Kryžiai

 

 
KRYŽIŲ - KOPLYTĖLIŲ ŠVENTINIMAS

Ignas Končius „Žemaičio šnekos“. V.: „Vaga“, 1996. P. 223 - 227

Svetainės kūrėjai dėkoja Igno Končiaus sūnui Algirdui Končiui, sutikusiam, kad jo tėvo Algirdo Končiaus publikacijos Lietuvos kryždirbystės temomis būtų publikuojamos skaitmeninėje svetainėje „Senoji liaudies skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“

Pastatę kame naują kryžių, žemaičiai kviečia kunigą pašventinti. Kolei kryžius nepašventintas, jis aprištas vainiku kad ir iš paprastų eglišakių.
Kryžiaus pašventinimas yra didelės šeimos iškilmės. Sukviečiami kaimynai, giminės. Papuotaujama, Igno Končiaus knygos „Žemaičio šnekos“ (Vilnius, 1996 m.) viršelis pagirsnojama.
Kunigas ilgai negaišina šventindamas, kad svečiai galėtų pasižmonėti, pasisvečiuoti, padainuoti pasilinksminti. Parsikviestas šventasis - šeimos globėjas tegali tik gerą atnešti, dėl to reik džiaugtis susilaukus tokios laimės.
Ir bet kuris koplytėlės pataisymas ar kryžiaus reikalauja pašventinimo. Šventinamas ištisai visas pastatas. Pakeistos dalys gali šventumui pakenkti, dėl to šventinama iš naujo. Bet pačios statulėlės atskirai turi būti pašventintos; kartais pardavėjas dievdirbis jau sakosi pašventinęs. Tačiau tam pašventinimui nelabai tetiki, pašventina iš naujo. Šventinimas - ne druska, putros nepagadys.
O jau pastačius į vietą, šventinama visa sodyba: ir aptvarėlis, ir akmens kamienui palaikyti, ir augą ar tik padiegti medžiai, gėlės. Viskas, kas pastato sodybą sudaro, yra šventinta.
Negalima skinti gėlių, lygiai kaip ir iš kapų negalima imti, pjauti žolės ir ja gyvulius šerti, kirsti medžius ir savo reikalams vartoti: jie auga šventintoje žemėje - jie šventi, jie priklauso kapuose palaidotiems.
Piktinosi Grūšlaukės moterėlės, kai klebonas kapus šienavo pašarui. Piktinosi Alsėdžių parapijonys, kai klebonas buvo sumanęs nukirsdinti ir parduoti klevus Smilgevičiui stiptoms-kurpaliams dirbti.
Šventorius buvo per daug priaugęs didelių klevų - saulės Spindulys nebegalėjo prasiskverbti į šventorių. Klebonas Semenavičius (o gal Eidimptas) nenugalėjo parapijonų, ir klevai tebestovėjo šventoriuje.
Mat seniau šventoriuose laidodavo, šventoriai - kapai. Sako, iš mūsų senelių kūnų išaugę medžiai, mūsų senelių kūnais maitinosi medžiai, kaip juos kirsi, ir dar parduosi.
Panašiai ir prie pavienio kryžiaus-koplytėlės augą medžiai ar gėlės, ar aptvaras, ar kokia lipynė, ar kūlis padėtas, - tai šventos sodybos garbinami reikmenys ir dar pašventinti. Kapuos viskas yra palaidotųjų nuosavybė, ir augą medžiai šventintoje žemėje, o kryžiaus-koplytėlės sodyboje tik šventinta žemė. Negu čia kartais slapta palaidotas pavainikis, negyvas gimęs arba nekrikštytas miręs. Bet tas jau šventintoje žemėje radęs sau amžinai ramybei vietą.
Dėl to nei kapuose, nei prie kryžių-koplytėlių negali laikytis blogos dvasios, negali baidyti. Tik nekrikštytas kūdikis seka praeivį, prašydamas pakrikštyti, ar kokia moteris, nuskriausta mirus, ieško paguodos, maldos prašydama, ar pakaruoklis, pats ant savęs rankas užsidėjęs, be paskutinio patepimo nusižudęs, prašo užpirkti mišias, pasimelsti, kad jį dievas išleistų iš atklanių .
Tai nėra baidyklės, o tik mirę be krikščioniško aprūpinimo, žmonių užmiršti - nei jiems buvo atlaikytos mišios, nei elgetoms užpirktos maldos, nei išmaldų duota. „Tokios baidyklės“ prašo pagalbos ir ne žmones baidyti yra linkusios. Lieka jiems prisisapnuoti su savo prašymais arba praeivius jaudinti, prašant jų kančias pamažinti.
Pašventinę kryžių-koplytėlę, nuima vainiką, ir jau išjungta žemė iš savininko: čia šventojo sodyba, čia jau maldos turi plaukti. O šventasis atsimokės nematomai neįstebimai. Nežinosi, iš kur tau ta laimė, iš kur tau nelauktas geras nuotykis, iš kur Dievo akis-Apvaizdas sunkioje valandoje atskubėjo į pagalbą.
Šv. Agota išgelbės nuo gaisro ugnies, Šv. Antanas nuo vagių, nuo ligų. Šv. Rokas -pakeleivingą paglobos. Šv. Jurgis - gyvulių patronas, nuskriaustųjų globėjas. Šv. Zidorius - sėjėjas, aprūpins laukus dieviška palaima. Šv. Šeima tavo šeimai atneš ramybę ir t.t.
Kryžiaus-koplytėlės šventinimas yra gana retas atsitikimas. Kryžius-koplytėlė išstovi 50-100 metų ir daugiau. Esu matęs stoginį kryžių, statytą 1776 metais; tiesa jau patrumpintas - nupuvusią dalį nupjauna ir vėl įkasa patrumpėjusį kamieną į žemę, sako, kone antra tiek išstovi.
Naujų kryžių ir koplytėlių irgi ne kas bestato. Mano statistika: per 380 km. Žemaitijos pakeliais per 20 metų (1912 - 1932) liko 57 nuošimčiai, naujų sodybų sukurta tik 8, atseit pastatyta ten, kur anksčiau nebuvo nei kryžiaus, nei koplytėlės. Dėl to kryžių-koplytėlių sodybos visuomet dvelkia senumu - jos primena senėliau buvusius laikus, gyventus jau prieš mus gyvenusios kartos.
Jau nebe dešimtimis reik skaityti statulėlių metus, dėl to jos šių dienų akiai atrodo daug mačiusios, savaip padarytos, dabar nebepuošiamai papuoštos, nudažytos, ir pagražinimai tik tokie, kurie senoviškuose daiktuose beužtinkami.
Gerbk senelį - ir pats pasensi.
Vis tiek, ar tas senelis būtų gyvas ar negyvas, šventas ar nešventas, žinoma, juo labiau gerbk, .kai jis šventintas, tavo užtarėją pavaizduojąs.
Kryžius-koplytėles vis stengiasi atstatyti, kad šventinta vieta neliktų tuščia, kad protėvių įsteigta pamiršta. Gali susilaukti „keršto“. Čia kažkaip savotiškai atrodo, tarsi šventieji būtų kerštingi arba protėviai už nebevykdomus jų šventablyvus darbus galėtų savo ainiams kokių sunkumų gyvenime pridaryti. Bet taip galvojama, tarsi baidoma mažatikius, kad neapleistų, kas protėvių padaryta. Bet čia su kryžiais-koplytėlėmis reik įbauginti, kad bet kokiomis prasmėmis „senovės“ nepamirštų.
Kas senoviška, tas šventa. Juk, sako, tai mūsų tėvų vartota, puoselėta, kai tai liečia kokį daiktą.
Juo labiau kalbant apie šventenybes.
Tad pati didžiausia negarbė apleisti nesutvarkius sodos kapelių tvoros barą, neprisidėti prie visos sodos sumanytojo kokio kapelių pagražinimo. Tai ypač svarbu, nes sodos kapeliais niekas nesirūpina. Kitas dalykas bažnyčia, varipinė, šventorius, kapai, ubagynas - čia yra kunigas, žmonės apie įvairius taisymus net negalvoja. Yra kas rūpinasi, yra kas prieš Dievą atsako. Bet apleisti sodos kapeliai žadina jausmus, sukelia pasigailėjimą, nes jie be priežiūros, be globos. Jauti, kad tokiems reiškiniams žemaičio širdis dar nėra užkietėjusi. Tik primink. Gal kasdien matydamas, nepastebi nykimo, bet įspėtas atsipeikėja, tuoj susizgrimba ir jau nebepamiršta. Tokia yra tikrojo žemaičio ryški nuotaika.
Vis tiktai senkapiai visoje Lietuvoje ir Žemaičiuose labai apleisti.
Ir parapijų kapų niekas nežiūri. Ir ten tvarkos nėra, jei tik kada tvorą aplink kapus sutvarko, kad kiaules ant kapų neknaisiotų ar kad žydų ožkos negriaužtų savaime išaugusių ir kartais gražiai šmėkšančių medelių. O juk kapai yra paguodos- susikaupimo, pagarbos-atsipeikėjimo vieta: čia pasiskųsti gali „ant gyvenimo neteisybių“, čia gali prisiminti, kaip buvo, kaip čia, rodos, tavo mirusieji giminės pažįstami gali tau padėti. Juk žemėje teisybės nerasi, pas Sutvertoją Dangaus ir Žemės, - vien prisiminimas mirusiųjų, tave sergėjusių globojusių, ramybės atneša: kai niekas tau nebepadeda, turi vilties į mirusius kreiptis, kad tau palengvintų gyvenimo sunkumus, aptinkamas skriaudas neteisybes, bjaurių žmonių pinkles priklybes.
Gerbk tą vietą, į kurią ir pats pakliūsi. Kaip tu jam, taip jis tau.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine