Moksliniai tyrinėjimai

 

NEKROKULTO LIEKANŲ ĮTAKA PAMINKLŲ FORMOS IR 
DEKORO TRAKTUOTEI*

Jolanta Zabulytė. El. paštas: jolaz@takas.lt

Kaip nurodo dauguma liaudies kultūros tyrinėtojų, viena konservatyviausių bei turtingiausių lietuvių liaudies tradicijų - nekrokultas. Senosios baltų pomirtinio gyvenimo sampratos elementai amžių bėgyje susiliejo su krikščioniška tradicija, tačiau dalis archetipinio mąstymo vaizdinių, pakitusia ar pirmine forma, išliko lietuvių tautosakoje, įvairiuose papročiuose ir apeigose, tikėjimuose bei liaudies meno dekoro motyvuose.
Indoeuropiečių, ir jų kontekste - baltų, slavų pomirtinio pasaulio bruožai išsamiai aptarti V.Toporovo, V.Ivanovo darbuose [50], daug dėmesio mirusiųjų pasaulio vaizdinių analizei skyrė N.Vėlius, G.Beresnevičius [51]. Pastarojo studijoje “Dausos” (1990) parodomas išlikusių vaizdinių daugiasluoksniškumas, aptariami įvairūs jų apraiškų aspektai bei pagrindiniai ideologiniai lygmenys (archaiškasis ir krikščioniškasis). Nekrokulto problematikai skirtuose moksliniuose darbuose dominuojantis analizės objektas - lietuvių tautosaka (liaudies dainos, pasakos, sakmės, mįslės ir pan.), šiuo aspektu tirti kalendoriniai, agrariniai bei laidojimo papročiai. Tačiau pomirtinio gyvenimo sampratos įtaka liaudies memorialinių kryžių plastikai tyrinėta tik fragmentiškai - įvairūs autoriai dažniausiai apsiriboja tam tikrų dekoro elementų archaiško charakterio ar dviejų religinių sistemų samplaikos konstatacija.
Naujausi baltų kultūros tyrinėjimai ir etnografiniai duomenys įgalina išsamiau analizuoti medinių bei geležinių antkapinių kryžių plastikos priežastingumą pomirtinio gyvenimo sampratos kontekste. Šio aspekto būtinumą rodo ne tik E.R.Lecho bei J.A.Greimo teiginiai, kad ženklai, simboliai (ir juos įprasminantys vaizdiniai - Z.J.) niekada nebūna izoliuoti, o visada sudaro tam tikrą kombinaciją su kitais to paties kultūrinio konteksto simboliais sudarydami tam tikrą sistemą [52], bet ir K.Šešelgio nurodyti bei etnografinėje medžiagoje sutinkami faktai, kad antkapinių paminklų formos pirmiausia priklausė nuo tuometinio užsakovo ir tik dalinai nuo juos atliekančio meistro [53].
Lotyniško kryžiaus paminklai priklauso krikščioniškai tradicijai, todėl jų plastikoje ryškios bažnytinės dailės, istorinių stilių stilistikos įtakos. Šie klausimai studijoje plačiau neaptariami, o apsiribojama tik esminių bruožų akcentavimu ir atskirų dekoro motyvų prasminių paralelių sklaida.
Kadangi lietuviškų memorialinių paminklų plastikai būdingas tiek stilistinis, tiek semantinis sinkretizmas, šios sudėtingos problemos neįmanoma aprėpti vienu žvilgsniu, todėl apsiribojama medžio, gėlės bei Gyvybės medžio ir su jais susijusių paukščių vaizdinių įtakos analize. Įvedamas pasaulinis kultūrologinis kontekstas įgalina išsamiau atskleisti baltiškųjų archetipų reikšmes ir išliekamąją kultūrinę vertę.

NUORODOS, NAUDOTA LITERATŪRA

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine