Moksliniai tyrinėjimai

 

LIETUVOS KRYŽDIRBYSTĖS TRADICIJOS RAIDA 
(XIX - XX A. VID.)

Jolanta Zabulytė. El. paštas: jolaz@takas.lt

Aptariant tradicijos raidos ypatumus, iškyla keletas problemų, nes trūksta duomenų apie ankstesnius nei XIX a. pabaigos paminklus, ne visada tiksli užfiksuotų ir tebestovinčių paminklų metrikacija bei pastatymų terminai.
Kadangi liaudies paminklais susidomėta tik XIX a. - pirmos publikacijos lenkų spaudoje pasirodė XIX a. pradžioje, dalis - XIX a. pabaigoje, [30] kryžių formos genezės klausimai iki šiol lieka poleminis objektas. Išlikę pavieniai XV a. pradžios bei XVIII a. vidurio dvasininkų draudimai rodo, kad kaimo kryždirbių atlikti paminklai ne visada atitiko bažnytinius reikalavimus [31], tačiau, neturint tokių paminklų aprašymų nei konkretesnės draudimų motyvacijos, sunku spręsti apie kryžių pobūdį ir priskirti vienos ar kitos religinės tradicijos sričiai. Dauguma paminklų užfiksuoti iš XIX a. pabaigos - XX a. pradžios laikotarpio, todėl kalbėti apie XVII - XVIII a. kryždirbystės objektus neįmanoma. Dėl šių priežasčių raidos apžvalga pradedama nuo XIX a., daugiausia dėmesio skiriant XIX a. II pusės - XX a. vidurio laikotarpio problematikai.
Antra, kryždirbystės tradicijos raidą sunkiau nagrinėti dėl metrikavimo ypatumų. XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje užfiksuotų ir įvairiuose leidiniuose skelbtų paminklų metrikose dažnai nurodytas tik laikotarpis, o ne konkreti pastatymo data. Mediniams liaudies paminklams skirtose studijose analizuojant architektonikos, dekoro motyvų pobūdį, nustatant regioninius savitumus, taip pat dažnai apsiribojama šio laikotarpio nuoroda. Tebestovinčių antkapinių geležinių kryžių postamentuose taip pat retai išlikę palaidojimo metai - įrašai dažnai nudilę, matomi tik pirmieji metų skaičiai. Be to, senas kryžius neretai įstatomas į naują postamentą, nepaliekant ankstesnio palaidojimo datos. Su šia problema susiduria ir lietinių kryžių tyrinėtojai [32].
***
XIX a. Europoje žinomas kaip audringų politinių, ekonominių ir kultūrinių procesų metas, kurio pabaigoje įvyko episteminis lūžis bei valstybinis persiorientavimas, Lietuvoje pasibaigęs nepriklausomos valstybės susikūrimu (1917 - 1940).
Baltijos šalių istorijos atžvilgiu Lietuvos padėtis buvo išskirtinė [33] - nuo XVIII a. pabaigos ji tapo carinės Rusijos Imperijos gubernija ir viso XIX a. laikotarpiu juridiškai neturėjo jokių valstybingumo požymių. Tačiau nebuvo paprasta ištrinti istorinės praeities pėdsakus. Gyvas Lenkijos - Lietuvos valstybės, o ypač nostalgiškas LDK laikų atminimas buvo ideologinis tautinio pasipriešinimo ir vėlesnio - XIX a. pabaigos - kultūrinio sąjūdžio veiksnys. Kita vertus, feodalizmo liekanos - baudžiavos panaikinimo siekis skatino jungtis ir kovoti žemiausią socialinį valstietijos sluoksnį, kurios tradicinė bendruomeninė konsolidacija ir bendradarbiavimas su dvasininkija bei inteligentija suformavo unikalias knygnešių ir „daraktorių“ profesijas lietuviškos spaudos ir kalbos draudimo metais.
Nenagrinėjant visų šiame amžiuje vykusių sukilimų, verta atidžiau pažvelgti į kryždirbystės būtį šiuo kritiniu Lietuvos istorijos laikotarpiu. Kaip buvo minėta, XIX a. kryždirbystei būdingas intensyvus egzistencijos pobūdis, todėl natūralu, kad liaudies paminklai, kaip katalikų kulto objektai, gan anksti atkreipė kitos ideologijos atstovų dėmesį. Religines procesijas prie paminklų imta drausti jau 1845 m., o vėliau (maždaug nuo XIX a. vidurio) draudžiami ir patys paminklai, kurie statomi „nešventose“ vietose, t.y. ne bažnyčių ir kapinių teritorijose [34]. Neleistinose vietose pastatytų kryžių ir kitų paminklų naikinimo ir draudimo juos statyti procesai XIX a. vidurio - pabaigos laikotarpiu nebuvo nuoseklūs, o priklausė nuo generalgubernatorių nuotaikos ir intelekto bei carinės Rusijos valdininkijai būdingos kazuistikos: XIX a. dalinį suverenitetą turėjusioje Lenkijos Karalystės teritorijoje esančioje Užnemunėje nuo 1876 m. kryžių statymas buvo uždraustas, o Žemaitijoje šiuo laikotarpiu draudimai nebuvo taikomi; 1896 m. carui įsakius panaikinti paminklų statymo apribojimus šis nurodymas galiojo tik tam tikrose vietose arba tam tikrų paminklų atžvilgiu ir pan.[35]. Vykdomos politikos nenuoseklumui savo ruožtu įtaką darė ir vietinių dvasininkų - Žemaitijos vyskupų M. Valančiaus, M. Paliulionio bei parapijų kunigų pastangos apginti paminklų statymo tradicijas. Į tai valdininkai atsižvelgdavo palankiai ir suteikdavo tam tikras išlygas. Taigi nors paminklų statymo tradicija išoriškai buvo stabdoma, ji nebuvo visiško sunaikinimo objektas, kadangi religiniu pagrindu paremta Rusijos Imperijos valdžia šiuo atžvilgiu išlaikė tam tikrą toleranciją.
Šio laikotarpio draudimų laikotarpiu išryškėjo dvi pagrindinės ideologinės nuostatos: anksčiausiai buvo aktualizuotas religinis aspektas, kai paminklai traktuojami kaip katalikiškos „lenkų propagandos“ įrankiai, suteikiantys „šiam nuo seno stačiatikiškam rusų kraštui nestačiatikišką vaizdą“ [36].
Vėliau, ypač po 1863 m. sukilimo bei 1890 m. įvykių (Kražių skerdynės), įžvelgiama ir politinių idėjų reikšmė - žuvusiųjų atminimui skirti paminklai buvo traktuojami kaip tautinio patriotizmo simboliai ir beatodairiškai naikinami.
Taigi nors šiuo laikotarpiu paminklai buvo naikinami, be specialių civilinės valdžios leidimų draudžiama juos restauruoti bei statyti, kryždirbystės objektai nesustabdomai plito - buvo statomi su leidimais ir be jų slapta naktimis, todėl tradicija nepatyrė esminio nuopuolio, nors ir buvo prarasta daug senųjų paminklų bei jų skulptūrų. Kita vertus, dėl politinių - ideologinių veiksnių išryškėjo dar viena kryždirbystės funkcija - įvairių formų paminklai tapo saviti religinio - nacionalinio identiteto reiškėjai; šalia slapta skaitomo gimtojo žodžio tradicinis kryžius buvo vienas iš tautinės tapatybės formuotės veiksnių. Caro valdžios politika stimuliavo buvusio kaimyno - ruso, lenko kaip priešpriešos atskyrimą, t.y. sampratos „kitas“, „skirtingas - svetimas“ atsiradimą. Aptariamuoju laikotarpiu paplito Europoje susiformavusi romantinė „tautos dvasios“ ideologija, Lietuvoje gyvavusi itin ilgai ir produktyviai. XIX a. pabaigoje formuojantis nacionalinės kultūros pagrindams imtos labai gerbti kaimo kultūros vertybės. Tradicinėje kultūroje gyvenantis valstietis visų istorinių negandų periodais išsaugojo tą pradžių pradžios sėklą, iš kurios išaugo nacionalinės kultūros medis su niekinta, bet gyva viena seniausių indoeuropiečių kalba, su savita pasaulėžiūra ir menu, pagaliau iš tos pačios valstietiškos terpės išaugusia inteligentija. Tai padėjo įvertinti kryždirbystę, kurios savitumą pastebėjo ne tik politiniai oponentai, bet ir svetimšaliai etnografai - lietuviški kryžiai buvo pripažinti kaip savita tautinės kultūros raiška.
Kryždirbystės tradicijos turinys padėjo išsaugoti ir tradicinę etiką: be leidimo pastatytus kryžius griaudavo žandarai arba tam reikalui pakviesti „burliokai“, kadangi valstiečiams tai buvo šventvagystė, „ko nė žydai nesutikdavo daryti“ [37].
Įdomu ir tai, kad, panaikinus paminklų draudimą, dar iki 1903 m. caro valdininkai griovė geležinius kryžius, kurių nelaikė tradiciniais [38]. Taigi, jeigu vietinių gyventojų ir svetimtaučių tradiciniais įvardijami tik mediniai paminklai, o geležiniai turi „svetimo“ statusą, iškyla klausimas - kodėl jie vis tik statomi nuo XIX a. II pusės ir ypač paplinta nuo XIX a. pabaigos? Atsakymą pateikia Žemaitijos vyskupas M. Paliulionis 1895 m. rašte generalgubernatoriui, kur sakoma: „Pastaruoju metu, sumažėjus miškams, įsigyti geros medienos tapo keblu. Gyventojams valstiečiams tapo patogiau statyti metalinius kryžius, nes paplitus tarp šių gyventojų metalo dirbiniams, minėti kryžiai atsieina gana nebrangiai“ [39].
Metalo žaliava pigo dėl sparčios ekonomikos plėtros, prasidėjusios XIX a. pradžioje Anglijoje ir apėmusios Europą, o nuo XIX a. II pusės - pabaigos pasiekusios ir Lietuvą. Pakilimas pirmiausia pasireiškė Vakarų Lietuvos regione, kuris ribojosi su greitai besivystančia Rytų Prūsija, o Klaipėdos uostas buvo svarbiu ekonominiu tiltu. Šiuo keliu į Lietuvą galėjo patekti ir pirmieji metaliniai kryžiai bei metalo žaliava - pusgaminiai, skarda, įvairūs ruošiniai. Tai savo ruožtu patvirtina geležinių kaltinių kryžių paplitimas pirmiausiai Žemaitijoje, o XIX a. pabaigoje nutiesus geležinkelių tinklą - visos Lietuvos teritorijoje [40]. M. Brenšteino pateiktas ankstyviausias geležinis kryžius su 1788 m. data (Barstyčiai, Kretingos aps.) rodo, kad tokių paminklų galėjo atsirasti ir anksčiau, tačiau jie nebuvo itin populiarūs dėl geležies trūkumo ir brangumo bei minėto vietinių gyventojų požiūrio savitumo.
Klaipėdos krašte anksčiausiai pasirodė bei paplito lietiniai ketaus kryžiai. Kaip pažymi M. ir M. Purvinai, turtingesnių Rytprūsių paminklai pasižymėjo masyviomis formomis, kai tuo tarpu Lietuvoje plito mažesnių formų kryžiai. Be įvežtinių, jie buvo liejami ir vietinėse liejyklose, taikantis prie ekonominių sąlygų bei vietinių gyventojų skonio [41]. Tokios ketaus liejyklos veikė Kaune (nuo 1863 m. - N. Rekošo gamykla „Minerva“, 1869 m. - G. Abramavičiaus fabrikas „Marsas“, nuo 1892 m. - Šmito fabrikas) bei Vilniuje (nuo 1864 m. - Cimermano ketaus liejimo įmonė) [42], kuriose, be buitinių reikmenų, įvairių mechaninių detalių buvo liejami ir kryžiai, kapų tvorelės. Lietiniai kryžiai pirmiausia paplito Lietuvos miestų ir miestelių kapinėse, o kaimo bendruomenių teritorijose tai nebuvo itin dažnas reiškinys - jų aptinkama bažnyčių šventoriuose, kartais kapinėse, tačiau, kiek leidžia spręsti fragmentiškas šios srities ištyrimas, tokius paminklus galėjo įsigyti tik turtingesni ūkininkai, smulkūs bajorai ar parapijos tikintieji. Kaimo gyventojai teikė pirmenybę kalvių nukaltiems kryžiams, kurie buvo pigesni, vietiniais meistrais buvo labiau pasitikima.
Vystantis pramonei ir atsiradus metalo gamykloms, dauguma miestų cechuose dirbusių kalvių kėlėsi į periferiją, kur jų darbas buvo labai reikalingas - jie aprūpindavo gyventojus darbo įrankiais, taisė žemės ūkio padargus, kalė kryžius, tvoreles ir kitus meninės kalvystės dirbinius. Kadangi geležinius kapų kryžius užsakydavo vietiniai gyventojai, kalviai (net ir svetimšaliai), taikydavosi prie vietinių tradicinių formų. Dažnai paminklo prototipu tapdavo medinis kryžius ar anksčiau pastatytas paminklas. Dėl šių priežasčių dar XIX a. pabaigoje išlieka regioniniai skirtumai - vieno tipo kryžiai ir dekoro elementai populiarūs Rytų Aukštaitijoje, kito - Žemaitijos ar Vidurio Lietuvos teritorijose. Ekonominio šuolio nepaliestoje Dzūkijoje ilgą laiką vyravo mediniai kryžiai, o vietinių kalvių nukalti paminklai buvo statomi daugiausia miestelių kapinėse.
Taigi paaiškėja, kad geležinių kryžių populiarumą lėmė pirmiausia kaina - jie buvo pigesni. Panaši ir akmeninių paminklų paplitimo priežastis - nors priešingai nei geležiniai jie nebuvo pigūs, tačiau jiems atsirasti XIX a. pabaigoje skatino tie patys ekonominiai veiksniai, t.y. kokybiški masinės gamybos metaliniai įrankiai, įgalinę vietinius akmentašius ištobulinti akmens plastiką.
***
XX a. pradžioje istorinės - kultūrinės aplinkybės iš esmės pakinta. Kalbos, spaudos ir kryžių statymo draudimų panaikinimas, o ypač nepriklausomos Respublikos susikūrimas skatino kryždirbystės pakilimą. Šiuo laikotarpiu mediniai paminklai atstatomi, restauruojami, statoma daug naujų; sparčiai vystantis ekonomikai išplinta metaliniai kaltiniai ir lietiniai, atsiranda naujų formų akmeninių kryžių. Prasidėjusi masinė modernizacija stipriau nepaveikė vyraujančios tradicinės (agrarinės) kultūros nulemto mąstymo bei elgsenos stereotipų, kadangi, pasak A. Šliogerio, griaunamoji „naujų“ idėjų galia buvo neutralizuojama švietėjiško optimizmo ir katalikiško racionalizmo [43].
Apie kryždirbystės atsigavimo lygį galima spręsti iš etnografo I. Končiaus pateiktų statistinių duomenų, kurie rodo, kad dar 1938 m. Žemaitijoje viename kilometre stovėjo apie 1,3 koplytėlės ir kitos paskirties pakelių paminklai. Pridėję sodybų, šventorių, kapinių, kaimų, miestelių ir kitus paminklus nedideliame plote gauname įspūdingą 6 - 7000 tūkst. skaičių [44]. Neturint XIX a. II pusės - pabaigos laikotarpio duomenų, sunku palyginti, kokių ir kiek pagausėja paminklų, tačiau I. Končiaus pateikti duomenys rodo, kad paminklai su skulptūromis Žemaitijoje pradeda nykti nuo trečiojo - ketvirtojo XX a. dešimtmečio: 1912 m. 218 km ruože buvo 730 objektų, o po 20 metų, t.y. 1932 m., išliko tik 382 [45]. Kadangi nurodomi skulptūras turintys paminklai - koplytstulpiai ir koplytėlės, neaišku, kokią procentinę dalį sudarė kryžiai. Be to, tai tik labai mažos teritorinės atkarpos paminklų registracija, todėl neįmanoma tiksliai nustatyti kryždirbystės plėtros pobūdžio bei palyginti su XIX a.
Keblumų nekelia esminis tradicijos išlikimo klausimas - nors aptariamuoju laikotarpiu civilizacija įvairiomis formomis plečia savo įtaką, kaimo bendruomenėse išlaikoma paveldo atrankos principais paremtos tradicijos samprata, gyvavusi visose kaimo kultūros plotmėse. Šį bruožą nurodo ir J. Perkovskis, kad antrąjį - trečiąjį XX a. dešimtmetį „ištikimai laikomasi senųjų tradicijų. Net ir pastarųjų metų žemaičių puošyba palyginti mažai užteršta žalingų apnašų. Tai gali būti paaiškinta atsiribojimu nuo plačiojo pasaulio, didesnių miestų nebuvimu“ [46]. Analogiškas išvadas pateikia etnografinė medžiaga ir etnologiniai tyrinėjimai bei iki amžiaus vidurio išlikę gan ryškūs regioniniai kryždirbystės formų bruožai, o tai savo ruožtu, matyti ir daugumos tyrinėtojų XIX a. pabaigos - XX a. pradžios periodiniame skirstyme.
Funkcijos atžvilgiu tradicija išlieka nepakitus - paminklai statomi tose pačiose sakralinėse zonose, yra tas pat simbolinis žymuo - tai rodo šiuo laikotarpiu pastatytų, deja, mažai išlikusių, kryžių įrašai, primenantys ir politinių įvykių datas - Nepriklausomybės ir jos dešimtmečiui skirtus kryžius statė ne tik paprasti kaimo žmonės, bet ir įvairios visuomeninės organizacijos (Pavasarininkai, Ateitininkai ir kitos).
Kita vertus, maždaug antrajame - trečiajame XX a. dešimtmetyje kryždirbystės tradicija ima nykti dėl žemės ūkio reformos metu kuriamų vienkiemių - paminklų daugiausia buvo kaimuose, o vienkiemiuose jų gerokai mažiau [47]. Taip imta tolti nuo tradicijos, kadangi individas, atskirtas nuo bendruomenės ir jos palaikomos aplinkos, tampa jai nepavaldus ir lengviau pažeidžiamas išorinių veiksnių. Dėl to atsirado dekoro atžvilgiu paprastesnių medinių bei unifikuotų formų geležinių paminklų kaimų kapinėse, kas XIX a. pabaigoje buvo būdinga daugiausia tik miestų bei miestelių kapinėms.
Šiuo laikotarpiu pasirodo (tiesa, daugiau miestelių bei prekybinių centrų kapinėse) savitos formos akmeniniai paminklai, kurių plastika rodo neoromantizmo idėjų svarbą. Tai nukirstų, be šakų ar su išaugusia kryžiaus formos atžala akmeninių ąžuolų vaizdavimas suteikiant paminklui literatūrinio simbolio formą. Ši tradicija labai neišsiplėtė, kadangi panašūs paminklai buvo brangūs ir kaimo gyventojams neprieinami, tačiau romantinė simbolika periferijoje buvo perimta kaip metalinių kryžių formos galimybė - tai matyti iš XX a. pradžioje atsiradusių ir iki XX a. pabaigos plitusių vamzdinių kryžių, kurių silueto formuotė remiasi „išaugusio kryžiaus“ metafora. Kadangi tokie kryžiai atlikti tik iš geležies, kuri XX a. pradžios kaime šventumo atžvilgiu dar neprilygo medienai, galima kalbėti tik apie naujos plastinės formos atsiradimą. Pati atželiančio medžio idėja nėra svetimkūnis tradicinės cikliškumo sampratos požiūriu, todėl tokių paminklų atsiradimą vertinti kaip tradicijos nykimo veiksnį gal per drąsu, nebent turėtume omeny ekonominių veiksnių nulemtą tradicinės estetikos, t.y. skonio pokytį.
Antroji kryžių formų kitimo priežastis susijusi su kultūrine padėtimi. XX a. pradžioje, tęsiant „tautos dvasios“ bei jos materialių išraiškų aktualizaciją, ypač sustiprėjusią Lietuvos Respublikos laikotarpiu, kryždirbystė atrandama kaip ypatinga liaudies meno sritis, išreiškianti ne tik religinį, bet ir nacionalinį kultūros charakterį. Nuo pat amžiaus pradžios šia sritimi nenuilstamai domėjosi ne tik svetimtaučiai (M.Brenšteinas, P.Kšyvda - Polkovskis, V.Šukevičius ir kiti), bet ir lietuviai - kryždirbystės objektai fiksuojami, aprašomi, pasirodo pirmosios juos įvertinančios teorinės studijos (A.Jaroševičiaus, J.Basanavičiaus, P.Galaunės, J.Baltrušaičio, M.Vorobjovo bei kitų publikacijos).
Kryždirbystės paminklais domėjosi ir dailininkai, kuriems buvo ypač svarbios nacionalinio meno formuotės problemos, palaikomos ir 1922 m. įsikūrusios Kauno meno mokyklos programų. Liaudies menas ir kryždirbystė įvertinami kaip tautinės kultūros etalonas, todėl jų populiarinimas neapsiribojo tik vietinėmis parodomis, - įvairiose pasaulinėse parodose liaudies paminklai susilaukė ir tarptautinio pripažinimo. Tai skatino kryždirbystės plėtrą, tačiau tai, deja, turėjo ir neigiamų pasekmių, nes liaudies menas, įgavęs ne tik tautinio tapatumo, bet ir „suvenyro“ statusą, pamažu perkeliamas į dirbtinę, t.y. miesto, erdvę. Dailininkų profesionalų pastangomis kuriamos bendrovės („Marginiai“), dailiųjų amatų kursai miestiečiams, kuriuose šalia tradicinių formų kopijavimo populiarėjo ir dailininkų sukurti nauji tautiškumo etalonai, atitolę nuo natūralių sąlygų, todėl dažnai profaniški ir žalingi [48].
Interpretacija apėmė ir kryždirbystę: trečiajame - ketvirtajame dešimtmetyje pagal dailininkų sukurtus projektus pastatyti mediniai kryžiai pasižymi pernelyg gausu puošybos elementų naudojimu ir skirtinga stilizacija, artimesne XX a. pradžios knygų grafikos stiliui [49], o ne kaimo meistrų tradicinio dekoro pobūdžiui. Be to, pernelyg gausūs puošmenys iš dalies pakenkė paminklų architektonikai - prarasta tradiciniams kryžiams būdinga formos ir dekoro proporcijų harmonija. Kita vertus, tolesniame raidos etape šios naujovės gal būtų įgavusios savito tradicijos tęstinumo, t.y. tradicijos interpretacijos, formas.

NUORODOS, NAUDOTA LITERATŪRA

 
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine