Kryžiai

 

P A U L I U S   A U G I U S

Parengta pagal Telesforo Valiaus tekstą „Paulius Augius žmogus ir dailininkas", išspausdintą monografijos „Paulius Augius" įvade. Čikaga, 1966

Pauliaus Augiaus kūrinių virtuali paroda >>>

Paulius Augius Augustinavičius gimė Žemaičių Kalvarijoje 1909 m. rugsėjo 2 d. Vėliau šeima persikėlė į Sedą, o iš ten –  į Telšius. Čia jis lankė gimnaziją. 1929 m. Augius Paulius Augius. Nuotrauka iš monografijos „Paulius Augius“. Čikaga, 1966 m. atvyko į Kauną ir šešerius metus čia studijavo Kauno meno mokykloje dailę. Paulius Augius kaip dailininkas susiformavo dėstytojų – profesionalių dailininkų – ir talentingų kurso draugų apsuptyje. Tuo laikotarpiu išryškėjo jo mėgstamiausia darbo technika – ksilografija (medžio ir lino raižiniai). Būtent per medžio raižinius jau mokykloje atsiskleidė Pauliaus Augiaus talentas ir jo būsimos kūrybos kryptis.
1935 m. Paulius Augius išvyko studijuoti į Paryžių. Čia jis mokėsi grafikos ir spaudos meno aukštojoje valstybinėje meno bei valstybinėje meno ir amatų mokyklose. Paryžius praplėtė P. Augiaus akiratį, tačiau jo kūryba, priešingai negu kitų to laikotarpio  menininkų, nebuvo stipriai paveikta Paryžiaus gyvenimo pulso. Šiame mieste gimė geriausi jo darbai, savo tematika ir nuotaika glaudžiai susiję su Žemaitijos žmonėmis, gamtovaizdžiu ir gyvenimu.
Studijas Paryžiuje Paulius Augius baigė 1938 m. Į Lietuvą jis parsivežė nemažai studijų metais sukurtų darbų. Kai kurie iš jų įeina į jo kūrybos aukso fondą. Tai „Bažnytkaimis Lietuvoje", „Pavasaris Lietuvoje", „Malda", Vysk. M. Valančiaus „Žemaičių vetsuvės".   
Prie svarbiausių  Pauliaus Augiaus kūrinių priskiriami šie: kompozicijų ciklas  „Žemaitijos simfonija", iliustracijos Salomėjos Nėries „Žalčio pasakai", iliustracijos Vytauto Mačernio poezijos knygai. 
Visoje Pauliaus Augiaus kūryboje ryškiai atsispindi jo vaikystės – gimtosios Žemaičių Kalvarijos – pasaulis. Jam ypatingą spalvą suteikia kasmetiniai atlaidai su maldininkų būriais, einamais kryžiaus keliais, maldininkų giesmėmis, procesijomis.   
Paulius Augius paliko pėdsaką ir pedagoginėje srityje –  jis yra dėstęs ir Taikomosios dailės institute (Kaunas). 
1949 m. Paulius Augius su šeima – žmona ir penkiais vaikais –- emigravo į JAV. Mirė 1960 m. gruodžio 7 d.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine