustr. – Restauruota ir pašventinta koplytėlė.
48. Nebėra... // Žemaičių saulutė, 1999 02 12. P. 2, iliustr. – Iš Pakutuvėnų kaimo kapinių koplytėlės pavogta Pietos skulptūra.
49. Nemanis Jonas. Istorinis Asavytų kaimo kryžius // Gimtinė. 1997. Nr. 12. P. 5, iliustr. – Zarasų rajonas. 
50. Nemanis Jonas. Paruožės stogastulpis // Gimtinė. 1998. Nr. 9. P. 8, iliustr. – Atkurtas Zarasų rajono Cholopovkos k. 
51. Pečiulytė Regina. Medinės skulptūrų grupės, saugomos Sedos bažnyčioje // Seda. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997. P. 119 – 120, iliustr. (Žemaičių praeitis, 5). Santr. angl.
52. Petrulienė Alfreda. Gyvybės medžio simbolikos raida aukštaičių koplytstulpiuose ir stogastulpiuose // Tautodailės metraštis. Vilnius, 2000. Nr. 4/5. P. 39-42. Santr. angl.
53. Pipiraitė Kristina. Alsėdžių parapijos Švč.Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios šventoriaus koplytstulpiai ir Šv. Jono Nepomuko koplytėlė // Alsėdžiai. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 164-169, iliustr. Santr. angl.
54. Pivoriūnaitė Teresė. Kryžių statymo tradicijos // Adutiškio kraštas. Vilnius, Diemedis, 2003. P. 429-439, iliustr.
55. Počiulpaitė Alė. Raguvos kryžiai // Raguva. Vilnius, Versmė, 2001. P. 650-672, iliustr. Santr angl.
56. Počiulpaitė Alė. Gnarled Branches: Lithuanian Folk Sculpture // Sacred Wood: The Contemporary Lithuanian Woodcarving Revival. Madison, Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsim, 1998. P. 19-22.
57. Počiulpaitė Alė. Lietuvos kryždirbystė // Medinė architektūra Lietuvoje. Vilnius, Vaga, 2002. P. 80-88.
58. Počiulpaitė Alė. Lietuvos kryždirbystės fenomenas // LK. 2001. Nr. 5. P. 1-8, iliustr. Santr. angl. – Lietuvos kryždirbystę UNESCO įtraukė į žmonijos nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą.
59. Angelo skulptūroje pėdsakais // Tautodailės metraštis. Vilnius, 1998. Nr. 2. P. 25-30, iliustr. Santr. angl.
60. Poškus Kostas. Medinė liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje // LK. 2000. Nr. 3. P. 44-47, iliustr. Santr. angl.
61. Puriuškis Antanas. Narkūnų kaimo kryžiai // Gimtinė. 2001. Nr. 3. P. 8, iliustr. – Rokiškio rajono Ragelių senkapiai. 
62. Purvinienė Marija, Purvinas Martynas. Materialiosios šventumo apraiškos Klaipėdos krašto protestantiškoje kultūroje // LK. 1997. Nr. 6. P. 7-10, iliustr. Santr. angl. – Antkapiniai paminklai.
63. Rimkus Vytenis. Lietuvių liaudies skulptūra: ryšiai ir sąveikos. Vilnius, Šiaulių pedagoginis institutas, 1996, iliustr. Santr rus. Rec.: Galaunienė Kazimiera. Pamąstymai apie lietuvių liaudies skulptūrą // LK. Vilnius, 2002. T. 5. P. 496-500.
64. Rimkus Vytenis. Kryždirbystė Lietuvoje // Gimtinė. 2000. Nr. 2. P. 3.
65. Римкус Витенис Ярославич. Литовская народная скульптура образ и среда. Научный доклад на соискание ученой степени доктора искуствоведения. Москва, 1997.
66. Sabaliauskaitė Kristina. Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios XVIII-XIX a. mediniai krucifiksai // Seda. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997. P. 114-118, iliustr. (Žemaičių praeitis, 5). Santr. angl.
67. Sacred wood: 9th Contemporary Lithuanian Woodcarving Revival / Ruta T. Saliklis, editor Madison: Elvehjom Museum of Art, University of Wisconsim, 1998. 56 p., fig.– Catalogue of an exhibition at the Elvehjem. Museum of Art, University of Isconsin – Madison, 30 May – 12 July 1998.
68. Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje. Katalogas. Sud. Elena Juodzevičienė, Rolanda Gudynienė, Laima Laučkaitė-Surgailienė. Utena, Utenos Indra, 2002. 139 p., iliustr. Santr. angl.
69. Stankevičienė Regimanta. „Jėzus Nazarietis: Viduklėje // Viduklė. Kaunas. Naujasis lankas, 2002. P. 539-547, iliustr.
70. Stankevičienė Regimanta. Švč. Marijos Maloningosios siužetas Lietuvos liaudies dailėje // Menotyra. Vilnius, 1999. Nr. 2. P. 14-32, iliustr. Santr. angl.
71. Šimkutė Sigita. Mūsų kryžiaus istorija // Gimtinė. 2001. Nr. 2. P. 9, iliustr. – Nerimdaičių mar. Mažeikių sodyboje.
72. Širmulis Alfredas. Krikščionybės poveikis lietuvių liaudies memorialiniams paminklams // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 1997. T. XI. P. 199-205. Santr. angl. 
73. Širmulis Alfredas. Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai: medis, akmuo, geležis. Vadovėlis dailės specialybės studentams. Vilnius, Vilniaus dailės akademija, 1999. 1914. P., iliustr. Santr. angl.
74. Šverebas Povilas. Negailestingas laikas neleidžia // Gimtinė. 2002. Nr. 2. P. 9-10, iliustr. – Kryžiai ir koplytėlės Mažeikių rajone.
75. Šverebas Povilas. Seniausias Mažeikių rajono stogastulpis // Gimtinė. 2000. Nr. 7. P. 3, iliustr. – Jonaičių miške.
76. Urbonienė Skaidrė. Balys Buračas – kryždirbystės metraštininkas // LK. 1999. Nr. 6. P. 58 – 66, iliustr.
77. Urbonienė Skaidrė. Ikonografinės medžiagos reikšmė liaudies skulptūros tyrinėjimams // Lietuvių etnografijos ikonografija. Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 1999. P. 63-73, iliustr.
78. Urbonienė Skaidrė. Mažoji architektūra ir jos meistrai // Viduklė. Kaunas, Naujasis lankas, 2002. P. 985-996, iliustr.
79. Urbonienė Skaidrė. Senoji liaudies skulptūra Žemaitijoje // Žemaičių žemė. Vilnius, 1998. Nr. 4. P. 32-38, iliustr.
80. Urbonienė Skaidrė. Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje // Nuo kulto iki simbolio. Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno istitutas, 2002. P. 288-314, iliustr. (Senovės baltų kultūra, t. 6) Santr. angl.
81. Urbonienė Skaidrė. Švč. Mergelė Marija tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje ir papročiuose // LK. 1998. Nr. 4. P. 25-34, iliustr. Santr. angl.
82. Urbonienė Skaidrė. Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulptūroje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 1997. T. XI. P. 225-235, iliustr. Santr. angl.
83. Urbonienė Skaidrė. Tradicinės lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius, Katalikų akademija, 2002. T. XXI. P. 107-126, lent. Santr. angl.
84. Urmanavičienė Antanina. Kryžių lietuviškų norėj pastatyc // Dainava. Alytus, 2003, Nr. 1(15). P. 26-27. – Marcinkonyse 1933 m.
85. Vaina Juozas. Kryžiai nekalbėdami neneigia // Aušra. 1999. Nr. 19. P. 6-7, iliustr.
86. Valančius Motiejus. Pastabos pačiam sau // Vaižgantas. Raštai. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. T. 14. P. 312-313.– Varnių „koplyčia”. 
87.
Vitėnas Augustinas. Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios krucifiksai // Alsėdžiai. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 107-115, iliustr. Santr. angl.
88. Vitkauskas Petras. Dariaus ir Girėno koplytstulpio kelias į Punską // Aušra. Punskas, 2002. Nr. 14. P. 11-13, iliustr. – Iš Soldino miško.
89. Vitkus Viktoras. Mažosios architektūros raida Raseinių, Tauragės ir Jurbarko rajonuose // Žemaičių žemė. 2001. Nr. 1. P. 12-13, 47, iliustr.
90. Vitkus Viktoras. Raseinių krašto kryžių dekoras // Žemaičių žemė. 2000. Nr. 3. P. 24-25, iliustr.
91.Žalakienė – Driskiūtė Birutė. Petrešiūnų kaimo kryžiai // Obeliai. Kriaunos. Vilnius, Versmė, 1998. P. 381 – 383, iliustr.
92.Žemaitijos kryžiai ir koplytėlės: fragmentai iš Igno Končiaus knygos „Mano eitasis kelias” (Vilnius, 2001) // Žemaičių žemė, 2001. Nr. 4. P. 13, iliustr.

I dalis   II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine