Moksliniai tyrinėjimai

 

Vacys Milius. "Lietuvių etnologijos bibliografija"B I B L I O G R A F I J A (nuo XVII a. iki 1996 m. imtinai) 

I dalis

(Tekstas iš Vacio Miliaus knygos „Lietuvių etnologijos bibliografija“. Vilnius, 2001. 
Išleido Lietuvos istorijos institutas. P.287-307)

Kryždirbiai, dievdirbiai, drožinėtojai

5220. Ananjevas Povilas. Medžio skulptūrėlėje - sava dalia // KB. 1977. Nr. 2. P. 25. - Tryškių apylinkės dievdirbiai.
5221. Dievdirbiai // GK. 1938. Nr. 3/4. P. 439. - B. Buračo Žemaičiuose surasti dievdirbiai.
5222. (Rusiškai) Kancedikas A. Narodnyjie skulptary Litvy. M.: Znanie, 1967. 31 ?., ???.
5223. Maciūnas St. Darbas darbą lenkia // MS.1961. Nr. 10. P. 14-15. - Žemaitijos medžio drožinėtojai.
5224. Martinaitis Marcelijus. Dievų pašviestieji // LK. 1992. Nr. 5. P. 2-8, iliustr. - Dievdirbiai.
5225. Mikėnaitė Akvilė. Lietuvos kaimo dievdirbiai: XIX a. pabaiga - XX a. pradžia // LK. 1993. Nr. 6. P. 10-13, iliustr.
5226. Petrulis Juozas. Medžio drožėjai // Upytė. V., 1986. P. 83-86.
5227. Petrulis J. Senieji liaudies menininkai // MG. 1965. Nr. 10. P. 32-34; Nr. 11. P. 31-34.
5228. Petrulis J., Žemaitytė Z. Trys dievdirbių kartos // KB. 1966. Nr. 4. P. 60-63, iliustr.
5229. Statkevičius Vladas. Šilalės rajono tautodailininkai // Šilalės kraštas. V, 1994. T. 1. P. 164-173.
 
5230. Počiulpaitė Alė. Tauraus gyvenimo šviesa // LK. 1991. Nr. 1. P. 42, iliustr. - Leandras Alminas.
5231. Antanavičius Juozapas. Bronius Barščiauskas II Krantai. V., 1990. Nr. 22. P. 62-64, iliustr.
5232. Junevičius Jonas, Račkaitis Vygandas. Kryžių meistras // Anykščiai. Anykščiai, 1991. Nr. 1. P. 16-17, iliustr. - Povilas Bugailiškis.
5233. Kontrimavičius Tautvydas. Povilas Bugailiškis II Anykščiai. 1993. Nr. 4. P. 40, iliustr.
5234. Buračas Balys. Dievdirbys Burneika Stasys, 1931 m. // LK. 1991. Nr. 4. P. 20, iliustr.
5235. Šimkūnaitė Laima. Ant angelo sparnų // LK. 1992. Nr. 2. P. 1-3, iliustr. - Rimantė Butkuvė.
5236. Petrulis J. Kraštotyrininkų ,,prikeltas..." // Kraštotyra. 1964. P. 202-205. - Južintų dievdirbys J. Dagys.
5237. Latonas Stasys. Liaudiškųjų tradicijų ir profesionalizmo santykis J. Danausko kūryboje: profesionaliojo meno įtaka ir jo išdavos // Mokslinės konferencijos ,,Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai" - tautodailės tradicija ir Lietuvos šiuolaikinė meninė kultūra, pranešimų tezės. V., 1988. P. 16-18.
5238. Petrulis J., Žemaitytė Z. Skulptorius iš Rozalimo // KB. 1969. Nr. 3. P. 58-61, iliustr. - Jonas Danauskas.
5239. Žemaitytė Z. Iš guobos medžio // MS. 1991. Nr. 5. Virš. p. 3, iliustr. Elena Daugvilienė.
5240. Kudaba Česlovas. Aklas skulptorius Julijonas Daunys II Kraštotyra. 1984. Kn. 17.
P. 54-55, iliustr.
5241. Kudaba Česlovas. Liaudies skulptorius Julijonas Daunys//KB. 1973. Nr. 4. P. 49, iliustr.
5242. Martinaitienė Gražina Marija. Kryžių ir koplytėlių kūrėjas liaudies menininkas Stanislovas Gegeckas (1873-1940) // Menotyra. 1994. Nr. 1. P. 55-62, iliustr. Santr. angl.
5243. Mickevičius Juozas. Liaudies meistras
Kazys Gliožeris //'Kraštotyra. 1967. P. 124-126, iliustr.
5244. Maciūnas St. Pas Stasį Griesių II MS. 1960. Nr. 6. P. 6-7, iliustr.
5245. Lengvinas Aleks. Koks gyvenimas dievų dirbėjo // NR. 1937. Nr. 17. P. 387. -J. Jucys.
5246. Kražių dievdirbys Jūdpauparis II BLKP. p. 470-472.
5247. Antalkis Pranas. Kryžių meistras // Katalikų pasaulis. 1996. Nr. 2. P. 36, iliustr. Petras Kačiulis.
5248. Motuza Boleslovas. Liaudies meistras Katinas II KB. 1969. Nr. 10. P. 73-74, iliustr.
5249. Telksnytė Milda. Linų darbų pasaka // Anykščiai. Anykščiai, 1992. Nr. 3. P. 32-33,
iliustr.
-Jurgis Kazlauskas.
5250. Mickevičius Juozas. Liaudies menininkas Antanas Klanius-Klanevičius II Kraštotyra.1975. P. 210-211.
5251. Ignas Končius. Medžio drožiniai gimtajam kraštui atsiminti = Wood Carvings to Remember the Native Country. Boston: Liudas J. Končius, 1954. 223 p., iliustr.
5252. Driskius KIaudijus. Kryžių meistras // Katalikų pasaulis. 1995. Nr. 3. P. 32, iliustr. -Kazimieras Krapauskas.
5253. Juodytė Gražina. Kazimiero kryžiai // Vakarai. Klaip., 1991. Nr. 4. P. 54-56, iliustr. -Kazimieras Krapauskas.
5254. Sisaitė Nijolė. Apie rietaviškį medžio drožėją Alfonsą Laboką (1910-1987) // MK. 1993. Nr. 1. P. 119-120, iliustr.
5255. Budrys St. Talentingas liaudies menininkas: minint Juozo Laurinkaus penkiasdešimtmetį // Pergalė. 1959. Nr. 2. P. 175-177.
5256. Gudynas Pr. Juozas Laurinkus = ????? ?????????. V.: Vilniaus valst. dailės muziejus, 1959. 20 p., iliustr.
5257. Gudynas P. Kai prabyla medis: (Monografinė apybraiža apie Juozą Laurinkų). V.: Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1959. 93 p., iliustr.
5258. Laurinkus J. Rimta ataskaita // MS. 1960. Nr. 6. P. 6. -Kaip J. L. rengiasi respublikinės tautodailės parodai.
5259. Tumonis S. Dosnus talentas: liaudies skulptoriaus J. Laurinkaus 50-jų gimimo metinių proga // MS. 1959. Nr. 1. P. 16-17, iliustr.
5260. Kulakauskienė E. Ir savitas, ir liaudiškas // MS. 1960. Nr. 4, P. 6-7, iliustr. - Leonas Lemežis.
5261. Sakalauskas Tomas. Kad vaikam patiktų... // KB. 1968. Nr, 8. P. 22-25, iliustr. - Leonas Lemežis.
5262. Jasilionis I. Meistras - medžio drožėjas // MS. 1956. Nr. 6. P. 23, iliustr. - Nikodemas Linkevičius.
5263. Mukienė Danutė. Ar išsėpėldys Lukauskė Jūzapa svajuonė? // Žemaičių žemė. 1994. Nr. l.P. 16-17, iliustr.
5264. Jakelaitis Vytautas. Vytautas Majoras iki Ablingos ir po jos. V., 1993. 88 p., iliustr. Santr. angl. - (Tautodailė; 2).
5265. Majoras Vytautas. Kaip buvo kuriamas Simono Stanevičiaus paminklas // Aitvarai. Klaip., 1996. Kn. 5. P. 56-57.
5266. Simonavičius Vincas. ,,Velnių kapelos" autorius // Kraštotyra. 1975. P. 223-226, iliustr. - Leonas Miknius.
5267. Umbražiūnas Kazimieras. Nemeikos Rūpintojėlis // KB. 1971. Nr. 9. P. 71.
5268. Naruševičius J. Augantis talentas // MS. 1959. Nr. 3. P. 19-20, iliustr. - Vytautas Nikša.
5269. Buračas Balys. Dievdirbys Jonas Orvidas II NR. 1939. Nr. 16. P. 353-355, iliustr.; persp.: BLKP. P. 464-470.
5270. Jacevičiūtė Br. Pas liaudies meistrą Paulauską // MS. 1956. Nr. 3. P. 18-20, iliustr. -Jonas Paulauskas.
5271. Petrulis Juozas, Žemaitytė Zita. Tūkstančio skulptūrų meistras//KB. 1966. Nr. 12. P. 21-24, iliustr. - Juozapas Paulauskas.
5272. Šidlauskas Aleksandras. Medžio kalba // Atspindžiai. 1991. Nr. 8. P. 7. - Leonas Perekšlis.
5273. Žilevičius R. Trimitas trimituoja nerimą // KB. 1966. Nr. 10. P. 24-26, iliustr. - Pranas Perminas.
5274. Čilvinaitė M. Dievdirbys Augustinas Potockis II GK. 1938. Nr. 1/2. P. 277-282, iliustr.
5275. Petrulis Juozas, Žemaitytė Zita. Šimtametis skulptorius // KB. 1971. Nr. 2. P. 50-53, iliustr. - Augustinas Potockis.
5276. Kulakauskienė E. Meno dienoraštis // MS. 1961. Nr. 11. P. 15, iliustr. - Anicetas Puškorius.
5277. Mikėnas J. Naujas A. Puškoriaus darbas // MS. 1957. Nr. 1. P. 44, iliustr. - ,,Žvejys su tinklais".
5278. Naruševičius J. Kūrybinė liepsnelė // MS. 1959. Nr. 6. P. 28, iliustr. - Anicetas Puškorius.
5279. Petrašiūnas Aloyzas. Pasakoja liaudies meistras Anicetas Puškorius II Atspindžiai. 1992. Nr. 13/14. P. 14.
5280. Šernas Pranciškus. Medžio dainius // Santara. K., 1996. Kn. 23. P. 116-123. - Anicetas Puškorius.
5281. Andriuškaitė Stanislava. Jis buvo paskutinis žemaičių stabmeldys // Vakarai. Klaip., 1991. Nr. 3. P. 28-32, iliustr. - Stanislovas Riauba.
5282. Bogdanas K. Nuostabus talentas // MS. 1961. Nr. 2. P. 14-15, iliustr. - Stanislovas Riauba.
5283. Ginkas A., Kancedikas A. Svečiuose pas Stasį Riaubą // MS. 1961. Nr. 3. P. 15, iliustr.
5284. Mikelinskaitė Paulė. Stanislovas Riauba // Tarp knygų. V., 1994. Nr. 9. P. 46.
5285. Ulevičienė Aldona. Kelionė į saulėtekį // KB. 1983. Nr. 5. P. 42-45, iliustr. - Stanislovas Riauba.
5286. Ulevičienė Aldona. Stanislovo Riaubos 75-metis // KB. 1979. Nr. 11. P. 77, iliustr.
5287. Valiuškevičiūtė A. Auksinės rankos // KB. 1965. Nr. 10. P. 31-37. - Stanislovas Riauba.
5288. Žemaitytė Zita. ,,Dar pamatysit visokių darbelių.. ."// KB. 1975. Nr. 5. P. 75-76, iliustr.- Stanislovas Riauba.
5289. Žemaitytė Zita. Stasys Riauba II KB. 1974. Nr. ll.P.66,iliustr.
5290. Zemaitytė Zita. ,,Tada aš pats padėrbau..." // LK. 1990. Nr. 2. P. 3-6, iliustr. - Stanislovas Riauba.
5291. Petrulis J. Jeronimas Rumša II Kraštotyra. 1963. P. 106-108.
5292. Žilevičius R. 0 ir sustatysiu aukso bromą... // KB. 1966. Nr. 5. P. 62-65. - Juozapas Rušinas.
5293. Mukienė Danutė. Medė ir gruožė vergs... //Žemaičių žemė, 1994. Nr. 1. P. 25-26, iliustr. - Vytautas Savickis.
5294. Čilvinaitė M. Iš mūsų dievdirbių gyvenimo // GK. 1938. Nr. 3/4. P. 404-410, iliustr.- Stankus ir Stankiukas Juozapai.
5295. AImonaitis Vytenis. Dar apie Vincą Svirskį// KB. 1988. Nr. 4. P. 36-37, iliustr.
5296. Apie dievadirbį Vincą Svirskį // Panevėžiškiai šneka. Panevėžys, 1992. P. 60-61.
5297. Buračas Balys. Kryždirbys Vincas Svirskis II NR. 1939. Nr. 12. P. 281-283, iliustr.; persp.: BLKP. P. 475-477.
5298. Gimbutas Jurgis. Ar kryždirbys Vincas Svirskis puošė namus? // Technikos žodis. 1986. Nr. 3. P. 47-48, iliustr.
5299. Indriulaitis A. Iš Vinco Svirskio kūrybinio palikimo // MP. 1982. Nr. 4. P. 54-59, iliustr. Santr. rus.
5300. Kostkevičiūtė Irena. Ars longa, vita brevis // KB. 1965. Nr. 11. P. 30-33. - Vincas Svirskis.
5301. Kostkevičiūtė Irena. Vincas Svirskis. V: Vaga, 1966. 173 p., iliustr.
5302. Kostkevičiūtė Irena. Vincas Svirskis ir liaudies kūrybos tradicijos // Pergalė. 1985. Nr. 11. P. 140-141.
5303. Kostkevičiūtė Irena. V. Svirskio tradicijos liaudies monumentalistikoje // Liaudies meno savitumas. K., 1984. P. 84-87. Santr. rus.
5304. Mikėnaitė A. Kai kurie Vinco Svirskio ir jo sekėjų kūrybos bruožai // GK. 1943. Nr. 31.P. 126-136, iliustr.
5305. Šimonis K. Vincas Svirskis ir jo kryžiai // Gairės. K, 1923. Nr. 5. P. 309-311.
5306. UIys AIbertas. Kryžių meistras Vincas Svirskis Uliūnų apylinkėse // Uliūnai. V., 1993. P. 134-137, iliustr.
5307. Vitauskas A. Neištirtieji meno turtai // GK. 1937. Nr. 1. P. 72-74. - Vincas Svirskis.
5308. Bartulis Pr. Pranas Šaulys//MS. 1957. Nr. l.P.43, iliustr.
5309. Daunys Stasys. ,,Dirbtuvė mano - palapinėj..."//KB. 1970. Nr. 1. P. 38-M, iliustr. - Lionginas Šepka.
5310. Fenomenas iš Šiaudinės // KB. 1982. Nr. 7. P. 45-47, iliustr. - Lionginas Šepka.
5311. Mieliauskienė Marijona. Lionginui Šepkai atminti //LK. 1992. Nr. 5. P. 1, iliustr.
5312. Počiulpaitė Alė. Ornamentas Liongino Šepkos kūryboje // Lietuvių liaudies ornamentika. V., 1994. P. 42-47, iliustr.
5313. Žemaitytė Zita. Drewniana piešn: rzežby Lionginasa Šepki II Polska Sztuka Ludowa: Konteksty. Warszawa, 1993. Nr. 3/4. S. 184-186, il.
5314. Žemaitytė Zita. Ir medis išskleidžia žiedus // KB. 1966. Nr. 2. P. 39-43. - Lionginas Šepka.
5315. Žemaitytė Zita. Lionginas Šepka. V.: Vaga, 1984. 47 p., 52 iliustr. lap. Santr. rus., angl.
5316. Stravinskas Antanas. Liaudies menininkas Pranas Šaulys II Eržvilkas. V., 1970. P. 243-249.
5317. Junevičius Jonas. Prakalbintas medis // Anykščiai. Anykščiai, 1993. Nr. 4. P. 36-37, iliustr. - Liudas Tarabilda.
5318. Ipolitas Užkurnys / parengė M. Martinaitis, Z. Žemaitytė. V.: Vaga, 1987. 174 p., iliustr. Santr. rus., angl.
5319. Žemaitytė Zita. Czy wiesz, dlaczego kocham drewno?: 0 rzežbach Ipolitasa Užkurnysa II Polska Sztuka Ludowa: Konteksty. Warszawa, 1993. Nr. 3/4. S. 187, il.
5320. Žemaitytė Zita. Padarau akį - žinau viską// KB. 1973. Nr. 7. P. 24-31, iliustr. - Ipolitas Užkurnys.
5321. Galaunė P. Dievo apdovanota našlaitė // NR. 1931. Nr. 11. P. 257, iliustr. - Ona Vasiliauskaitė.
5322. Sakalauskas Tomas. Senio monologai // KB. 1969. Nr. 7. P. 38-42, iliustr. - Jonas Vizbaras.
5323. Petrulis J. Nemuno kranto dievdirbis // MP. 1968. P. 123-124, iliustr.-Kazimieras Zokas.
5324. Adomavičienė Michalina. Kryžių meno paslaptys // Mediniai ir geležiniai kryžiai. Šiauliai, 1996. P. 12-14.
5325. Al. [Girnius Juozas.] Sovietinis ,,statymas" - kryžių griovimu // Aidai. 1974. Nr. 9. P. 413. - Apie kryžių naikinimą pagal ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką".
5326. Alytus // LKBK. 1989. T. 9. P. 58. - Sunaikintas kryžius prie Alytaus-Seirijų kelio.
5327. Andriuškevičius Alfonsas. Liaudies meno paminklai // KB. 1969. Nr. 1. P. 74, iliustr.-Tradicinė liaudies skulptūra.
5328. Antalkis-Mikalauskas Pranas. Sveikas, lietuviškas kryžiau!: Mistinė-gaivinančioji kryžių prasmė // Caritas.K., 1991. Nr. 2. P. 13-17.
5329. Apginimas nuog užsirožiima. Žinoimas ir ižguldymas nekuriun Litaru znokie Križiaus sudietas katras su paszinawonie der neszioty cziesu Pawietras. Wilniuj, 1857. 8 p. Apsauginiai kryžiai.
5330. Ateistai naikina kryžius // LKBK. 1979. T. 5. P. 278-279. -1978 m. Pajūralyje ir Plungėje.
5331. Ateistai sunaikino paminklinį kryžių // LKBK. 1975. T. 2. P. 242. -Kaišiadorių r. Miežonių k.
5332. Bagdanavičius Vytautas. Lietuviško koplytstulpio genezės klausimu // Lituanistikos instituto 1971 metų suvažiavimo darbai. Chicago. 1971. P. 161-178, iliustr. - Santr. angl.
5333. Bagdonas Vytautas. Sustojo ąžuolai Anykščių žemėje // Bibliotekų darbas Vilniuje. 1976. Nr. 9. P. 34-35, iliustr. - 1976 m. liaudies meistrų sukurtos monumentaliosios skulptūros Anykščių apyl.
5334. Balys Jonas. Liaudies ornamentai ir kryžių kilmė // Margutis. Čikaga, 1957. Nr. 6/7. P. 14-16, iliustr.
5335. Balys Jonas. Mūsų kryžių kilmės beieškant // Santarvė. Londonas, 1955. Nr. 7/8. P. 319-323.
5336. Balys J. Smūtkelio kultas // Akademikas.K, 1937. Nr. 15. P. 312.
5337. Baltrušaitis Jurgis. Kryžiai ir koplytėlės//Atspindžiai. 1990. Nr. 9/10. P. 12, iliustr.
5338. Baltrušaitis Jurgis. Kryžiai ir koplytėlės. Skulptūra//Menotyra. 1994. Nr. 1. P. 70-73.
5339. Baltrušaitis Jurgis. Lietuvių liaudies skulptūra//MG. 1991. Nr. 4. P. 9-10.
5340. Baltrušaitis Jurgis. Sculpture // The Marian. Chicago, 1952, March. P. 4-6.
5341. Baltrušaitis Jurgis. Skulptūra // Baltos lankos. V., 1991. Nr. 1. P. 78-84.
5342. Basanavičius Jonas. Lietuvių kryžiai archeologijos šviesoje // Basanavičius J. Rinktiniai raštai. V., 1970. P. 124-155, iliustr.
5343. Bedieviai atstato nugriautus kryžius: Kapčiamiestis (Lazdijų raj.) // LKBK. 1983. T. 6. P. 138-139. - Senosiose Kapčiamiesčio kapinėse.
5344. Biržiška M. Vilniaus kryžiai // Mūsų Vilnius. K, 1936. Nr. 22. P. 363-364. - Keliama Vilniaus kryžių statymo idėja.
5345. Brensztejn Michał. Krzyže i kapliczki žmudzkie: Materiały do sztuki ludowej na Litwie. Kraków, 1906. 16 s., il.; Materyały antropologiczno-archeologiczne. Kraków, 1907. T. 9, Dz. 2. S. 3-16, il.
5346. Brensztejn Michał. Krzyže litewskie // Świat. Warszawa, 1908. T. 5. Nr. 8. S. 7, il.
5347. Buračas Balys. Jaunimo kryžiai // BLKP. p. 483-484.
5348. Buračas Balys. Kryžius sodybos papuošalas // BLKP. P. 480-481.
5349. Buračas Balys. Kryžkelių kryžiai: kodėl jie įvairiausiai puošiami // BLKP. P. 481-482.
5350. Buračas Balys. Kryžių statymu paminėkime šventuosius metus // BLKP. P. 457-459.
5351. Buračas Balys. Lietuvos kryžiai // BLKP. R 478-479.
5352. Buračas Balys. Pagerbtieji medžiai: medžių kultas Lietuvoje // Mūsų girios. K., 1944,
sausis/vas. P. 78-83, iliustr. - Medžiai su kryžiais ir koplytėlėmis.
5353. Buračas Balys. Sutvarkykime apleistus kryžius // BLKP. P. 460-461.
5354. Butkevičius Algirdas. Lemtingo mūšio liudytojas // KB. 1972. Nr. 11. P. 45, iliustr. -
5355. Chivers Davis. Votive Crosses of Lithuania // The Illustrated London News. London, 1937. Vol. 190. No. 5110. P. 530-531, ill.
5356. Čerbulėnas Klemensas. Epochą atspindintys paminklai // KB. 1979. Nr. 2. P. 31-33. - Dabartiniai liaudies meistrų monumentalieji paminklai.
5357. Čerbulėnas K. Lietuviškų memorialinių paminklų kilmė ir jų architektūrinė-meninė charakteristika // LTSR architektūros klausimai. V., 1960. T. 6. P. 98-121, iliustr. Santr. rus.
5358. Čerbulėnas K. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai // NR. 1938. Nr. 1/2. P. 42-44, iliustr.
5359. Čerbulėnas Klemensas. Nūdienos liaudiškųjų paminklų kompozicijos ypatybės // ETL 1975 ir1976 m.1977.P.133-145.
5360. (?) CCCP. M., 1969. .No 136. C. 32-35, ???. - Apie liaudies skulptūrą.
5361. Čerbulėnas Klemensas. Tautinis elementas lietuvių kryžiuose // NR. 1937. Nr. 4/5. P. 87-92, iliustr.
5362. Čilvinaitė M. Kam stato ir kaip brangina žmonės kryžius ir koplyčias // GK. 1938. Nr. 3/4. P. 399-404.
5363. Dambravos kaimas (Prienų raj.) // LKBK. 1984. T. 7. P. 69-70. - Tikinčiųjų raštas LKP CK sekretoriui P. Griškevičiui dėl nugriautos koplytėlės.
5364. Daugiaus aistetikos nuo „dievdirbių“ // Dirva - Žinynas. Shenandoah, 1903, sausis. P. 78-81. - Apie skulptūrą.
5365. Dundulienė Pranė. Kaip atsirado mūsų liaudies paminklai // KB. 1978. Nr. 7, P. 5963, iliustr. - Apie stogastulpių kilmę.
5366. Galaunė Paulius. Apie lietuvių liaudies skulptūrą // Liaudies kūryba. V, 1974. T. 2. P. 36-47. Santr. rus., vok.
5367. Galaunė P. Lietuvių kryžiai. K., 1926. 10 p.
5368. Galaunė P. Lietuvių kryžiai // Pradai ir žygiai. K., 1926. Nr. 4/5. P. 75-77; persp.: Galaunė Paulius. Dailės ir kultūros baruose. V., 1970.P. 142-143.
5369. Galaunė P. Lietuvių liaudies skulptūros problemos // Vairas. K., 1935. Nr. 2. P. 181-188; Nr. 3. P. 301-310; Nr. 4. P. 500-503; Nr. 5. P. 63-66; Nr. 6. P. 212-215. - Atskiras leid.: K., 1932. 31 p.
5370. Galaunė P. Lietuvių liaudies skulptūros problemos // LK. 1990. Nr. 3. P. 19-21. - Ištraukos iš studijos „Lietuvių liaudies skulptūros problemos“ (1932).
5371. Gargžduose trukdomi statyti kryžiai ant mirusiųjų kapų // LKBK. 1989. T. 9. P. 82-89.
5372. Ginet-Pilsudski B. Les croix Lithuaniennes // Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Basel, 1916. Bd. 20. S. 246-258, Abb.
5373. Gorodeckis Aringas. Meironių paminklas (arba vieno išgelbėto skenduolio istorija) // Ladakalnis. Palūšė, 1991. Nr. 1. P. 23, iliustr.
5374. Grybauskaitė G. „Padarėme Čiurlionio garbei“ // Pergalė. 1975. Nr. 11. P. 182-183. - Liaudies meistrų 1975 m. sukurti stogastulpiai prie Varėnos-Druskininkų kelio.
5375. Gricius Augustinas. Jie gyvi... // KB. 1969. Nr. 12. P. 51-52, iliustr. - Mūro koplytėlė su medžio skulptūromis Vorelių k. (Šiaulių r.).
5376. Grinius Jonas. Die Herkunft der litauischen Kreuze // Commentationes Balticae. Bonn, 1957. Bd. 3. S. 49-93, Abb.
5377. Grinius Jonas. Lietuvių kryžiai ir koplytėlės // LKMA metraštis. Roma, 1970. T. 5. P. 1-182, iliustr.
5378. Grinius Jonas. Lietuvių kryžiai ir koplytėlės // LK. 1993. Nr. 2. P. 40-45. - Iš J. G. monografijos „Lietuvių kryžiai ir koplytėlės“ (1970).
5379. Grubienė Agota. Atrastas kryžius // Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 13. P. 15, iliustr. - Prie Kauno marių.
5380. Gudavičius Henrikas. Senieji ir naujieji kryžiai Dzūkijos kraštovaizdyje // Katalikų pasaulis. 1996. Nr. 10. P. 14-15, iliustr.
5381. Įgaliotinis K. Tumėnas atskubėjo reikalauti, kad klebonas nugriautų kryžių: Šaukėnai // LKBK. 1973. T. 3. P. 148.
5382. Ir Pievėnų kryžius išgąsdino komunistinius Mažeikių pareigūnus: Mažeikiai // LKBK. 1976. T. 3. P. 200-201.
5383. Ivanauskas Mikalojus. Lietuvių kryžiai ir koplytėlės // Technikos žodis. 1967. ir. 6. P. 5-7, iliustr.; 1968. Nr. 1. P. 5-8, iliustr. - Sured. prierašu apie aut.
5384. Jablonskis Ignas. Kelios pastabos dėl lietuviškųjų koplytstulpių kilmės // LK. 1990. Nr. 5 / 6.P. 21-22, iliustr.
5385. Jaczynowski Adam. Krzyże i kapliczki na Żmujdzi // Tygodnik Illustrowany. Warszawa, 1902. Nr. 44. S. 873-874, il,
5386. Jakštas A. Keletas žodžių apie mūsų kryžius // Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. Tilžė. 1891. Nr. 20. P. 153-155; persp.:Židinys. 1935 Nr.8 / 9. P. 131-134.
5387. Jasėnas Kazimieras. Visuotinė meno istorija. Mintauja, 1926. T. 1. Sąs. 5. -Lietuvos kryžiai, p. 291-301, iliustr.
5388. Jaunimas stato kryžius // LKBK. 1984. T. 7. P. 53-54. - Apie 1981 m. 4 pastatytus ir nugriautus kryžius.
5389. Joneliūnienė Jūratė. Kas tai? // LK. 1990. Nr. 1. P. 38-39; iliustr. - 1987 m. prie Utenos sukurtas 16 medžio skulptūrų, vaizduojančių vestuvininkus, ansamblis.
5390. Juodzevičius Balys. Stogastulpis // KB. 1970. Nr. 1. P. 74, iliustr. - Utenos r. Pilkenių k.
5391. Kairiūkštytė K. Tai turi išlikti // MP. 1967. P. 100-101, iliustr. -Apie liaudies skulptūrą.
5392. Kam maišo A. Šeduikio koplytstulpis?: (Kova su koplytėlėmis ir koplytstulpiais) // LKBK. 1978. T. 4. P. 447-456, iliustr. -Telšiuose.
5393. (?)
5394. Kapčiamiestis // LKBK. 1983. T. 6. P. 600-601. - Persekiojimas dėl 1981 m. pastatyto kryžiaus.
5395. Kapsukas // LKBK. 1984. T. 7. P. 611-614. - Dėl kryžiaus nuėmimo nuo kun. P. Šulskio namo Kapsuke.
5396. Kaveckis M. S. Nyksta šventosios Žemaitijos rūpintojėlių mistika // NR. 1937. Nr. 12. P. 264.
5397. Kazlauskas Alfredas. Kryžiai // Atspindžiai. 1991. Nr. 9. P. 1, iliustr.
5398. Kėdainis J. Gilių tradicijų menas // MS. 1958. Nr. 3. P. 11-13, iliustr. - Naujoji liaudies skulptūra.
5399. Kiaukliai (Širvintų raj.). Gargždai (Klaipėdos raj.). Marcinkonys (Varėnos raj.) // LKBK. 1989. T. 9. P. 97-99.- Apie kryžių naikinimus.
5400. ,,Kiaukliuose dėl pašalinto kryžiaus nuo kareivio kapo...“ // LKBK. 1989. T. 9. P. 97-98.
5401. KIebonas baudžiamas už kryžių pastatymą šventoriuje: Skriaudžiai // LKBK. 1975. T. 2.P. 328.
5402. Komunistinė valdžia išniekina kapus: Pelesa // LKBK. 1976. T. 3. P. 207.
5403. Končius Ignas. Kiek velnių Žemaičių koplytėlėse // GK. 1942. Nr. 30. P. 156.
5404. Končius Ignas. Šis tas apie kryžius, koplytėles, šventorius // LK. 1995. Nr. 3. P. 58-59.
5405. Končius Ignas. Žemaičių kryžiai ir koplytėlės. Chicago: Tėviškėlė, 1965. 176 p., iliustr.
5406. Končius Ignas. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika // Soter. K., 1931.Nr. 2. P. 36-64; 1933. Nr. 2. P. 46-71, iliustr.; 1934. Nr. 2. P. 143-168, iliustr.; 1936. Nr. 1. P. 24-54, iliustr.; 1937. Nr. 1. P. 62-71; 1937. Nr. 2. P. 23-38, iliustr.; 1938. Nr. 1. P. 22-47, iliustr.; 1943.Nr.31.P. 136-172.
5407. Korsakaitė Ingrida. Medinė liaudies skulptūra // Merkinė. V., 1970. P. 233-242.
5408. (?) 1870. No21. C. 877-891.
5409. Kreipiasi į vyriausius okupantų pareigūnus nugriauto ir išniekinto kryžiaus reikalu: Meteliai // LKBK. 1976. T. 3. P. 255-256.
5410. Kreuger Anders. Apie lietuvių liaudies skulptūrą // Krantai. V., 1989. Nr. 8. P. 26-33, iliustr.
5411. Krikštopaitytė Skaidrė. Lietuvos nacionalinio muziejaus liaudies religinės skulptūros rinkinys // LKMA suvažiavimo darbai. V., 1996. T. 16. P. 295-299, iliustr. - Santr. angl.
5412. Krikštopaitytė S. Lietuvos nacionalinio muziejaus liaudies skulptūrų rinkinys // LKMA XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 31-32.
5413. Kryžiaus griovimas // LKBK. 1979. T. 5. P. 491-493. - Pareiškimas CK sekretoriui P. Griškevičiui dėl Petrašiūnų šventoriuje nugriauto kryžiaus.
5414. Kryžių griovėjai // LKBK. 1976. T. 3. P. 142-145. - Lazdijų r. Buckūnų k.
5415. Kryžių naikinimas // LKBK. 1984. T. 7. P. 305-306.
5416. Kryžius turi būti nugriautas: Veiviržėnai // LKBK. 1974. T. 1. P. 319-320.
5417. Krzywda-Polkowski Franciszek. Krzyże na Litwie: Rysował dla J. hr. Przeździeckiego z Rakiszek latem r. 1908, Kraków, 1910. 4 s., 13 s. il. - (Materyały Wyd. Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana“ w Krakowie; Zesz. 12); Architekt. Kraków, 1910. Zesz. 2. S. 30-33, il.
5418. Kudirka Juozas. Pasaulietinės liaudies skulptūros raida Lietuvoje // ETL 1981 ir 1982 m. 1983.P. 84-88.
5419. Kudirka Juozas. Smulkioji liaudies architektūra - ornamento šaltinis // Mokslinės konferencijos „Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai“ - tautodailės tradicija ir Lietuvos šiuolaikinė meninė kultūra, pranešimų tezės. V., 1988. P. 3-5.
5420. Kudirka Juozas. Šalčininkėlių smulkiosios architektūros ansamblis = (?). V.: Mokslas, 1989. 48 p., iliustr.
5421. Kudirka Juozas. Šiuolaikinės liaudiškosios monumentalistikos tipai // ETL 1979 ir 1980 m. 1981. P. 92-95.
5422. Kulakauskienė E. Naujos sąlygos, naujos temos // MS. 1960. Nr. ll.P. 12-13.- dabartinė saviveiklinė medžio drožyba.
5423. (?).
5424.(?)
5425. Kun. Šeškevičiaus Antano <...> pareiškimas // LKBK. 1987. T. 8. P. 258 - 261. - Dėl Mikoliškių šventoriuje (Kretingos r.) nugriauto kryžiaus.
5426. Kvėdarna (Šilalės raj.) // LKBK. 1979. T. 5. P. 54-55. - 1978 m. nugriautas ąžuolinis kryžius prie buv. Kvėdarnos klebonijos.
5427. Kvėdarna (Šilalės raj.) // LKBK. 1979. T. 5. P. 55. - Kvėdarniškiai Žebrauskai iš Drungeliškių koplyčios pagrobė 6 medžio skulptūras.
5428. Laimantas. Kryžius ir žemskis // Vienybė lietuvininkų. Plymouth, 1894. Nr. 47. P. 558. - Bartininkų vls. Moliniškių k.
5429. Laučkaitė Laima. Apie Šiaurės rytų Lietuvos memorialinių paminklų raidą XIX-XX a. // Mokslinės konferencijos „Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai“ - tautodailės tradicija ir Lietuvos šiuolaikinė meninė kultūra: pranešimų tezės. V., 1988. P. 3-5.
5430. Lazarevičius Petr. Pakelės kryžius // Pavasaris. K, 1935. Nr. 6. P. 126-127, iliustr.
5431. Lenkimai (Skuodo raj.). Lieplaukė (Telšių raj.) // LKBK. 1989. T. 9. P. 78. -Iš paminklų išvogtos statulėlės.
5432. „Lietuvių katalikų skundas M. Gorbačiovui dėl vadinamojo Panų kalno nusiaubimo...“ // LKBK. 1992. T. 10. P. 128-129.
5433. Lietuvių kryžiai = Croix Lithuaniennes, surinko Antanas Jaroševičius; įžangą parašė d-ras J. Basanavičius; vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A. Žmuidzinavičius. V.: Lietuvių dailės d-ja, 1912. 36 p., 79 iliustr. lap.
5434. Lietuvių liaudies menas: Mažoji architektūra. Kn. 1 = (?) 1 / parengė K. Čerbulėnas, F. Bielinskis, K. Šešelgis. V: Vaga, 1970. XXII, 235 p, iliustr.
5435. Lietuvių liaudies menas: Mažoji architektūra. K-n. 2 = (?). = Lithuanian Folk Art: Small-scale Architecture. Kn. 2 / sudarė Kazys Šešelgis. V: Vaga, 1990. 351 p, iliustr.
5436. Lietuvių liaudies menas: Skulptūra. Kn. 1 = (?) 1 / parengė P. Galaunė. Vilnius: Valst. grož. lit. 1-kla, 1963. XV, 453 p., iliustr.
5437. Lietuvių liaudies menas: Skulptūra. Kn. 2 = (?)h. 2 / parengė P. Galaunė. V.: Vaga, 1965. XIV, 467 p, iliustr.
5438. „Lietuvos katalikų pareiškimas M. Gorbačiovui dėl nusiaubto Panų kalno...“ // LKBK. 1992.T. 10.P.286.
5439. „Lietuvos katalikų pareiškimas M. Gorbačiovui, nusiskundžiant Panų kalno išniekinimu...“ // LKBK. 1992. T. 10. P. 239-240.
5440. Lietuvos komunistiniai pareigūnai vergiškai persistengia antireliginiais veiksmais: Gargždai (Klaipėdos raj.) // LKBK. 1984. T. 7. P. 70-71.
5441. Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams, Lietuvos dekanams // LKBK. 1984. T. 7. P. 197-198. - Telšių vyskupijos kunigų tarybos laiškas dėl paminklų Panų kalne nusiaubimo 1982 m.
5442. Liuima Virgilijus. Gerbkime kryžių! // Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 10. P. 25.
5443. Marcinkas Feliksas. Lietuva: Juodkrantė, Raganų kalnas. V.: Tautodailė, 1994. 72 p., iliustr.
5444. Martinaitienė Gražina. Šiuolaikinių liaudies memorialinių paminklų plastinės ypatybės: (Ryšių su tradicine tautodaile ir profesionaliąja skulptūra aspektai) // Mokslinės konferencijos „Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai“ - tautodailės tradicija ir Lietuvos šiuolaikinė meninė kultūra pranešimų tezės. V, 1988. P. 26-27.
5445. Martinaitis Marcelijus. Lietuvių mediniai kryžiai // Menotyra. 1994. Nr. 1. P. 25-31. Santr. angl.
5446. Martinaitis Marcelijus. Lithuanian Wooden Sculptures of Catholic Saints // Spectrum. V., 1997. Vol. 1. P. 55-86, il.
5447. Martinaitis Marcelijus. Medinis lietuvių liaudies epas // KB. 1989. Nr. 2. P. 17-22, iliustr. - Skulptūra.
5448. Martinkėnas Vincas. Lenkinimas per Vilniaus vyskupijos bažnyčias // Naujoji viltis. Chicago, 1990. Nr. 23. P. 107-150. - Marcinkoniškių kryžius ir kova dėl jo.
5449. Martyno pušis // Mūsų girios. K., 1938. Nr. 6 / 7. P. 385, iliustr. - Pušis su keliomis koplytėlėmis Užvenčio girininkijos Plikšelio miške.
5450. Matusas Jonas. Kaip seni lietuviški kryžiai ir koplytstulpiai? // Aidai. 1959. Nr. 10. p. 445-447.
5451. Mažeikiai: (Barbariškiausiai išniekintas kryžius lietuvių rankomis) // LKBK. 1976. T. 3. P. 327-328.
5452. Mažiulis A. Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė // Aidai. 1951. Nr. 2. P. 60-70, iliustr. - Krikštas, kryžius.
5453. Meteliai: (Verčia nugriauti ant laiptų stovintį kryžių) // LKBK. 1975. T. 2. P. 240.
5454. Mikėnaitė Akvilė. Kazio Šimonio piešiniai // Katalikų pasaulis. 1991. Nr. 11-12, P. 32-33, iliustr. - Kryžių ir koplytėlių piešiniai.
5455. Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies tarybinė skulptūra LTSR dailės muziejaus rinkiniuose // MP. 1966. P. 19-23.
5456. Mikėnaitė Akvilė. Lietuvių liaudies tradicinė skulptūra: Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių // LK. 1995. Nr. 1. P. 5-17, iliustr. Santr. angl.
5457. Mikėnas Juozas. La sculpture populaire lituanienne // Ouvres et opinions. Moscou, 1964. Nr. 8. P. 191-192, ill.
5458. Mikoliškės (Kretingos raj.) // LKBK. 1984. T. 7. P. 426-427. - Mikoliškių tikinčiųjų 1982 m. raštas respublikos Ministrų Tarybai, kuriuo prašoma leisti užbaigti statyti koplytėlę šventoriuje.
5459. Mikšys Ž. Pastabos dėl koplytėlių ir kryžių forminių elementų // Aidai. 1957. Nr. 8. P. 370-375, iliustr.
5460. Mikšys Ž. Saulė ir žaliuojantis medis religinio meno šviesoje // Aidai. 1959. Nr. 3. P. 112-122,iliustr.
5461. Mildažytė-Kulikauskienė Milda. M. K. Čiurlionis ir liaudies memorialiniai paminklai // KB. 1987. Nr. 9. P. 55-58, iliustr.
5462. Milius Vacys. Kaip Lietuvoje drausti ir naikinti kryžiai // LK. 1995. Nr. 5. P. 13-15. Santr. angl.
5463. Milius Vacys. Kodėl statyti ir statomi kryžiai ir koplytėlės // LK. 1992. Nr. 5. P. 22-23, 26-27.
5464. Milius Vacys. Kryžių ir koplytėlių Lietuvoje statymo priežastys // LKMA XV suvažiavimo tezės. V., 1991. P. 24-25.
5465. Milius Vacys. Kryžių naikinimas Lietuvoje // LKMA suvažiavimo darbai. V, 1996. T. 16. P. 277-283. Santr. angl.
5466. Milius V. Kryžių statymo draudimai ir naikinimai Lietuvoje // LKMA XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 36-37.
5467. Milius Vacys. Lietuvių kryžių ir koplytėlių statymo priežastys // LKMA suvažiavimo darbai. V, 1995. T. 15. P. 294-302.
5468. Misius Kazys. Rusijos valdžios požiūris į. kryžius Lietuvoje // LK. 1995. Nr. 1. P. 41-47, iliustr. Santr. angl.
5469. Miškinis AIbertas. Mano vaikystės kryžius // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 16. P. 10.-Kryžius medyje. Repšiškių k. (Ramygalos par.).
5470. Mosėdis: (Sunaikinamas kryžius - architektūros paminklas) // LKBK. 1975. T. 2. P. 238. - Šatraminių k.
5471. Muzikevičius A. Katalikybė ir lietuvių nacionalinė kultūra. V.: Žinija, 1986. 20 p. - Lietuvių liaudies smulkiosios architektūros klerikalinės interpretacijos kritika, p. 11-19.
5472. Muzikevičius Algimantas. Smulkiosios lietuvių liaudies architektūros klerikalinės interpretacijos kritika // Kraštotyra. 1986. Kn. 20. P. 3-9, iliustr.
5473. Naruševičius J. Mintys apie mūsų liaudies skulptūrą // KB. 1966. Nr. 2. P. 36-38.
5474. Navarackas Adolfas. Negėrė„iki šv. Jono“ // Kraštotyra. 1969. P. 236-237, iliustr. - Naujasodžio k. (Šilavoto apyl.).
5475. Navarackas A. Vėžionių kryžių likimas // KB. 1966. Nr. 11. P. 62. - Daugų apyl.
5476. Neleidžia statyti kryžiaus // LKBK. 1975. T. 2. P. 195-196. - Puodžių k. (Vosiliškio apyl.).
5477. Net vokiečių nužudytiems vietos gyventojams pagarbos komunistai pakęsti negalėjo // LKBK. 1976. T. 3. P. 203-204. - Šlyžiai (Sintautų apyl.).
5478. Nukentėję paminklai / sudarė ir red. M. Skirmantienė, J. Vamauskas. V.: Mokslo ir enciklop. 1-kla, 1994. 246 p., iliustr. - Rašoma ir apie sovietlaikiu sunaikintus kryžius.
5479. (?)
5480. (?). - Palaikomas kryžių statymo draudimas.
5481. Padubysys (Kelmės raj.) // LKBK. 1987. T. 8. P. 193. -1983 m. nugriautas kryžius.
5482. Palėvenėlė (Kupiškio raj.) // LKBK. 1989. T. 9. P. 487-488. - Kryžių statymas ir naikinimas.
5483. Patašius Algimantas, Pocius Martynas, Ramonienė Frozina. Kryžiaus kelias // LK. 1992. Nr. 2. -P. 24-30, iliustr. - Medžio skulptūros Skaistgirio ir Kriukų Kryžiaus kelių koplytėlėse.
5484. Patašius Algimantas. Pradžia ir tęsinys // KB. 1973. Nr. 11. P. 40-43, iliustr. - Dabartinė monumentalioji liaudies skulptūra.
5485. Paveikslas-bareljefas // KB. 1968. Nr. 4. P. 72. - Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje.
5486. Perkowski Józef. Wpływy polskie w ludowej rzeźbie kapliczkowej na Żmudzi // Ziemia. Warszawa, 1933. Nr. 3. S. 52-54, il.
5487. P. Grigaliūnaitės kryžius nupjautas ir išvežtas // LKBK. 1976. T, 3. P. 30. - Vilkablauzdės k. (Utenos r.).
5488. Pilka Steponas. Vieno kryžiaus istorija // Krivulė. Memmingen, 1990. Nr. 1. P. 47-49, iliustr. -Trakinių k. (Anykščių r.) 1987 m. pastatytas ir nugriautas kryžius, 1989 m. atstatytas.
5489. Piłsudski Bronisław. Krzyże litewskie. Życiorysem autora poprzedził dr Juljan Talko-Hryncewicz. Kraków, 1922. S. I-XII, 21.
5490. Pocius Martynas, Patašius Algimantas. Kryžiaus kelias // LK. 1992. Nr. 4. P. 20-23, iliustr. - Stacijų skulptūros Šakynos šventoriuje ir horeljefai Kiauklių bažnyčioje.
5491. Počiulpaitė Alė. Apvaizda, Adomas ir Ieva, Šventoji šeima // LK. 1991. Nr. 4. P. 40-44, iliustr.
5492. Počiulpaitė Alė. Ąžuolai Raganų kalne // KB. 1979. Nr. 12. P. 41-43, iliustr. -1979 m. Juodkrantėje sukurtos skulptūros.
5493. Počiulpaitė AIė. Dabartinės ir klasikinės liaudies mažosios architektūros sąveika // LKMA suvažiavimo darbai. V., 1996. T. 16. P. 284-294. Santr. angl.
5494. Počiulpaitė Alė. Kristus lietuvių tautodailėje // LK. 1991. Nr. 2. P. 40-43, iliustr.
5495. Počiulpaitė Alė. Marijos paveikslas // LK. 1991. Nr. 3. P. 38-42, iliustr.
5496. Počiulpaitė Alė. Paskutinė vakarienė // LK. 1991. Nr. 5. P. 35-38, iliustr.
5497. Počiulpaitė Alė. Pieta liaudies skulptūroje // Pieta lietuvių liaudies dailėje. Šiauliai, 1995. P. 2-4.
5498. Počiulpaitė Alė. Rūpintojėlis // LK. 1991.Nr. l.P. 42-43, iliustr.
5499. Počiulpaitė Alė. Šalčininkėlių ąžuolai // KB. 1987. Nr. 12. P. 10-13, iliustr.
5500.Počiulpaitė Alė. Šv. Agota. Šv. Veronika. Šv. Apolonija. Šv. Cecilija. Šv. Elena. Šv. Teklė. Šv. Petronėlė // LK. 1992. Nr. 4. P. 43-46, iliustr.
5501. Počiulpaitė Alė. Šv. Izidorius. Šv. Kazimieras. Šv. Jurgis. Šv. Martynas // LK. 1992. Nr. 1. P. 40-43, iliustr.
5502. Počiulpaitė Alė. Šv. Jonas Krikštytojas. Šv. Jonas Nepomukas. Šv. Rokas. Šv. Florijonas. Šv. Pranciškus Asyžietis // LK. 1992. Nr. 2. P. 43-46, iliustr.
5503. Počiulpaitė Alė. Šventasis Juozapas. Šventasis Antanas // LK. 1991. Nr. 6. P. 39-42, iliustr.
5504. Počiulpaitė Alė. Šventoji Ona. Šventoji Barbora. Šventoji Kotryna // LK. 1992. Nr. 3. P. 43-45, iliustr.
5505. „Po karo prie Dubinių kaimo...“ // LKBK. 1984. T. 7. P. 554-555. - Dubinių ir Pelesos kaimuose sovietmečiu nugriauta 16 kryžių.
5506. Po Panų kalno sunaikinimo // LKBK. 1984. T, 7. P. 275-279. - 1982 m.
5507. Prienai // LKBK. 1979. T. 5. P. 514. -1979 m. Nuotakų kalne nugriautas antras kryžius.
5508. Prienai // LKPK. 1989. T. 9. P. 419. - Apie 1986 ir 1987 m. Prienų r. nugriautus kryžius.
5509. Purvinienė M., Purvinas M. G. Gavėnavičiaus sakralinės skulptūros semantika, poetika, architektonika // LKMA XVI suvažiavimo pranešimų tezės. V., 1994. P. 222-223.
5510. Purvinienė Marija, Purvinas Martynas. Gintauto Gavėnavičiaus sakralinės skulptūros: semantika, poetika, architektonika // LKMA suvažiavimo darbai. V., 1996. T. 16. P. 295-299, iliustr. Santr. angl.
5511. Purvinienė Marija, Purvinas Martynas. Mediniai kryžiai Šilutės apylinkių senosiose kapinėse // Kultūros paminklai. V, 1996. T. 3. P. 189-194, iliustr. Santr. angl.
5512. Radzevičiūtė Diana. Pietryčių Lietuvos mediniai kryžiai // LKMA metraštis. V., 1994. T. 8. P. 106-140, iliustr., žml.
5513. Rainiai (Telšių raj.) // LKBK. 1983. T. 6. P. 454. - Nugriautas kryžius 73 Rainių kankinių nužudymo vietoje.
5514. Rainiai (Telšių raj.) // LKBK. 1983. T. 6. P. 599. - Žemaičių kankinių nužudymo vietoje 1981 m. pastatyti ir nugriauti kryžiai.
5515. Ramonienė F. Dvi skulptūrėlės // KB. 969. Nr. 4. P. 74, iliustr. - Skaistgirio vidurinėje m-kloje.
5516. Raseinių Magdė. Iš Raseinių // Tėvynės sargas. Tilžė, 1901. Nr. 4 / 5. P. 14-16. - Apie kryžius, įrašus juose.
5517. Reikalauja nugriauti kryžių, kad jis nenugriautų komunizmo statybos: Mažeikiai // LKBK. 1976. T. 3. P. 199-200.
5518. Religijai okup. Lietuvoje naikinti griebiamasi net dinamito pagalbos: Zarasai // LKBK. 1976. T. 3. P. 149. - Susprogdinta Marijos koplytėlė.
5519. Rimkus Vytenis. Kryžiaus evoliucija // Lietuvių liaudies ornamentika. V., 1994.P. 16-18.
5520. Rimkus Vytenis. Liaudies ir profesionaliosios skulptūros sąveika // Kultūros tyrinėjimai.K, 1995. P. 66-68.
5521. Rimkus V. Liaudies meistrų Pieta // Lietuvių meistrų Pieta // LKMA XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 225.
5522. Rimkus Vytenis. Lietuvių liaudies monumentaliosios liaudies skulptūros raida ir problemos // Pabaltijo tautodailės raida ir problemos. V., 1990. P. 69-73.
5523. Rimkus Vytenis. Meninis vaizdas senojoje ir šiandieninėje lietuvių liaudies skulptūroje // LK. 1969. T. 1. P. 52-61. Santr. rus.
5524. Rimkus V. Nauji liaudies meistrų kūriniai // Pergalė. 1974. Nr. 10. P. 182. - Drožėjų kūrybinis seminaras Rokiškyje.
5525. Rimkus Vytenis. Pietos meninis vaizdas // Pieta lietuvių liaudies dailėje. Šiauliai, 1995. P. 9-11.
5526. (?)., 1990. C. 120-127.
5527. Rimkus Vytenis. Šiuolaikinė lietuvių liaudies monumentalioji skulptūra // Lietuvių tarybinio meno aktualios idejinės estetinės problemos.V, 1984. P. 51-54.
5528. Rimkus Vytenis. Šventasis Jurgis ir lietuvių liaudies skulptūra // Šventasis Jurgis ir rankšluosčiai. Šiauliai, 1995. P. 5-7.
5529. (?) ?., 1987. ?. 37-39
5530. Rimkus Vytenis. Zoomorfiniai motyvai lietuvių liaudies skulptūroje // ETL 1983 ir 1984 m. 1985. P. 126-128.
5531. Rūkštelė A. Lietuvių liaudies kryžiai // NR. 1931. Nr. 12. P. 287-288, iliustr.
5532. Rūkštelė A. Lietuvių liaudies skulptūra // NR. 1931. Nr. 13. P. 303-304, iliustr.
5533. Rūkštelė A. Vilniaus kryžiai. K.: Vilniaus vadavimo s-ga, 1937. 29 p., 8 iliustr. 1 lap.
5534. Sabaliauskaitė Kristina. Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų XVIII-XIX a. mediniai krucifiksai // Seda. V, 1997. P. 114-118, iliustr. Santr. angl.
5535. Sakapilvis Albinas. Kryželis // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 14. P. 28.- medyje kabantį kryžių šaudė stribai.
5536. Sčesnulevičius K. Dvigubi kryžiai // Girios aidas. Chicago, 1950. P. 54-56, iliustr.
5537. Seda // LKBK. 1989. T. 9. P. 303304. - Dėl kryžių ir 2 koplyčių nugriovimo Panų kalne.
5538. Senoji lietuvių skulptūra = The Old Lithuanian Sculpture = Die alte litauische Holzskulptur / teksto aut.: Marcelijus Martinaitis; fotogr.: Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys. V.: R. Paknio l-kla, 1994. 143 p., iliustr.
5539. Schwindrazheim Otto. Litauische Grabkreuze: (Eine Vergleichung mit deutschen Formen) // DasLitauen-Buch.l918. S. 47-51, Abb.
5540. Sibiro tremtinės kova dėl paminklo kapuose: Palanga // LKBK. 1974. T. 1. P. 238-240.
5541. Skrodenis Stasys. Kaukė ir jos vieta senojoje liaudies kultūroje // Liaudies meno savitumas. K, 1984. P. 65-74. Santr. rus.
5542. Skrodenis Stasys. Kaukė šių dienų liaudies mene // Liaudies meno savitumas. K., 1984. P, 74-76. Santr. rus.
5543. Smalvos (Zarasų raj.) // LKBK. 1983. T. 6. P. 85. - Smalvų apyl. pirmininkas 1979 m. nuo klebonijos sienos bandė nuplėšti kryžių.
5544. Soderholm Borje. Puuhun veistetty: Liettualaista kansantaidetta = Skuret i tra: Folkonst fran Litauen = Carved in Wood: Lithuanian Folk Art. Forssa: Forsan kirjapaino Oy, 1991. 110siv., ill.
5545. Sovietinis vandalizmas // LKBK. 1984. T. 7. P. 194-197. - 1982 m. kelis kartus nugriauti paminklai Panų kalne.
5546. Spector. „Musų dievukai“ ir „dievdirbiai“ // 7 meno dienos. K., 1929. Nr. 44. P. 35; Nr. 45. P. 4-6.
5547. Stravinskas Antanas. Kai kurie lietuviškų kryžių simboliai // Lietuvių liaudies ornamentika. V., 1994. P. 19-26, iliustr.
5548. Stravinskas A. Krikščioniškoji kryžių simbolika // LKMA XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 41-42.
5549. Stravinskas Antanas. Krikščioniškoji lietuviškų kryžių simbolika // LKMA suvažiavimo darbai. V, 1996. T. 16. P. 225-264, iliustr Santr. angl.
5550. Sudeikiai (Utenos raj.) // LKBK. 1989. T. 9. P. 48.- Apie kunigui ir poetui J. Šnapščiui-Margaliui Sudeikių šventoriuje pastatytus paminklus.
5551. Szukiewicz Wandalin. Krzyże zdobne w gubernji wileńskiej // Wisła. 1903. T. 17 Zesz. 6. S. 699-706, 8 s. il.
5552. Šaukėnai: (Niekšingi darbai slepiasi už nakties šešėlių) // LKBK. 1976. T. 3. P. 328. - 1975 m. Šaukėnuose nuverstas 1928 m. Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui pastatytas kryžius.
5553. Šeduikis Alvydas. Pareiškimas RRT įgaliotiniui // LKBK. 1978. T. 4. P. 447-456, iliustr. - Apie jo pasistatytą koplytstulpį prie savo namų, Telšiuose.
5554. Šidlauskas Aleksandras. Mažoji liaudies architektūra // Šilalės kraštas. V, 1994 T. l. P.315-324, iliustr.
5555. Šimkus Alfredas. Brangios relikvijos // Atspindžiai. 1991. Nr. 13 / 14. P. 16, iliustr. - Paminklai Pakruojo r.
5556. Šimonis Kazys. Lietuvių kryžiai: (Vasaros darbų pastabos) // Skaitymai. K., 1923. Kn. 24. P. 155-163.
5557. Širmulis Alfredas. Krikščionybės poveikis lietuvių liaudies memorialiniams paminklams // LKMA metraštis. V., 1997. T. 11. P. 199-205. Santr. angl.
5558. Širmulis A. Prielaidos lietuvių liaudies skulptūros ištakoms išaiškinti // MP. 1983. Kn. 5. P. 73-82, iliustr. Santr. rus.
5559. Šlapelis Ig. Tautodailė ir modernusis menas // Židinys. 1938. Nr. 10. P. 399-402.
5560. Šlavantai // LKBK. 1983. T. 6. P. 442-443.- 1981 m.prie Lazdijų-Veisiejų kelių kryžkelės stovintį kryžių nugriovė kagėbistas ir dar 4 asmenys.
5561. Tai daugiau negu žmogžudystė // LKBK. 1979. T. 5. P. 509-511. - 1979 m. persekiotas moksleivis dėl Paveisininkų šventoriuje pastatyto kryžiaus.
5562. Tamošaitis Antanas. Lietuvių sodiečių skulptūra ir jos stiliai // LKMA suvažiavimo darbai. Roma, 1990. T. 13. P. 525-553, iliustr. Santr. angl.
5563. Televizijos „Argumentų“ redakcijai, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetui // LKBK. 1984. T. 7. P. 199-200. - Dėl kryžių naikinimo Žemaitijoje.
5564. Telšiai // LKBK. 1979. T. 5. P. 157-160. - Dėl nugriauto koplytstulpio Šeduikio sodyboje, Telšiuose.
5565. Telšiai: (Inž. Paplauskas nubaudžiamas už Rūpintojėlio pastatymą) // LKBK. 1975. T. 2. P. 147. - Už koplytstulpio pastatymą Telšių katedros šventoriuje.
5566-Telšiai: Viešvėnai // LKBK. 1987. T. 8. P. 50. - Iš šventorių paminklų išvogtos skulptūros.
5567. Telšių vyskupijos kunigų pareiškimas LKP CK sekretoriui L. Šepečiui, prašant leisti Vilniuje atstatyti Tris kryžius // LKBK. 1992. T. 10. P. 185-187. - Rašyta 1992 m.
5568. Teseckas Tadas. Nauji stogastulpiai M. K. Čiurlionio kelyje // KB. 1976. Nr. 8. P. 28-34, iliustr.
5569. Tryškiai: (Sudaužomas ir paskandinamas cementinis kryžius) //LKBK. 1975. T. 2. P. 238. - 1974m.
5570. Tryškių Florijonas // KB. 1968. Nr. 10. P. 73, iliustr.
5571. Už kryžiaus statymą-psichiatrinė ligoninė // LKBK. 1974. T. 1. P. 235-236.
5572. Vaidogas Gintaras. Ikikrikščioniškosios kryžių kilmės teorijų apžvalga // LK. 1993. Nr. 6. P. 14-20, iliustr.
5573. Vaižgantas. Daugiaus estetikos nuo ,,dievdirbių" // Vaižgantas. Raštai. V., 1995. T. 6. P. 222-225.
5574. Vaižgantas. Nuo Veiviržėnų // Vaižgantas. Raštai. V., 1995. T. 6. P. 379.-Kryžių statymo draudimai.
5575. Vajasiškis: (Išniekintos žuvusio kareivio laidotuvės ir kapų paminklai) // LKBK. 1976. T. 3. P. 385-387.
5576. Valatkienė Laima. Žymėtosios liaudies skulptūros Telšių kraštotyros muziejuje // MP. 1985. Kn. 7. P. 50-53, iliustr. Santr. rus.
5577. Valeška A. Lietuvių skulptūros viduramžis // NR. 1935. Nr. 10 / 11. P. 257-258, iliustr. - Liaudies skulptūros pobūdis.
5578. Valiuškevičiūtė A. Liaudies skulptūros problemos // KB. 1966. Nr. 7. P. 65- 66.
5579. Vanagienė Birutė. Karavikų kryžius Pakruojo rajono Stačiūnų bažnyčios šventoriuje // MK. 1994. Nr. l. P. 154, iliustr.
5580. Varnas A. Lietuvos kryžiai: 194-ios fotografiškai atliktos kryžių nuotraukos. K.: Aut. leid., 1926. Pirmoji dalis, 30 p.; Antroji dalis, 28 p.
5581. Veiveriai (Prienų raj.) // LKBK. 1989. T. 9. P. 422. - Apie draudimą statyti kryžius Veiverių ir Prienų šventoriuose.
5582. Veiviržėnai: (Verčia nugriauti koplytstulpį) // LKBK. 1975. T. 2. P. 149-150.-1973 m.
5583. Vėlius N. Ant aukštųjų dzūkų kalnelių // KB. 1966. Nr. 11. P. 63. - Apie kaimų kapinių kryžius.
5584. Vėl žiauriai sunaikintas kryžius: Kučiūnai // LKBK. 1976. T. 3. P. 145-146.
5585. Vidmantas Edvardas. Religinis tautinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje - XX a. pradžioje. V: Katalikų akad., 1995. 308 p. Santr. vok. - Draudimas statyti kryžius, p. 75-77.
5586. Vidmantas Edvardas. Religinis tautinis sąjūdis Žemaitijoje XIX a. pabaigoje // Lietuvių atgimimo studijos. V., 1994. P. 96-141. - Draudimas statyti kryžius, p. 123-125.
5587. Vilkaviškis // LKBK. 1979. T. 5. P. 514. - Apie Vilkaviškio r. dviejų naujai pastatytų kryžių nugriovimą.
5588. Višakio Rūda // LKBK. 1979. T. 5, P. 516. -Prie Višakio Rūdos suniokota koplytėlė ir jos aplinka.
5589. Vyšniauskas Juozas. Mano gimtasis Klauseikių kaimas. Skuodas, 1991.16p.-Kryžius - viltis ir tikėjimas, p. 15-16.
5590. Vištytis // LKBK. 1984. T. 7. P. 177. - Nugriautas kryžius.
5591. Vorobjovas Mikalojus. Mūsų dievukai ir jų vertinimas // LK. 1990. Nr. 2. P. 18-21, iliustr.
5592. Žalioji (Vilkaviškio raj.) // LKBK. 1984. T. 7. P. 234. - 1981 m. Juodupėnų apyl. pirmininkas nupjovė pakelės kryžių.
5593.Žarėnai-Latveliai (Šiaulių raj.) // LKBK. 1987. T. 8. P. 262-264. - 1984 m. sunaikintos Agailių kapinaitės su jose buvusiais kryžiais.
5594. Žarėnai-Latveliai (Šiaulių raj.) // LKBK. 1987. T. 8. P. 437-438. - Nuniokotose Mielaičių kapinaitėse per 1985 m. Šeštines prie naujų kryžių meldėsi žmonės.
5595. Žemaičių kryžiai statistikos šviesoje // GK. 1934.Nr. l.P. 44-45, iliustr.-Apie I. Končiaus 1912 ir 1932 m. surinktą medžiagą.
5596. Žemaitytė Zita. Medinė liaudies skulptūra // Gervėčiai. V., 1989. P. 175-179.
5597. Žemaitytė Zita. Monuments of Sun-like Glow // Science, Arts Lithuania. V, 1991. No. 2. P. 72-78, ill. - Kryžiai ir koplytėlės.
5598. Žemaitytė Zita. Saulėmis švytintys paminklai // Mokslas ir Lietuva. V, 1991. Nr. 2. P. 72-78, iliustr. - Kryžiai ir koplytėlės.
5599. Žemaitytė Zita. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai // Dailėtyra. V, 198l. P. 246-258.
5600. Žemaitytė Zita. Ukmergės rajono liaudies memorialiniai paminklai ir jų kūrėjai // MP. 1970. P. 88-98, iliustr.
5601. Žilinskienė Ona. Velnio pavidalai: iš tautosakos į tautodailę // LK. 1995. Nr. 3. P. 32-34, iliustr. Santr. angl.
5602. Žinios iš vyskupijų // LKBK. 1984. T. 7. P. 358. - Apie Telšių r. koplytėlėse išplėštas skulptūras.

II dalis   III dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine