Lietuvos muziejų ekspozicijose

 

 

SENOJI LIETUVIŲ SKULPTŪRA, KRYŽIAI, KOPLYTĖLĖS, 
GELEŽINĖS KRYŽIŲ VIRŠŪNĖS ŽEMAIČIŲ „ALKOS“ MUZIEJAUS  
NUOLATINĖJE EKSPOZICIJOJE

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. RUGPJŪČIO 10 D.

 

Keturi evangelistai: Morkus, Jonas, Lukas ir Matas
Šešios Šv. Jono Nepomuko skulptūrėlės, metaliniai 
ir mediniai kryžiai su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėlėmis
Iš kairės; Kristus, nešantis Kryžių, Šv. Jurgis, Šv. Florijonas, Šv. Marija. 
Šv. Rokas, Švč. Marija su Kūdikiu, dvi „Pietos“
Iš kairės: Šv. Juozapas, Švč. Marija su Kūdikiu, 
Švč. Marija Maloningoji, Šv. Antanas, Šv. Veronika, 
Šv. Rokas, Šv. Florijonas, Šv. Barbora, Švč. Marija su Kūdikiu
 

 I dalis


 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine